Translate

вівторок, 29 жовтня 2013 р.

Виставка "Роль машинобудування в економічному розвитку країни"

Література:

1. Бондаренко С. Г. Технології механоскладального виробництва: монографія/С. Г. 
Бондаренко. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2008. - 358 с.

2. Гарнець В. М. Методологія створення машин: навч. посібник/В. М. Гарнець, А. 
В.Безух. - К.: "Хай-Тек Прес", 2010. - 376 с.

3. Фельдштейн Е. Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. пособие/Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с.

4. Технологія машинобудування. посібник-довідник для виконання кваліфікаційних 
робіт: навч. посібник/[І. І. Юрчишин та ін.]; за ред. І. І. Юрчишина. - Львів: 
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 528 с.

5. Малащенко В.О. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів: навч посібник/В. О. Малащенко, В. В. Янків. - Львів: "Новий Світ-2000", 2011. - 254 с.

6. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных 
электроисковыми способами: монография/Гадалов В.Н. и др. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 468 с.

7. Гранкин М.Г. Практический справочник по выбору деталей машин/М.Г. Гранкин. - Ростовн/Д: Феникс, 2011. - 498 с.

8. Анухин В. И. Допуски и посадки: учеб. пособие. - 4-е изд./В. И. Анухин. - СПб.: 
Питер, 2008. - 207 с.

9. Ковтуненко К. В. Закономірності та основні домінанти розвитку машинобудівних 
підприємств в умовах стратегічних змін//Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - 
с. 75-78

10. Ільчук В.П., Романенко Т.О. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку 
інноваційних процесів машинобудівного комплекесу//Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2012. - № 4. - с.80-86

11. Петровська І. П. Державні механізми регулювання інноваційними процесами в 
машинобудівній галузі України// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 6. - с. 131-138

12. Зикіна В. О. Оцінювання ефективності формування стратегії інноваційної 
діяльності машинобудівних підприємств//Держава та регіони. Серія: Економіка та 
підприємництво. - 2013. - № 2. - с.119-122

13. Краснокутська Ю. М. Необхідність формування стратегії інноваційного розвитку 
підприємств машинобудування//Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 7-8. - с. 41-43

14. Ільчук В. П., Романенко Т. О. Фінансовий стан та проблеми економічного розвитку 
машинобудівної галузі Чернігівського регіону//Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2012. - № 3. - с. 107-114

15. Башинська І.О. Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій 
інноваційно активних машинобудівних підприємств//Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 11-12. - с. 52-54

16. Кузьменко О.В. Дослідження відповідності ресурсного потенціалу машинобудівного 
підприємства його рейтингу//Економіка та держава. - 2012. - № 12. - с. 63-66

17. Сидоренко Д. О. Аналіз внутрішнього ринку товарів машинобудування та 
перспективи його розвитку//Проблеми науки. - 2013. - № 7. -с. 22-27

18. Шапуров О. О. Особливості методики оцінки латентних процесів та явищ 
машинобудівних підприємств//Економіка та держава. - 2012. - № 10. - с.24-28

19. Журавльова І. В. Факторний аналіз функціонування інтелектуального капіталу 
підприємств машинобудування//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - с. 
116-124.

20. Григорська Н. М. Трансформація стану економічної стійкості підприємства 
машинобудування на базі бізнес-моделі//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - с. 91-95

21. Ледян Т.О.Процес формування та управління грошовими ресурсами підприємств 
машинобудування//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 6. - с. 120-123

22. Ганущак-Єфіменко Л. М. Аналіз інтеграційного розвитку підприємств 
машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному 
ринку//Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - с. 95-102

23. Павловська В. А. Формування механізму матеріального стимулювання 
еколого-економічної діяльності персоналу на машинобудівних 
підприємствах//Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - с.219-223

24. Чухрай Н. І., Грицай О. І. Діагностування ефективності управління витратами на 
інноваційні процеси машинобудівних підприємств//Актуальні проблеми економіки. - 
2013. - № 8. - с. 75-80

25. Иваненко Д. Сохранить и модернизировать. 22 сентября - День машиностроителя Украины//Украинская техническая газета. - 2013. - № 37. (17 сентября). - с. 1, 9

26. Иваненко Д. Качественный скачок//Украинская техническая газета. - 2013. - № 35. (03 сентября). - с. 1, 9

27. Зеленина Е. "Электротяжмаш": три фактора модернизации//Украинская техническая газета. - 2013. - № 31-32. (13 августа). - с. 10

28. Дыгас Р. Прагматические эксперименты//Украинская техническая газета. - 2013. - № 29-30. (23 июля). - с. 1, 13

29. Кондратьева И. Главная работа - тянуть поезда. Днепропетровское предприятие готово обеспечить свю страну новыми електровазами//Украинская техническая газета. - 2013. - 
№ 39. (01 октября). - с. 1, 8


субота, 26 жовтня 2013 р.

