Translate

четвер, 28 листопада 2013 р.

Виставка "Наукоємне виробництво в Україні: проблеми та перспективи"


Література:

1. Наука України у світовому інформаційному просторі/НАН України. - Вип.7. - К.:
Академперіодика, 2013. - 116 с.

2. Национальная академия наук Украины. 1918-2008: к 90-летию со дня основания/НАНУкраины; Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского. - К.: Изд-во КММ, 2008. - 670 с.

3. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України:
монографія/[Федулова Л. І. та ін.]; за ред.Л. І. Федулової; НАН України; Ін-т екон.
та прогнозув. - К., 2011. - 656 с.

4. Одотюк І. В. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи
розвитку/І. О. Одотюк; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 304 с.

5. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації :
аналіт. доп./[Жаліло А. Я. та ін.]. - К.: НІСД, 2012. - 144 с.

6. Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискус/[Горкіна Л. П. та
ін.]; за ред. Л. П. Горкіної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2010. -
760 с.

7. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти
розвитку : наук.-аналіт. доп./[Федулова Л. І. та ін.]; за ред. Л. І. Федулової ;
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

8. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки : аналіт.
доп./[Павлюк А. П. та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла; Національний ін-т. стратегічних
досліджень. - К.: НІСД, 2012. - 104 с.

9. Регульовані гідростатичні підшипники для шпиндельних вузлів: монографія/Сахно Ю. О. та ін.; М-во освіти і науки України; Чернігів. держ. технол. ун-т. - Ніжин: ТОВ
"Видавництво "Аспект-Поліграф", 2009. - 172 с.

10. Гончаров В. Е. Сублокальный прогноз нефтегазоперспективных объектов в пределах территории с высокой освоенностью недр Днепровско-Донецкой впадины: монография/В.Е. Гончаров. - Чернигов: ЦНИИ, 2011. - 257 с.

11. Кристаллизация и первичная структура конструкционных сталей: учеб.   пособие длявузов/Яценко А. И. и др.; НАН Украины. - Днепропетровск: Журфонд, 2010. - 226 с.

12. Кошевий М. Формування організаційно-економічних умов розвитку наукоємних
виробництв у промисловості України// Економіст. - 2013. - № 8. - с.58-60

13. Собкевич О. В. Тенденції і чинники розвитку промисловості України у
посткризовий період// Проблеми науки. - 2013. - № 4. - с. 34-41

14. Буторіна В. Б. Розвиток наукоємної індустрії України на прикладі
приладобудування та електронної промисловості// Проблеми науки. - 2013. - № 8. - с.22-31

15. Демидюк О. О. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії
"продуктивність праці" та показників її вимірювання// Проблеми науки. - 2013. - №
6. - с. 38-44

16. Безродна С.М. Вплив сучасних систем управління якістю на забезпечення якості та
безпеки продукції підприємств ресторанного господарства України// Проблеми науки. -2013. - № 1. - с.24-30

17. Біловодська О. А., Гайдабрус Н. В. Аналіз сервісу як складової логістичного
забезпечення інноваційної діяльності підприємства// Проблеми науки. - 2013. - № 2.
- с. 37-43

18. стрелюк О. В. Моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства
засобами лінійного програмування// Проблеми науки. - 2013. - № 9. - с. 28-38

19. Пабат А. А. Видобуток сланцевого газу - панацея для економіки чи екологічна
загроза// Проблеми науки. - 2013. - № 3. - с.45-49

20. Сидоренко Д. О. Аналіз внутрішнього ринку товарів машинобудування та
перспективи його розвитку// Проблеми науки. - 2013. - № 7. - с. 22-27

21. Правик Ю. Н.  Ключевые компетенции  по управлению  производством и  качеством
продукции авиапромышленного комплекса, способствующие продвижению на мировой рынок авиастроения// Проблеми науки. - 2013. - № 5. - с. 32-39

22. Лемыш А. Как сделать электромоторы сильнее// Украинская техническая газета. -2013. - № 36. - 10 сентября. - с. 10

23. Столяров Н. Прокатка со сдвигом, или о пользе умения месить тесто // Украинская техническая газета. - 2013. - № 38. - с. 10

24. Бордюженко О., Ступчук Л. Сверхпрочная наука// Украинская техническая газета. -2013. - № 41. - с. 10