Translate

Нові надходження книг ч.1

 Гайдуцький, Павло Іванович. НеЗалежна економіка України [Текст] = InDependent Economy of Ukraine : до 20-річчя обрання Л. Д. Кучми Президентом України / П. І. Гайдуцький. - Київ : Інформаційні системи, 2014. - 528 с.
 У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки незалежності, а також питання українського суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, закладений у назві книги, означає високу залежність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, від економічних і соціальних реформ, євразійських і європейських викликів.
------------------------------------------------------------------------------------------


 Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 115 с.
 Досліджено особливості макроекономічної ситуації в Україні протягом 2013 р., зроблено висновки щодо особливостей еволюції післякризової моделі економічного розвитку в умовах поширення депресивних тенденцій. Оцінено ризики та перспективи подальшої економічної динаміки, сформульовано основні характеристики та орієнтири побудови нової економічної моделі для України.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.
 Проаналізовано сучасний стан і можливості, ефективного використання  інноваційного потенціалу промисловості, розкрито інституційні засади формування інноваційної моделі розвитку, визначено напрями державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів, а також пріоритетні напрями та інструменти інноваційного розвитку у стратегії модернізації промисловості України.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Головніна О. Г. Основи соціальної економіки: підручник / О. Г. Головніна. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 648 с. 
               

 В підручнику послідовно розглядаються теоретичні, методологічні засади соціально орієнтованої ринкової економіки. Докладно висвітлені мікро та макроаспекти реалізації прав власності, мотивізаційні засади активності особистості в суспільстві, особливості державного регулювання в трансформаційній економіці, основні фактори та критерії, що визначають особливості формування людського та соціального капіталу, розглянуті деякі аспекти ефективності національного українського розвитку та обґрунтовані фактори його сучасного уповільнення.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / А. М. Гуменюк. - К.: НІСД, 2014. - 468 с.
 У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти системи економічної безпеки регіону та держави. Систематизовано й узагальнено теоретичні положення еволюції економічної безпеки, конкретизовано її системні характеристики, досліджено регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки держави та інституціональні загрози безпеці. Розглянуто теоретичні засади моделювання безпеки економічного розвитку, оцінки якості та ефективності інституціонального базису економіки і структурних зрушень. Розкрито взаємозв’язок між економічною безпекою та структурними змінами на регіональному ринку споживчих товарів і послуг, міграційній сфері та запропоновано пріоритети інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Антимонопольне (конкурентне) законодавство України: збірник офіційних текстів законів станом на 3 квітня 2013 р. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 240 с.

------------------------------------------------------------------------------------------

