Translate

вівторок, 6 серпня 2013 р.

Виставка "Податкова система як інструмент перерозподілу доходів"

Література:

1. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму 
до стимулювання ділової активності?/ [Молдован О. О. та ін.]. - К.: НІСД, 2010. - 
80 с.

2. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посібник. - 2-ге вид., 
перероб. та доп./ Т. В. Мединська, Н. І. Власюк. - Львів: "Магнолія-2006", 2010. - 
276 с.

3. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія/ [Мельник 
П. В. та ін.]; за ред. З. С. Варналія. - К.: Знання України, 2008. - 675 с.

4. Коцурпатий М. М. Податковий облік та звітність: навч. посібник. - 2-ге вид., без 
змін/ М. М. Коцурпатий, С. І. Ковач, В. В. Мельничук. - К.: КНЕУ, 2009. - 312 с.

5. Кучерявенко Н. П. Налоговый процесс: учеб. пособие/ Н. П. Кучерявенко. - К.: 
Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 392 с.

6. Педь І. В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: навч. 
посібник/ І. В. Педь; за ред. Ю. М. Лисенкова. - К.: Знання, 2008. - 366 с.

7. Оподаткування населення: навч. посібник/ Бодюк А. В. [та ін.]. - К.: Кондор, 
2009. - 202 с.

8. Податкове право України. Кредитно-модульний курс: навч. посібник/ [Воронова Л. 
К. та ін.]; за ред. Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. - К.: Правова єдність, 
2009. - 485 с.

9. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посібник/ [Іванов 
Ю. Б. та ін.]; під ред. Ю.Б. Іванова, І. А. Майбурова. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. - 
492 с.

10. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посібник/ Є. Ю. 
Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 424 
с.

11. Педь І. В. Непрямі податки в податковій системі України: навч. посібник/ І. В. 
Педь; за ред. Ю. М. Лисенкова. - К.: Знання, 2008. - 348 с.

12. Податковий кодекс України// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 2-3. 
- с. 1-416

13. Дейнеко Л. В. Перспективні напрями вдосконалення функціонального розвитку 
податкової системи України// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. 
- с. 24-29

14. Бутко М., Мінін І. Інституційні засади модернізації податкової системи 
України// Економіст. - 2013. - № 6. - с. 7-10

15. Сало Л. К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної 
податкової політики України в сучасних умовах// Економіка та держава. - 2013. - № 
5. - с. 80-83

16. Саливон С. Пылите, Шура?// Бизнес. - 2013. - № 4. - с. 19-21

17. Саливон С. У меня ж опыта нет// Бизнес. - 2013. - № 27. - с. 21-23

18. Князькова В. Я. Спеціальні податкові режими в сучасній теорії 
оподаткування//Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 11. - с. 44-48

19. Швабій К. І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового 
відновлення економіки України// Фінанси України. - 2012. - № 11. - с. 52-57

20. Піскунова О. С., Білик Т. О. Оцінювання ефективності податкової реформи для 
малих підприємств, які працюють на загальній системі оподаткування// Формування 
ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - с. 85-90

21. Олейнікова Л. Г., Чорнолуцька А. О. Проблема подвійного оподаткування та методи 
його уникнення// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - с. 45-48

22. Міндоходів: про стратегічні плани та податкові реформи (на запитання відповідає 
Міністр доходів та зборів України О. В. Клименко)// Все про бухгалтерський облік. - 
2013. - № 65. - с. 6-9

23. Проскура К. П. Особливості адміністрування податків в Україні// Економічний 
часопис ХХІ. - 2012. - № 3-4. - с. 53-55

24. Іванишина О. С. Підходи до вдосконалення організації податкового 
адміністрування// Проблеми науки. - 2012. - № 12. - с. 24-27

25. Смірнова О. М. Проблематика податкового консультування в Україні як складової 
процесу адміністрування податків// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. 
- № 12. - с. 3-10

26. Шевченко І. В. Рекомендації щодо застосування методів міжнародного податкового 
планування в Україні// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - с. 
26-31

понеділок, 5 серпня 2013 р.


