Translate

понеділок, 30 вересня 2013 р.

Виставка "Розвиток та діяльність готельно-ресторанного і туристичного бізнесу"

27 вересня 2013 року в Чернігівській обласній універсальній бібліотеці ім. В.Г. Короленка з нагоди Всесвітнього Дня туризму відбулись урочисті збори працівників туристичної галузі області.
Наш техніко-економічний відділ до цього свята експонував виставку літератури і документів на тему "Розвиток та діяльність готельно-ресторанного і туристичного бізнесу".
Література:

1. Менеджмент і маркетинг туризму: навч. посібник/ [Афонченкова Т. М. та ін.]. - К.: Видавництво Ліра-К, 2012. - 364 с.

2. Організація готельного господарства: навч. посібник/ [Головко О. М. та ін.]. - К.: Кондор, 2011. - 410 с.

3. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп./ В. В. Архіпов. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 280 с.

4. Рутинський М. Й. Зелений туризм/ М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К.: Знання, 2008. -271 с.

5. Карпенко Ю. О. Зелений туризм на Чернігівщині/ Ю. О. Карпенко, М. В. Графін. - Чернігів, 2003. - 100 с.

6. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія і практика: підручник/ М. П. Мальська, І.Г. Пандяк. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 472 с.

7. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: підручник/ Х. Й. Роглєв. - К.: Кондор, 2009. - 408 с.

8. Топольник В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві: навч. посібник/ В. Г. Топольник. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 392 с.

9. Брашнов Д. Г. Гостиничный сервис и туризм: учеб. пособие/ Д. Г. Брашнов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 224 с.

10. Ростовський В. С. Барна справа: навч. посібник. - 2-ге вид./ В. С. Ростовський, С. М. Шамаян. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 395 с.

11. Беляева А. М. Энциклопедия ресторанного бизнеса/ А. М. Беляева. - Донецк: ООО"ПКФ "БАО", 2009. - 544 с.

12.Зубар Н. М. Логістика у ресторанному господарстві: навч. посібник/ Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 312 с.

13. Назаров О. В. Лучшие ресторанные "фишки" мира/ О. В. Назаров. - М.: ООО "Издательский дом "Ресторанные ведомости", 2010. - 178 с.

14. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: навч. посібник/[Мунін Г. Б. та ін.]. - К.: Кондор, 2008. - 370 с.

15. Мостова Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства: навч. посібник. - 2-ге вид./ Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - К.: Ліра-К, 2011. - 388 с.

16. Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти: навч. посібник/Роглєв Х. Й.[та ін.]. - К.: Кондор, 2011. - 443 с.

17. Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія і практика: навч. посібник/ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І.З. Жук. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 234 с.

18. Дурович А. П. Реклама в туризме: учеб. пособие. - 5-е изд, перераб. и доп./ А. П. Дурович. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 185 с.

19. Мальська М. П. Планування діяльності туристичних підприємств: навч. посібник/ М. П. Мальська. - К.: Знання, 2005. - 241 с.

20. Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика: навч. посібник/ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.

21. Маркетинг турпродукту: підручник/ Карягін Ю. О.[та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 394 с.

22. Тимохина Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов: учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп./ Т. Л. Тимохина. - М.: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2010. - 352 с.

23. Тарасёнок А. И. Геоэкономика туризма: учеб пособие/ А. И. Тарасёнок. - Минск: Новое знание; М,: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.

24. Мунін Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти/ Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К.: Кондор, 2011. - 430 с.

25. Герасименко В. Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навч. посібник/ В. Г. Герасименко, А. В. Замкова. - Харків: Бурун Книга, 2011. - 112 с.

26. Холловей Дж. К. Туристический маркетинг: пер. с 4-го англ. изд./ Дж. К. Холловей. - К.: знання, 2008. - 575 с.

