Translate

субота, 24 жовтня 2015 р.

Виставка "Бюджетна політика України"


Література:

1. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. / [Авт. кол.: Н. І. Балдич та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ: К. І. С., 2014. - 198 с.

2. Вівчар О. Й. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 258 с.

3. Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки: аналіт. доп./ [О. О. Молдован [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослілж. - К.: НІСД, 2012. - 75 с.

4. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання: аналіт. доп./Нац. ін-т стратег. досліджень. - К. - 2010. - 71 с.

5. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: навч. посіб./ Ю. В. Пасічник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2008. - 670 с.

6. Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету України:[монографія]/А. М. Чвалюк ; Донец.ун-т економыки та права. - К.: КНТ, 2011. - 219 с.

7. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К.: Кондор, 2008. - 440 с.

8. Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине: монография / И. В. Усков. - Симферополь: Ариал, 2012. - 452 с.

9. Твердохлібова Д. В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України: наук. доп. / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" . - К., 2014. - 110 с.

10. Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки: міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 лист. 2014 р. : зб. матеріалів конф. Ч.1 / Навч.-наук. ін-т економіки Черніг. нац. технол. ун-ту, Ін-т менеджменту інформ. систем (ISMA), Гомел. держ. ун-т ім. Ф. Скорини ; [упоряд. : О. І. Гонта, Н. В. Мороз]. - Чернігів: ЧНТУ, 2014. - 163 с.

вівторок, 20 жовтня 2015 р.

Виставка "Перспективи розвитку харчової промисловості"Література:

1. Експертиза продовольчих товарів: кредит.-модул. курс : навч. посіб. / О. П. Юдічева [та ін.]. ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К.: Ліра-К, 2015. - 248 с.

2. Поперечний А. М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підруч. для вищ. навч. закл. / А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 309 с.

3. Заплетніков І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; Нац. ун-т харч. технологій, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кафедра : Центр учбової літератури, 2012. - 341 с.

4. Харчова хімія: навч. посіб. / [Л. В. Дуленко та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кондор, 2012. - 246 с.


5. Череп А. В. Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарювання: монографія / А. В. Череп, Г. Д. Потопа, К. С. Брутян. - К.: Кондор, 2009. - 303 с.

6.  Бутко М. П. Конкурентні позиції харчової промисловості України в умовах СОТ: монографія / М. П. Бутко, А. Г. Ясько ; Черніг. держ. технол. ун-т. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. - 280 с.

7. Методи визначення фальсифікації товарів. Лабораторний практикум: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Дубініна А. А. [та ін.]. - К.: Професіонал, 2009. - 336 с.

8. Новікова О. В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів: навч. посіб. / О. В. Новікова. - К.: Ліра-К., 2015. - 540 с.

9. Основи експертизи продовольчих товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Д. Маригіна та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 295 с.

10. Токсикологія продуктів харчування: підруч. / [С. А. Воронов та ін.] ; за ред. С. А. Воронова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 556 с.

субота, 17 жовтня 2015 р.

Бібліотека - місце зустрічі для переселенців
15 жовтня бібліотека знову була місцем зустрічі для вимушених переселенців. В читальному залі Голова Правління Благодійної організації "МБФ Ера Милосердя-14" Наталія Михайлівна Дудич проводила другу зустріч з вимушеними переселенцями з приводу написання проекту в рамках програми та проекту ПРООН "Житло" за сприяння ЄС та ООН.

 На заході були присутні Надія Едіева — юрист, Радник з питань внутрішньо переміщених осіб по Чернігівській області у рамках проекту "Посилення участі громадянського суспільства у роботі Міністерства соціальної політики України та процесі національного примирення" та юрист ГО “MART” Інна Батієнко.

Провідний бібліотекар відділу документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова запросила присутніх приймати участь у заходах нового проекту "Інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам – запорука соціальної адаптації".
Також вимушені переселенці дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка. 

четвер, 15 жовтня 2015 р.

Виставка "Регіональна політика ЄС та України"

Література:

1. Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. - К.: Знання, 2011. - 187 с.

2. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. В. Ковалевський та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

3. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - К.: Хай-Тек-Прес, 2008. - 352 с.

4. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 172 с.

5. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] / - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

6. Сиденко В. Р. Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель: в 2-х т. Т. 2 Европейская интеграция и экономическое развитие / В. Р. Сиденко. - К.: Феникс, 2011. - 448 с.

7. Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Українські проекції / [упоряд. .: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 61 с.

8. Україна та сучасні тенденції і механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу / [упоряд.: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 61 с.

9. Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України / [упоряд.: П. С. Смертенко, О. В. Коломієць]. - К.: Т. А. Кінько, 2007. - 57 с.

10. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України. - Т. 1. - Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні. - К.: Фенікс, 2011. - 214 с.

середа, 14 жовтня 2015 р.

День захисника України!

Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви — наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!                                                           

вівторок, 6 жовтня 2015 р.

Для вільного доступу відкрили базу власності нерухомості

З сьогоднішнього дня, 6 жовтня, в Україні відкрили для вільного доступу Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Після спеціальної реєстрації-ідентифікації користувача на сайті в "Кабінеті електронних сервісів" можна буде шукати нерухомість не тільки по об'єкту (адреса), а і на прізвище людини, повідомляє tsn.ua

 "6 жовтня ми повністю відкриваємо доступ наших громадян до баз даних, що стосуються нерухомості. Крім того, буде розширено доступ громадян до реєстрів, які оперуються Міністерством юстиції. Українці зможуть отримувати інформацію щодо майна на прізвище будь-якої людини", - запевнив міністр юстиції Павло Петренко.

 Слід зазначити, що онлайн-послуги можна отримати на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України через "Кабінет електронних сервісів", який можна знайти за адресою kap.minjust.gov.ua. Там можна ознайомитися з повним описом послуг, покроковими інструкціями щодо їх отримання, а також з інформацією про нормативно-правові акти, якими врегульовано надання таких послуг.

понеділок, 5 жовтня 2015 р.

Молодіжна школа бізнесу для студентів у бібліотеці
З 28 вересня по 1 жовтня в читальному залі Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка в рамках заходу обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва та проекту відділу документів з економічних та технічних наук “Свідома профорієнтація молоді — запорука майбутнього України” державна організація “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” провела навчальний цикл “Молодіжної школи бізнесу” з питань підприємницької діяльності для студентської молоді Чернігівського Національного політехнічного університету.З лекціями виступили досвідчені спеціалісти: Дудчина Т. В. - заступник генерального директора “Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області”, Петровська Н. В. - головний бухгалтер фонду, Терещенко Н. В. - економіст фонду, Тимошко Ольга — юрист, психолог фонду та Демиденко В. Ю. - підприємець, голова громадської антикорупційної спілки “Совість”.

Слухачі навчання отримали знання з наступних питань: підприємницька діяльність, правові основи реєстрації підприємництва, психологія управління, корупція та антикорупційна діяльність, започаткування та організація власної справи у сфері зеленого туризму”.


Коваленко Галина Олександрівна ознайомила присутніх з історією бібліотеки та її діяльністю, а також організувала відповідно тематики навчання тематичні перегляди документів: “Підприємництво: психологія управління”, “Зелений туризм: підприємницька діяльність”.