Виставка "Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства"
Література:

1. Закон України про власність: за станом на 25 квітня 2003 р./Верховна Рада
України. - Офіц. вид. - К.: Парламент вид-во, 2003. - 21 с.

2. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві/Вищ. госп.
суд України; за заг. ред. В. С. Москаленка. - К. - Юрінком Інтер, 2009. - 384 с.

3. Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник. - 2-ге вид.,
випр./Г. М. Драпак, М. Є. Скиба. - К.: Кондор, 2007. - 156 с.

4. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності:
підручник/Вачевький М. В. та ін. - К.: ВД Професіонал, 2005. - 448 с.

5. Гордієнко С. Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні:
методологічні проблеми: монографія/С. Г. Гордієнко. - К.: Видавничий дім "Скіф",
КНТ, 2008. - 140 с.

6. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності: підручник/В. М. Коссак, І. Є.
Якубівський. - К.: Істина, 2007. - 208 с.

7. Раціоналізаторські пропозиції: добірка законодавчих і нормативних
документів/уклад. О. О. Михайленко. - Чернігів: Чернігівський ЦНТЕІ, 2003. - 44 с.

8. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право. - 2-ге
вид. стер./В. М. Антонов. - К.: КНТ, 2006. - 520 с.

9. Винахід/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім
"Ін Юре", 1999. - 136 с.

10. Промисловий зразок/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 124 с.

11. Зразки товарів і послуг/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 116 с.

12. Реєстрація договорів про передачу прав на об'єкти промислової
власності/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім
"Ін Юре", 1999. - 48 с.

13. Корисна модель/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 128 с.

14. Височіна Л. В. Сутність та оцінка економічного ефекту від використання об'єкту
інтеллектуальної власності на підприємстві в умовах інноваційного розвитку
країни//Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. - 2013. - № 2. - с. 74-79

15. Бандоріна Л. М., Кузнєцов М. С., Лозовська Л. І. Аналіз механізму впливу
інформаційно-інтелектуальних систем на успішну діяльність підприємства//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 1. - с.89-94

16. Захарін С. В. Формування та використання інтелектуального капіталу в системі
підтримки економічної безпеки підприємства//Проблеми науки. - 2012. - № 7. - с.
9-14

17. Бойко О., Гунькало А., Козак О. Формування структури інтелектуальної системи
управління якістю продукції//Стандартизація, сертифікація, якість. - 2011. - № 3. -
с. 64-67

18. Пуліна Т. В. Особливості використання об'єктів права інтелектуальної власності
як чинника інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової
промисловості//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №
2. - с.237-241

19. Іртищева І. О., Стройко Т. В. Інтелектуально-інноваційний розвиток
інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери//Актуальні проблеми економіки.- 2013. - № 1. - с. 71-78

20. Єременко А. В. Зростання ролі інновацій та нематеріальних активів сучасного
підприємства як пріоритетний напрям його розвитку//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - с.52-57

21. Жарінова А.Г. Функціонально-структурна модель системи внутрішньофірмового
управління інтелектуального капіталу підприємства//Формування ринкових відносин в
Україні. - 2011. - № 10. - с.95-101

22. Тимошенко Н. Ю. Аспекти управління інтелектуальним потенціалом промислових
підприємств//Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - с.167-170

23. Турило А.М., Корнух О.В. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту//Актуальні проблеми економіки.
- 2011. - № 3. - с. 168-178

24. Ситник Й. С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту
підприємства//Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - с. 198-208

25. Кузьмін О. Є., Ліпич О. А. Концептуальні засади управління інтелектуальним
капіталом підприємства//Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - с. 137-144

26. Хворост О. Тенденції комерціалізації і трансферту промислової власності в
Україні// Інтелектуальна власність. - 2012. - № 7. - с. 28-32

27. Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові аспекти комерціалізації об'єктів права
інтелектуальної власності//Інтелектуальна власність. - 2012. - № 8. - с.32-39

четвер, 24 жовтня 2013 р.

Виставка "Харчова промисловість: стан та перспективи розвитку"Література:
1.Череп А. В. Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової
промисловості в ринкових умовах господарювання: монографія/А. В. Череп, Г. Д.
Потопа, К. С. Брутян. - К.: Кондор, 2009. - 304 с.

