Translate

понеділок, 25 травня 2015 р.

Виставка "Співробітництво Світового банку та України"
Література:

1. Гроші та кредит: підруч. / [К. С. Реверчук та ін.] ; за ред. К. С. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 382 с.

2. Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. І. Патика. - К.: Знання, 2012. - 566 с.

3. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія та практика: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д. І. Коваленко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 352 с.

4. Лапчук Б. Ю. Валютна політика: навч. посіб. для вищ. навч. закл.  / Б. Ю. Лапчук. - К.: Знання, 2008. - 212 с.

5. Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) : теоретично-практичний посібник / В. П. Шило [та ін.]. - К.: Кондор, 2010. - 346 с.

6. Хорошковський В. І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В. І. Хорошковський. - К.: Укр. тов-во "Інтелект нації", 1999. - 196 с.

7. Національна економіка: : підруч. для вищ. навч. закл. / [П. В. Круш та ін.] ; за ред. П. В. Круша. - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2011. - 448 с.

8. Гайдуцький П. І. НеЗалежна економіка України / П. І. Гайдуцький. - К.: Інформаційні  системи, 2014. - 528 с.

9. Щетинін А. І. Гроші та кредит: підруч. для вищ. навч. закл. / А. І. Щетинін. - Вид. 4-те, перероб. та доп. -К.: Центр учбової літератури, 2010. - 440 с.

10. Банківська система: підруч. для вищ. навч. закл. / за ред. С. К. Реверчука. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 400 с.


11. Міжнародні організації : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Ковалевський  В. В. та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, З. Кутайні. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 440 с.

12. Колосова В. П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення / В. П Колосова, І. М. Іванова // Фінанси України. - 2014. - № 11. - с. 33-47

13. Елєрс Ґерд. Cтратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) // Фінанси України. - 2014. - № 7. - с. 7-16

14. Патюта І. М. Державне регулювання стратегій партнерства МБРР та МФК з Україною на період 2012-2016 фінансових років та їхній вплив на економіку України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 45-49

15. Базилюк Я. Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. - 2014. - № 1. - с. 54-66

16. Власюк О. С. Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О. С. Власюк, Я. Б, Базилюк, С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковський // Фінанси України. - 2013. - № 11. - с. 7-22

17. Власюк О. С.  Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О. С. Власюк, Я. Б, Базилюк,  Д. Ю. Венцковський, О. С. Лапко // Фінанси України. - 2012. - № 9 . - с. 3-17

18.  Венцковський Д. Ю. Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. - 2012. - № 5. - с. 14-26

19. Інформаційна довідка щодо співробітництва України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=408929&cat_id=353161

20. Інформація про залучення позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку на інвестиційні програми органів місцевого самоврядування // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=408914&cat_id=294422

середа, 20 травня 2015 р.

Виставка "Інформація - як складова економічного розвитку"


Література:

1. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. М. Томашевський [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 295 с.

2. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 335 с.

3. Сорока П. М. Інформаційний менеджмент: навч. посіб. для дистанц. навчання для вищ. навч. закл. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2008. - 534 с.

4. Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 232 с.

5. Аніловська Г. Я. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса ; Львів держ. ун-т внутр. справ. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 311 с.

6. Шаповал О. Ф. Економіка інформаційної діяльності: навч. посіб. для дистанц. навч. / О. Ф. Шаповал ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К.: Україна, 2007. - 190 с.

7. Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К.: Ліра-К, 2013. - 480 с.

8. Хмельницький О. О. Інформаційна культура. Підготовка кадрів до інформаційної роботи: навч. посіб. / О. О. Хмельницький. - К.: КНТ, 2007. - 197 с.

9. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. А. Шиян. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 227 с.

10. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова ; Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - К.: ЦУЛ, 2008. - 223 с.

вівторок, 19 травня 2015 р.

Виставка "Соціально-економічні проблеми охорони довкілля"Література:

1. Екологічне право України. Академічний курс: підруч. для вищ. навч. закл. / [Г. І. Балюк та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. -К.: Юридична думка, 2008. - 719 с.