 Балабанова Л. В. Рекламний менеджмент: підручник / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 392 с.
 У підручнику розкрито становлення та розвиток рекламного менеджменту, сутність і функції реклами; наведено характеристику процесу рекламної комунікації, каналів розповсюдження рекламних повідомлень; основних засобів розповсюдження реклами; рекламного звернення; розкрито особливості рекламних досліджень ринку; планування рекламної діяльності; організації рекламної діяльності підприємства; контроль рекламної діяльності; оцінка ефективності рекламної діяльності. Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам рекламного менеджменту, як: планування, організація, контроль рекламної діяльності, оцінка ефективності рекламної діяльності.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Психологія управління: навч. посіб. / О. М Собченко, Л. Д. Подольська. - К.: Кондор, 2013. - 196 с. 
 Навчальний посібник складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез згідно з планами семінарських занять, змістом контрольних питань і навчальних завдань студентів, а також тем повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань та практичних ситуацій, психологічних тестів, рекомендованої літератури, переліку питань до заліку.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Правове регулювання ринку цінних паперів України: навч. посіб./ [О. П. Віхров та ін.] ; за ред. О. П. Віхрова. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2014. - 304 с.
 Навчальний посібник призначений для вивчення спеціального навчального курсу "Правове регулювання ринку цінних паперів України" студентами юридичних та економічних спеціальностей, для викладачів, науковців, практиків, а також для всіх тих, хто цікавиться питаннями правового регулювання вказаного ринку.
----------------------------------------------------------------------------------------
 Кавун С. В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект: монографія/ С. В. Кавун. - Харків: ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. - 312 с. 
 Подано теоретичний та практичний матеріал, що описує теоретичний, методологічний і практичний апарат з сучасних проблем економічної безпеки у інформаційному аспекті й містить наукові рішення для аналізу та дослідження економічної безпеки на мікро-, мезо- і макрорівні та при веденні сучасного бізнесу. Розкрито теоретичне обгрунтування, а також методологічні та методичні рекомендації щодо планування та організації економічної безпеки на підприємстві та інформаційно-аналітичне забезпечення.
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. А. Я. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 80 с.
 Розглянуто передумови здійснення економічних реформ у післякризовий період, зокрема зосереджено увагу на особливостях і вадах інституційного середовища національної економіки, що виявилися під час реалізації реформ в Україні. Сформульовано інституційні загрози та ризики для економічних перетворень на сучасному етапі розвитку.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 П'ятницька Г. Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії: навч. посіб. для вищ навч. закл./ Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька. - К.: Кондор, 2013. - 250 с.
 У навчальному посібнику розкрито сутність інновацій та інноваційного процесу, подано характеристику сфери інноваційної діяльності, розкрито процес створення і освоєння прогресивної виробничої технології, проектування продукції та послуг, розглянуто методику оцінювання інноваційних переваг та ефективності інновацій, управління інноваційними процесами з урахуванням специфіки діяльності у сфері ресторанного господарства.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах [Текст] : підруч. / Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. - Київ : Центр учбової літ., 2011. - 832 с.
 Викладено основи загальної технології харчової промисловості, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчастих теплообмінників у харчовій промисловості, представлено метод енергозбереження – пінч-аналіз. Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв’язання прикладів і контрольних задач.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вінклер І. А. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. - Л. : Н. Світ-2000, 2013. - 276 с.
 У навчальному посібнику висвітлюються питання, пов"язані з технологією використання традиційних джерел енергії, екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних джерел енергії. Розглядаються можливості та екологічні наслідки виробництва енергії відновлювальними та "зеленими" джерелами, перспективи їх впровадження. Основна увага зосереджена на використанні відновлюваних джерел енергії та напрямках зменшення несприятливих результатів їх роботи. Для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Маркетинг технічних інновацій: навч. посіб. / М. К. Сукач [та ін.] ; за ред. М. К. Сукача. - К.: Ліра, 2013. - 414 с.

 Викладено джерела, сутність та структуру інноваційного процесу. Розглянуто питання інформаційного забезпечення інновацій, захисту і ліцензування об'єктів інтелектуальної власності, основні засади трансферу технологій. Наведено концепцію та принципи маркетингової діяльності в інноваційному середовищі. Зазначено основні функції та задачі маркетингу інновацій у науковій і виробничій сферах. В посібнику дано методи і прийоми інноваційного менеджменту та управління ризиками. Приділено увагу забезпеченню якості інновацій, відбору і експертизі інноваційних проектів та оцінки їх ефективності.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Гладкий О. В. Менеджмент регіонального розвитку: навч. посіб. / О. В. Гладкий. - К.: Академвидав, 2013. - 248 с. 

 У пропонованому навчальному посібнику йде мова  про теоретико-методологічні основи, методику і методи аналізу та прогнозування економічної ефективності розміщення підприємства, а також успішні практики, причини помилок і способи їх уникнення.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Буде корисним спеціалістам з економічної та соціальної географії, представникам ділових кіл, усім, хто цікавиться проблемами регіонального розвитку в Україні.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Мислюк О. О. Практикум з хімічної екології: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. О. Мислюк. - К.: Кондор, 2013. - 304 с.

 Для забезпечення належної якості екологічного контролю за станом навколишнього середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної хімії, а й мати також уявлення про особливості складу об'єктів природного середовища й процесів, що в них відбуваються. Запропонований посібник допоможе студентам краще закріпити набуті на лекційних заняттях теоретичні знання, оволодіти навиками практичних розрахунків, застосування методів геохімічних досліджень для розв’язування прикладних задач, які будуть широко використані в практичній роботі фахівця-еколога.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Лук'янов В. С. Сучасні фінансові ринки: монографія / В. С. Лук'янов. - К.: Знання, 2013. - 479 с.
 У монографії системно розглядаються актуальні процеси та явища, недостатньо досліджені вітчизняною фінансово-економічною наукою: фінансові ринки, фінансова економіка, фінансова глобалізація, а також їх базові імперативи, адаптивні механізми і глобалізаційні перспективи. Запропоновано практичні рекомендації щодо застосування сучасних моделей антикризового регулювання фінансових ринків з урахуванням рекомендацій міжнародних фінансових організацій, нових стандартів Базель ІІІ, а також національних особливостей.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Палеха, Юрій Іванович. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб.  для вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2013. - 480 с.

 Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу по їх створенню як систему і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Фінансовий менеджмент: підруч. для вищ. навч. закл. / [О. О. Непочатенко та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 496 с.
 У підручнику розглянуто фундаментальні питання теорії фінансового менеджменту його економічну сутність, теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту, управління грошовими потоками на підприємстві, управління прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками. Розглянуті питання антикризового фінансового управління на підприємстві, системи забезпечення фінансового менеджменту, аналіз фінансових звіті, сутність фінансового планування та валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Мальська М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія і практика: підручник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 288 с.
 У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та організаційно-практичні засади організації міжнародної маркетингової діяльності. Висвітлено суть, принципи, функції, структуру та форми міжнародного маркетингу у зв’язку із стадіями інтернаціоналізації діяльності підприємства.Подано тестові та практичні завдання з курсу "Міжнародний маркетинг" з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів міжнародної маркетингової діяльності.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку: навч. посіб.  / В. Мамонова [та ін.] ; заг. ред.: Л. Чорній ; Центр громадської експертизи, Проект "Місцевий екон. розвиток міст України" . - К., 2013 . – 173 с.
 Матеріали, представлені у посібнику, поєднують у собі загальну характеристику найбільш поширених механізмів фінансування місцевого економічного розвитку, а також огляд актуального міжнародного досвіду та української практики. Окрім того, посібник містить опис відповідної нормативно-правової бази. Огляд використання окремих механізмів фінансування місцевого економічного розвитку доповнений стислим описом успішних прикладів їх застосування на місцевому рівні в Україні. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Наноматериалы и нанотехнологии: учебник / В. А. Богуслаев [и др.] ; под общ. ред. В. А. Богуслаева. - Запорожье : Мотор Сич, 2014. - 208 с.
 В учебнике изложены основные характеристики наноматериалов, технологии их получения, а также представлены методы исследования наноматериалов, их структура и свойства, фуллерены, нанотрубки, нанокристаллические пленки и покрытия, аморфные материалы и показаны основные области применения наноматериалов на современном этапе их развития.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Чернега В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /В. Чернега, Б. Платтнер. - К.: Кондор, 2013. - 238 с.
 Навчальний посібник призначений для студентів технічних університетів, що навчаються за напрямком «Телекомунікаційні системи», «Комп'ютерна інженерія» та «Комп'ютерні науки». В ньому викладені основні теоретичні положення архітектури і технології сучасних безпровідних локальних комп'ютерних мереж стандарту ІЕЕЕ 802.11, а також способи забезпечення їх захисту від несанкціонованого доступу.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Теорія телетрафіку : навч. посіб. для студ. напрямку підготов. "Телекомунікації" / В. Я. Воропаєва [та ін.] ; Донец. нац. техн. ун-т. - Львів : "Магнолія 2006", 2013. - 202 с.
 Викладено основи теорії телетрафіку, розглянуто визначення та класифікація систем масового обслуговування. Наведений аналіз основних типів випадкових потоків викликів, дані основні характеристики якості систем масового обслуговування. Виведені перший та другий розподіли Ерланга, вирішені задачі аналізу та синтезу систем з втратами і з очікуванням. Розглянуто теоретичні основи моделювання мереж масового обслуговування та приведено алгоритми імітаційного моделювання СМО.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Катренко А. В. Управління ІТ-проектами : підручник. Кн. 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. — Л. : Новий Світ-2000, 2013. — 550 с.
 В першій книзі підручника викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання проекту.

