Translate

вівторок, 21 січня 2014 р.

Виставка "Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки"


Література:

1. Управління інвестиціями та інноваціями: навч. посібник/[Г. В. Жаворонкова та ін.]. - К.: Кондор, 2011. - 184 с.

2. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підруч./ Т. О. Скрипко. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

3. Верещагіна Г. В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Конспект лекцій/ Г. В. Верещагіна. - Харків, 2009. - 116 с.

4. Лукичёва Л. И. Управление интеллектуальным капиталом: [учеб. пособие]/ Л. И. Лукичёва. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 552 с.

5. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти розвитку: наук.-аналіт. доп./ [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

6. Сумець О. М. Товарна інноваційна політика: навч. посібник/ О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. - К.: "Хай-Тек Прес", 2010. - 368 с.

7. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія/ за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми: Університетська книга, 2008. - 614 с.

8. Технологічна модернізація промисловості України/[Л. І. Федулова та ін.]; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". - К.: Четверта хвиля, 2008. - 471 с.

9. Одотюк І. В. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку/ І. В. Одотюк ; НАН України ; Ін-т економ. та прогнозув. - К., 2009. - 303 с.

10. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналіт. доп./[А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 97 с.

11. Головінов О. М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці//Економіка та держава. - 2013. - № 6. - с. 4-8

12. Богер О. В. Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки//Економіка та держава. - 2013. - № 10. - с. 138-140

13. Вільчинський О. М. Ключові основи активізації інноваційного розвитку України//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 6. - с.75-77

14. Ильяшенко Н. С. Развитие национальной инновационной системы Украины как перспектива выхода на мировой рынок/Н. С. Ильяшенко, Е. А. Мицура//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - с.83-94

15. Узунов В. В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України//Економіка та держава. - 2013. - № 12. - с. 118-121

16. Шевчук С. В. Стратегія та чинники підвищення інноваційної активності у промисловості України//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - с. 62-66

17. Полковниченко С. А. Оцінка інноваційного розвитку економіки України/С. А. Полковниченко, О. В. Левківський, В. В. Левківський//Науковий вісник Чернігівського
державного інституту економіки і управління: зб. наук. пр., Серія 1, Економіка . - 2012. - вип. 2. - с. 78-87

18. Денисенко М. П. Сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки України/М. П.
Денисенко, І. В. Воронков//Проблеми науки. - 2013. - № 5. - с. 13-18

19. Васильева Т. А. Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково методичний підхід і практичні розрахунки/Т. А. Васильева, В. О. Касьяненко//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6. - с. 50-59

20. Кунденко А. В. Використання інноваційної стратегії в системі антикризового управління підприємством/А. В. Кунденко, Н. В. Мороз, А. І. Логвиненко//Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління: зб. наук. пр., Серія 1, Економіка . - 2012. - вип. 3. - с. 130-137

21. Самосьонок Л. М. Теоретичне підгрунтя інноваційної інтеграції// Економічний часопис. - 2012. - № 11-12. - с. 9-11

22. Колодійчук А. В. Фінансова та науково-технічна складові інноваційного потенціалу промисловості: теоретичні аспекти та вітчизняні реалії//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - с. 30-35

23. Правик Ю. М. Економічна модель просування інноваційної продукції України на зовнішні ринки//Науково-технічна інформація. - 2013. - № 3. - с. 15-20

24. Нижник В. М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів
промислових підприємств України методом "5х5"/В. М. Нижник, О. М. Полінкевич, А. М.
Ніколаєва// Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8. - с. 69-74

25. Узунов В. В. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках//Економіка і держава. - 2013. - № 7. - с. 23-27

26. Череп О. Г. Концептуальні основи інновацій та інноваційної діяльності підприємств/О. Г. Череп, П. В. Торгашов//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - с.77-80

27. Кашуба Я. М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до
економіки знань//Економіка і держава. - № 9. - с. 9-12

28. Труханова Я. Индикатор инноваций//Украинская техническая газета. - 2013. - № 48. - 3 декабря. - с. 9

Немає коментарів:

Дописати коментар