2. Поперечний А. М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв:
підручник/А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук. - К.: Центр учбової
літератури, 2012. - 312 с.

3. Ровинский Л. А. Фасовочное оборудование малых предприятий/Л. А. Ровинский. - М.:Инфра-Инженерия, 2011. - 208 с.

4. Харчова хімія: навч. посібник/ [Дуленко Л. В. та ін.]. - К.: Кондор, 2012. - 248 с.

5. Методи визначення фальсифікації товарів: підручник/Дубініна А. А. та ін. - К.:
"Видавничий дім "Професіонал", Центр учбової літератури, 2010. - 272 с.

6. Лозовський А. П. Основи холодильних технологій: навч. посібник/А. П. Лозовський,О. М. Іванов. - Суми: Університетська книга, 2012. - 149 с.

7. Товарознавство. Продовольчі товари: навч. посібник/[Бровко О.Г. та ін.]. - К.:
Кондор, 2010. - 730 с.

8. Голубенко О. А. Экспертиза качества и сертификация кондитерских товаров: Учеб.пособие/О. А. Голубенко, Н. В. Коник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 240 с.

9. Савчук С. А. Химия и токсикология этилового спирта и напитков, изготовленных на его основе. Хроматографический анализ спиртных напитков/С. А. Савчук, В. П. Нужный,В. В. Рожанец. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. - 184 с.

10. Васюкова Г. Т. Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності: навч.посібник/Г. Т. Васюкова, Л. П. Ющенко. - К.: Кондор, 2011. - 96 с.

11. Голубенко О. А. Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных продуктов:учеб. пособие/О. А. Голубенко, Н. В. Коник. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.

12. Товарознавство вторинної сировини: навч. посібник/Дубініна А. А. та ін. - К.:
"Видавничий дім "Професіонал", 2009. - 336 с.

13. Янчева М. О. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м'яса та
м'ясопродуктів: навч. посібник/М. О. Янчева, О. Б. Дроменко. - К.: Центр учбової
літератури, 2009. - 304 с.

14. Основи експертизи продовольчих товарів: навч. посібник для вузів/[Малигіна В.
Д.]. - К.: Кондор, 2009. - 296 с.

15. Крисанов Д. Ф., Водянка Л. Д. Інноваційний потенціал переробно-харчових
підприємств: оцінювання та реалізація//Економіка і прогнозування. - 2013. - № 2. -
с. 84-105

16. Волот О. І. Харчова промисловість: сучасний стан та інформаційне забезпечення розвитку підприємств//Вісник Чернігівського державного технологічного університету.Серія"Економічні науки". - 2012. - № 1. - с.147-156

17. Попов О.І. Вплив логістики на скорочення об'ємів оборотних активів підприємств
харчової промисловості//Економіка та держава. - 2013. - № 1. - с.48-52

18. Бабенко І. На якому рівні у нас харчова безпека?//Діловий вісник. - 2012. - №
4. - с. 22-23

19. Маргасова В. Г., Алексейчук В. О. Використання кластерного аналізу при
виробництві хлібобулочних виробів в Україні// Науковий вісник Чернігівського
державного інституту економіки та управління. Серія 1, Економіка. - 2012. - № 3. -
с. 40-47

20. Бабенко І. Став до ладу новий хлібопекарський комплекс// Діловий вісник. -
2012. - № 11. - с. 12-13

21. Гуменюк Г. Реформування системи державного контролю і нагляду за якістю та
безпечністю харчової та сільськогосподарської продукції//Стандартизація,
сертифікація, якість. - 2013. - № 4. - с.20-26

22. Савченко Т. В. Оцінювання ефективності методів визначення
конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств//Держава та регіони. Серія:
Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - с. 143-149

23. Бабенко І. Кондитери заробили на експорті мільярд доларів// Діловий вісник. -
2012. - № 8. - с. 10

24. Чорновіл І. А. Проблеми функціонування м'ясопереробних підприємств в умовах
недосконалої конкуренції//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. -
с. 165-168

25. Чугаєвська С. В. Методологічні засади дослідження конкурентоспроможності
молочної продукції//Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - с. 211-218

26. Грищенко Ф. Європейська система безпечності харчових продуктів. Історія
створення// Стандартизація, сертифікація, якість. - 2013. - № 1. - с. 40-43

27. Водянка Л.Д., Кутаренко Н.Я. Перспективи впровадження системи НАССР у процесі виробництва харчової продукції//Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - с. 185-194

понеділок, 21 жовтня 2013 р.