Розглянуті основні поняття управління проектами, властивості та сутність управління проектами, обмеження, що виникають в проектах. Наведена класифікація проектів за різно манітними класифікаційними ознаками, поняття циклу життя проекту та продукту, характеристики фаз та моделі циклу життя проекту. Розглянуті особливості розроблення й документування циклів життя високотехнологічних проектів, методологічні принципи та моделі циклу життя IТ-проектів та програмних засобів.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Нікольський Ю. В. Системи штучного інтелекту: навч. посібник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. - вид. 2-ге, випр. та доп. - Львів: Магнолія-2006, 2013. - 279 с.
 У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ванін В. В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. М. Надкернична. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2013. - 336 с.
 Книга, що пропонується – один із перших посібників з комп'ютерної графіки, написаний державною мовою, що відповідає програмі для вищих технічних навчальних закладів. Умовно книгу можна поділити на дві частини. У першій розглядаються засоби побудови об'єктів системи комп'ютерної інженерної графіки АutoCAD, їх редагування, нанесення розмірів та написів. Друга частина знайомить читача з тривимірним моделюванням. У ній розглянуто основні прийоми роботи з тривимірними моделями та отримання з тривимірних моделей зображення їх проекцій. До кожної частини наведені приклади та вправи, що полегшують сприйняття викладеного матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Костюк [та ін.] ; за ред. А. І. Соколенка. – К. : Кондор, 2013. – 402 с.
 У навчальному посібнику розглянуто характеристики пакувальних мате­ріалів, що відображають сучасний рівень їх технологій. Наведено класифікацію, вимоги до використання, знаки та позначення на матеріалах,викладено особли­вості властивостей окремих видів пакувальних матеріалів, вплив на навколиш­нє середовище, їх застосування, основні методи оцінки та визначення якості. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач. - Херсон: Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2013. - 328 с.
 У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кривов'язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ І. В. Кривов'язюк. - К: Центр учбової літератури, 2013. - 456 с.
 Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана ґрунтовна характеристика її визначальних складових - діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Молдован О. О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми: аналіт. доп. / О. О. Молдован. - К.: НІСД, 2014. - 48 с.
 У роботі актуалізоване завдання щодо формування засад стратегії нового етапу реформ системи державних фінансів. Увагу сфокусовано на новій моделі державного управління, яка може стати основою для проведення таких реформ в Україні. Розглянуто фундаментальні проблеми нинішньої моделі системи державних фінансів, зокрема основні вади бюджетної системи, податкової системи, а також політики управління державним боргом.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Реверчук С. К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн: навч. посіб. / С. К. Реверчук. - Львів: "Магнолія 2006", 2013. - 258 с.
 У навчальному посібнику у стислому вигляді з’ясовуються особливості та проблеми розвитку грошово-банківських систем Італії, ФРН, Франції, Великобританії, Канади, США, Японії, Росії і Польщі у порівнянні з Україною.


----------------------------------------------------------------------------------------------

 Прасолова С. П. Банківські операції: навч. посіб. та практ. для вищ. навч. закл. / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 568 с.
 Навчальний посібник успішно вирішує проблему забезпечення дисципліни "Банківські операції" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. Використання цього підручника дає можливість дистанційно вивчати дисципліну.

У підручнику даються методичні вказівки та завдання по кожній темі. Пропонуються практичні ситуації для обов'язкового і особистого рішення, тестові завдання, проблемні питання та список нормативної літератури.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Прогнозування і макроекономічне планування: підручник / Г. С. Домарадзька [та ін.]. - Львів: "Магнолія 2006", 2013. - 304 с.
 Розглядаються поняття і види прогнозів, на базі яких здійснюється макроекономічне планування, головні елементи методології прогнозування, форми і організація розробки макроекономічних програм і планів, регулювання і мотивація виконання макроекономічних планів. Посібник, крім теоретичного матеріалу, містить основні терміни, тестові і практичні завдання, побудовані на конкретній статистичній інформації, яка характеризує сучасну економіку України.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Чурсіна Л. А. Товарознавство та експертиза в митній справі: навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. - Херсон: Олді-плюс, К.: Ліра-К, 2013. - 202 с.
 У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти товарознавства та експе-ртизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон України. Посібник базується на знаннях дисциплін „Основи товарознавства виробів", „Основи митної справи" та законодавчої бази України. В основу навчального посібника покладено матеріали лекційних та лабораторних занять з дисципліни „Товарознавство та експертиза в митній справі".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Національні проекти у стратегії економічної модернізації України: аналіт доп. / Я. А. Жаліло [та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 144 с.
 Проаналізовано міжнародний досвід застосування практики національного проектування, вивчено перші підсумки функціонування системи національних проектів в Україні. На основі зроблених оцінок головних проблем національного проектування в Україні сформульовано рекомендації щодо управлінської модернізації цієї системи. Також уперше запропоновано низку національних проектів, побудованих на нових методологічних засадах.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підруч. для вищ. навч. закл. / В. О. Новак [та ін.]. - К.: Кондор, 2013. - 495 с.
 Матеріали наведені у підручнику є узагальненням досвіду щодо впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес під час вивчення нормативної професійно-орієнтованої навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства». У підручнику детально описано основні принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, сучасна митна політика України, особливості здійснення експортно-імпортних операцій, організація діяльності суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності на міжнародних товарних ринках, особливості страхування ризиків під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо. Дане видання містить усі необхідні матеріали не тільки для засвоєння лекційних та практичних занять, а й для організації 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Менеджмент: підручник / Т. Л. Мостенська [та ін.]. - 2-ге вид. - К.: Кондор, 2013. - 758 с.
 Підручник детально розкриває зміст навчальної програми нормативної професійно орієнтованої дисципліни «Менеджмент» та «Основи менеджменту». Він знайомить читача з головними концепціями менеджменту, розкриває зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології менеджменту.Видання узагальнює матеріали щодо впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні менеджменту. В підручнику представлено усі необхідні матеріали не тільки для засвоєння лекційних та практичних занять, а й для організації повноцінної самостійної роботи студента з використанням активних методів навчання.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вонг, Уоллес Microsoft Office 2010 для чайников /[ пер. с англ. А. П. Сергеева]. - М.: ООО"И. Д. Вильямс", 2014. - 368 с.