27. Германова О. НаТурпродукт. Податки на відпочинок, або чи розкриє Україна свій рекреаційний потенціал повною мірою?// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 8. - с. 56-59

28. Забаштанський Д. Туризм зі смаком// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 27-28. - с. 52-55

29. Золотухін О. Бухгалтерський облік доходів і витрат туристичної діяльності// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 21. - с. 14-20

30. Бабенко І. Туристична індустрія втрачає мільярди гривень// Діловий вісник. - 2012. - № 11. - с. 18-19

31. Товт М. М. Формування політики розвитку та функціонування сільського зеленого туризму в Україні// Туризм сільський зелений. - 2013. - № 1. - с. 10-15

32. Шелковникова Л. Мировые тенденции гостиничного рынка// Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - с. 11-13

середа, 4 вересня 2013 р.

Виставка "Особливості розвитку підприємництва в Україні"Література:

1.Брітченко І.Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах
економіки національного господарства: монографія/ І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В.
Г. Саєнко.- Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 639 с.

2.Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія/
Мікловда В. П. [та ін.]. - Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 199 с.

3.Палеха Ю. І.  Документування в підприємницькій сфері: навч. посібник / Ю. І. Палеха. - К.: Ліра-К, 2010. - 497 с.

4.Крупка Ю. М.  Правові основи підприємницької діяльності: навч. посібник/ Ю. М.
Крупка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 480 с.

5.Селезнев В. В. Юридический справочник предпринимателя Украины/В. В. Селезнев. - Х.: Одиссей, 2008. - 656 с.

6. Луць В. В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посібник. - 2-ге вид.,
перероб. і доп./ В. В. Луць. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 576 с.

7. Козаченко С. В. Діагностика та оцінка кризового стану суб'єктів підприємницької
діяльності: навч. посібник/ С. В. Козаченко, С. М. Шкарлет, Т. О.
Бобришева-Шкарлет. - Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2005. - 264 с.

8. Пиріг О. А. Історія підприємництва України: навч. посібник/ О. А. Пиріг. - К. :
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. - 163 с.

9. Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу: навч. посібник/ Н. В. Яшкіна. - К.: Алерта, 2010. -
440 с.

10. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і
розвитку: монографія/ В. В. Зянько. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 262 с.

11. Справочник частного предпринимателя/ [Мірошниченко В. та ін.]. - Х.: Фактор,
2009. - 400 с.

12. Скотт С. Записная книжка миллионера/ С. Скотт; пер. с англ. П. А. Самсонов. - Минск: ООО "Попурри", 2005. - 352 с.

13. Андерсон Д. Подними свой бизнес!/ Д. Андерсон; пер с англ. В. Дмитриев; под ред. А. Калабина. - Спб.: Питер, 2005. - 256 с.

14. Орлова В. О. Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної
політики// Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - с.18-21

15. Крисак А. О. Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств//
Економіка та держава. - 2013. - № 4. - с. 39-42

16. Пивоваров М. Г. Система управління малими підприємствами регіону: стан,
проблеми та розвиток// Держава та регіони. - 2013. - № 1. - с. 173-180

17. Гончарова М. В. Світовий та національний досвід організаційно-економічного
забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу// Держава та регіони. - 2012. -  № 5. - с. 224-232

18. Пивоваров М. Г. Кардинальні зміни ознак малих підприємств у національному
господарстві країни та шляхи їх удосконалення// Держава та регіони. - 2012. - № 6.
- с. 262-268

19. Воробйова О. І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - с. 59-64

20. Яковенко О. З. Сутність і функції підприємництва в інтеграції виробництва на
основі кластерів у системі національного господарства// Актуальні проблеми
економіки. - 2013. - № 1. - с. 79-87

21. Боцян Т. В. Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності//
Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - с. 50-53

22. Умєров Р. Є. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні// Актуальні
проблеми економіки. - 2013. - № 10. - с. 64-67

23. Ганущак-Єфіменко Л. М. Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств
малого і середнього бізнесу// Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - с.
70-77

24. Силантьєв С. О. Економічні механізми інноваційно-активних підприємств//
Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - с. 132-140