Виставка "Винахідник - Микола Іванович Кибальчич /до 160-річчя від дня народження/"

31 жовтня 2013 року виповниться 160 років від Дня народження нашого земляка, талановитого винахідника, автора першого проекту літального апарату з ракетним двигуном для космічних польотів - Миколи Івановича Кибальчича (31.10.1853 - 15.04.1881).
Він народився у м. Короп на Чернігівщині. Про трагічну долю цього чоловіка ми знаємо небагато: винахідник, революціонер-народник, причетний до замаху на царя Олександра ІІ і за це страчений. Та якою людиною був учений, котрий, поспішаючи достойно завершити земні діла, поламаним гудзиком на стіні камери смертників зробив креслення і розрахунки неймовірного, як на той час, важчого за повітря літального апарата? Наша виставка дає відповіді на ці питання.
Література:
1. Иващенко В. И. Николай Кибальчич:  историко-биографическая, документальная повесть/ В. И. Иващенко, А. С. Кравец. - М.: Аслан, 1995. - 268 с. (Серия "Жизнь интересных людей". )

2. Минутко И. А. Три жизни: Кибальчич/ А. И. Минутко. - М.: Молодая гвардия, 1986. -
239 с.

3. Нагаев Г. Д. Вдохновение перед казнью: роман/ Г. Д. Нагаев. - М.: Воениздат,
1967. - 240 с.

4. Іващенко В. І. Микола Кибальчич/ В. І. Іващенко. - К.: Молодь, 1962. - 195 с.

5. Нагаєв Г. Д. Піонери Всесвіту: трилогія/ Г. Д. Нагаєв. - К.: Дніпро, 1977. - 320
с.

6. Нагаев Г. Д. Избранное/ Г. Д. Нагаев. - М.: Худож. лит., 1987. - 607 с.

7. Аксенова С. В. 100 великих русских изобретений/ С. В. Аксенова, Д. С. Одинцов, Е. Н. Пакалина. - М.: Вече, 2008. - 320 с.

8. Іващенко В. Його чекала Галактика: докум. повість/ В. Іващенко, А. Кравець. -
К.: Молодь, 1966. - 230 с.

9. Черняк А. Я. Николай Кибальчич - революционер и ученый/ А. Я. Черняк. - М.:
Социально-экономическая литература, 1960. - 94 с.

10. Цымбал В. С. На грани смерти: исторический роман/ В. С. Цымбал. - К.: Промінь,
1969. - 312 с.

11. Ляшенко Л. М. Революционные народники: Кн. для учащихся ст. классов./ Л. М.
Ляшенко. - М.: Просвещение, 1989. - 143 с.

12. "Зоряний мрійник": до 155-річчя з дня народження автора ідеї першого в світі
реактивного літального апарату Миколи Івановича Кибальчича 1853-1881/ В. М.
Михайленко та ін. - Короп, Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Центральна районна бібліотека, 2008.

13. Соколовський О. О. Герої змов: історична повість і роман/О. О. Соколовський. -
К.: Молодь, 1959. - 335 с.

14. Плачинда С. П. Ніч перед стартом: повісті, докум. оповідання/ С. П. Плачинда. -
К.: Радянський письменник, 1971. - 262 с.

15. Космонавтика: энциклопедия/Гл. ред. В. П. Глушко; редкол.: В. П. Бармин, К. Д.
Бушуев, В. С. Верещетин и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1985. - 528 с.

16. Миткевич М. Микола Кибальчич - революційний народник, вчений//Сіверянський
літопис. - 2005. - № 1. - с. 54-63

17. Тютюнник Є. Його креслення загубились на 36 років// Урядовий кур'єр. - 2011. -
№ 66. - с. 9

18. Шилов В. Кибальчичі: від поезії до зірок// Урядовий кур'єр. - 2008. - № 68. -
с. 8

19. Павленко с. Кибальчича стратили не за ракету...// Голос України. - 2003. - 4
листопада. - № 208. - с. 12

20. Малишевський І. Повість про занапащене життя, або "вибухові речовини, які
повільно горять"// Дзеркало тижня. - 2006. - 29 квітня. - № 16-17. - с. 25

21. Романов А. Предтеча космонавтов// Наука и религия. - 1963. - № 4. - с. 10-16

22. Сапожніков Л. Микола Кибальчич 1853-1881// Наука і суспільство. - 1973. - № 10.
- с.58-59

23. Куриленко В. Благодарная память земляков// Огонек. - 1984. - № 46. - с. 24