 Прочитав эту книгу, вы научитесь настраивать ленту Office, создавать документы в Word, выполнять сложнейшие вычисления в Excel, создавать красочные презентации в PowerPoint, планировать деловые встречи с помощью Outlook и проектировать профессиональные базы данных в Access.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ратбон, Энди Windows 7 для чайников / [пер с англ. А. П. Сергеева]. - М.: ООО"И. Д. Вильямс", 2013. - 416 с.

 Благодаря книге «Windows 7 для чайников» Вы научитесь устанавливать и настраивать новую операционную систему Microsoft Windows 7, работать с файлами и папками, подключаться к Интернету, наслаждаться хорошей музыкой и фильмами, а также поддерживать систему в идеальном порядке. Обилие свойств, функций и клавиш быстрого доступа в Windows 7 призвано облегчить тяжелую жизнь пользователей.

------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Левин, Джон Интернет для чайников / Д. Левин, М. Левин-Янг. - 12-е изд. ; [пер с англ. А. П. Сергеева]. - М. : ООО "И. Д. Вильямс", 2013. - 352 с.

 Эта книга поможет вам подключиться к Интернету и защитить компьютер от вирусов и спама. В Интернете вы найдете огромное количество информации по любой теме и множество развлечений, включая ролевые игры, социальные сети, видеофильмы и фотогалереи. Откройте для себя бескрайние просторы Глобальной сети.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ратбон, Энди Модернизация и ремонт ПК для чайников /[пер с англ. А. П. Сергеева]. - М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2014. - 368 с.
 Хотите добиться максимума от своего ПК? Тогда прочтите эту книгу, которая поможет вам вдохнуть новые силы в стареющий компьютер. В ней с помощью простых пошаговых инструкций демонстрируется, как добавить оперативную память, обновить антивирусную защиту и сам компьютер до уровня, соответствующего современным требованиям. Приведенные в книге советы помогут вам превратить свой ПК в развлекательный центр, обеспечивающий запись телепередач и воспроизведение DVD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Сырых Ю. А. Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 / Ю. А. Сырых. - 2-е изд. - М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2014. - 368 с.
 Эта книга предназначена для начинающих веб-дизайнеров. Она описывает основные правила и тонкости дизайнерской работы на всех этапах разработки сайта от постановки задачи, отбора материала и разработки макета, до тестирования готового сайта и публикации его в сети.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Кроудер, Дэвид Создание веб-сайта для чайников / Д. Кроудер. - 4-е изд. ; [пер с англ. В. С. Гусева]. - М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2014. - 272 с.
 Хотите разработать новый веб-сайт или улучшить существующий? Удивляетесь, как другим удается раскручивать такие великолепные веб-ресурсы? В этой книге описана схема создания эффектных сайтов "с нуля". Автор книги "Создание веб-сайтов для чайников" расскажет о том, как сделать привлекательным дизайн, создать веб-страницы, добавить на них модули электронной коммерции и привлечь посетителей проверенными методами поисковой оптимизации.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Немає коментарів:

Дописати коментар