Виставка  "Аудит як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю"Література:

1. Пшенична А. Ж. Аудит: навч. посібник/ Ж. А. Пшенична. - К.: Центр учбової
літератури, 2008. - 320 с.

2. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навч. посібник/ М. Ф. Огійчук, І.
Т. Новіков, І.І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с.

3. Пантелєєв В. П. Аудит: навч. посібник/ В. П. Пантелєєв. - 2008. - К.:
"Видавничий дім "Профессіонал", 2008. - 400 с.

4. Ватуля І. Д. Аудит. Практикум: навч. посібник/ І. Д. Ватуля. - К.: Центр учбової
літератури, 2007. - 304 с.

5. Гончарук Я. А. Аудит: навч. посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп./ Я. А.
Гончарук, В. С. Рудницький. - К.: Знання, 2007. - 443 с.

6. Основи аудиту: навч. посібник/ [Дерев'янко С. І. та ін.]. - К.: Центр учбової
літератури, 2008. - 328 с.

7. Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч.
посібник/ О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський; за заг. ред. О. А.
Петрик. - К. :КНЕУ, 2008. - 472 с.

8. Івахненков С. В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології/ С. В.
Івахненков. - К. : Знання, 2005. - 286 с.

9. Череп А. В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: навч.
посібник/ А. В. Череп, Н. М. Шмиголь, О. М. Бутник. - К.: Кондор, 2011. - 328 с.

10. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту: підручник/ Б. Ф. Усач, З. О. Душко,
М. М. Колос. - К. : Знання, 2006. - 295 с.

11. Шкіря Н. Л. Аудит: навч. посібник/ Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В.
Залізняк. - Львів: "Магнолія2006", 2008. - 224 с.

12. Маляренко В. А. Енергоефективність та енергоаудит: навч. посібник/ В. А.
Маляренко, І. А. Немировський; під ред. Маляренко В. А. - Харків: "Видавництво
САГА", 2009. - 336 с.

13. Чернелевський Л. М. Аудит: теорія і практика: навч. посібник/ Л. М.
Чернелевський, Н. І. Беренда. - К.: "Хай-Тек Прес", 2008. - 560 с.

14. Ус Р. Л. Аудит інформаційних технологій - новий вид аудиту організацій//
Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - с. 81-86

15. Ус Р. Л. Узагальнена класифікація видів аудиту інформаційних технологій//
Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. -с. 143-148

16. Пожарицька І. Проблемні аспекти формування аудиторського висновку//
Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 3. - с. 49-56

17. Малишкін О. Методологічні аспекти сучасного аудиту податків// Бухгалтерський
облік і аудит. - 2013. - № 1. - с. 46-54

18. Лещенко В. Внутрішній аудит в державних органах - є запитання// Фінансовий
контроль. - 2013. - № 5. - с. 22-24

19. Макаренко А. П., Касьяненко А. В. Методика аудиту виробничих витрат// Держава
та регіони. - 2012. - № 1. - с. 138-142

20. Власюк Г. В. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції//
Держава та регіони. - 2012. - № 4. - с. 91-95

21. Свидерський Д. Організація аудиту звітності про податок на додану вартість//
Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 9. - с. 39-47

22. Головач В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії
сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості//
Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 7. - с. 42-47

23. Головач В. Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською
діяльністю// Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 3. - с. 54-57

24. Сурніна К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на
прикладі хлібопекарних підприємств України)// Бухгалтерський облік і аудит. - 2012.
- № 5. - с. 41-48

25. Андрущенко І. В., Кирпа С. В. Аналіз та аудит операцій великих платників
податків, спрямованих на оптимізацію оподаткування// Формування ринкових відносин в
Україні. - 2012. - № 4. - с. 46-49

26. Ганяйло О. М. Аудит облікових оцінок// Формування ринкових відносин в Україні.
- 2012. - № 3. - с. 222-225