2. Гринів Л. С. Екологічна економіка: навч. посіб. / Л. С. Гринів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 358 с.

3. Клименко М. О. Техноекологія: навч. посіб. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. - К.: Академія, 2011. - 254 с.

4. Бондаренко И. В. Экологизация в аспекте инновации технологических процессов / И. В. Бондаренко. - К.: Освіта України, 2011. - 97 с.

5. Жигуц Ю. Ю. Інженерна екологія: навч. посіб. для техн. спец. / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар ; Ужгород. нац. ун-т, Мукачів держ. ун-т. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Кондор, 2012. - 168 с.

6. Моделювання і прогнозування стану довкілля: підруч. / [В. І. Лаврик та ін.] ; за ред. В. І. Лаврика. - К.: Академія, 2010. - 397 с.

7. Губарець В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / В. Губарець, І. Падалка. - К.: Техніка, 2009. - 317 с.

8. Дубас Р. Г. Економіка природокористування: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Р. Г. Дубас ; Держ. акад. житл.-комун.госп-ва. - 2-ге вид., стер. - К.: КНТ, 2009. - 446 с.

9. Іванюта С. П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків: монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 305 с.

10. Клименко М. О. Екологія міських систем: підруч. для бакалаврів / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2010. - 292 с.

субота, 16 травня 2015 р.

В Україні відкрита бізнес-пошукова система

Зовсім випадково натрапила на цікавий електронний ресурс youcontrol.com.ua, який дозволяє зібрати досьє на компанію або фізичну особу - підприємця з декількох офіційних джерел.


Зараз на сайті ресурсу представлена інформація з 10 державних реєстрів, проте, найближчим часом планується поповнення джерел інформацією зі ЗМІ, аналітикою, аналізом балансів і ще кількома державними реєстрами.

Для отримання інформації необхідно ввести в пошуковий рядок код ЄДРПОУ або найменування підприємства, а для фізичних осіб - підприємців - ідентифікаційний код. Перевіряти можна як одного, так і список контрагентів.
Після перегляду досьє може бути додано в автоматичний моніторинг - в цьому випадку ви зможете отримувати на e-mail інформацію про всі зміни, які будуть внесені до державних реєстрів щодо цього підприємства чи підприємця.

середа, 13 травня 2015 р.

Виставка "Наука і техніка сьогодення"Література:

1. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / [А. Є. Конверський та ін.] ; ред. А. Є. Конверський ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової літ., 2010. - 352 с.

2. Соловйов, С. М.  Основи наукових досліджень: навч. посіб. / С. М. Соловйов. - К. : Центр учбової літ., 2007. - 176 с.

3. Наука України у світовому інформаційному просторі / Національна акад. наук України. -  Вип. 5 ; гол. ред. Я. С. Яцків. - К. : Академперіодика, 2011. - 156 с.

4. Пилипчук, М. І. Основи наукових досліджень: підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор'єв, В. В. Шостак. - К.: Знання, 2007. - 270 с.

5. Шабатура, Ю. В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірюваних величин часовими інтервалами: монографія / Ю. В. Шабатура ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 324 с.

6. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных электроисковыми способами: монография / [В. Н. Гадалов и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 468 с.

7. Национальная академия наук Украины. 1918-2008 : к 90-летию со дня основания / Глав. ред. Б. Е. Патон. - К.: Изд-во КММ, 2008. - 670 с.

8. Новіков М. В. Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України // Наука та інновації. - 2015. - Т.11. - № 1. - с. 17-21

9. Нікітін Ю. О. Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації України як результат участі у проекті 7 рамкової програми Європейського Союзу / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Наука та інновації. - 2015. - Т.11. - № 1. - с. 22-25

10. Піх З. Г. Наукові розробки Національного університету "Львівська політехніка" // Наука та інновації. - 2015. - Т.11. - № 1. - с. 40-48

вівторок, 12 травня 2015 р.


Зустріч з вимушеними переселенцями в Чернігівському міському центрі зайнятості

12 травня 2015 року відбулась зустріч з вимушеними переселенцями в Чернігівському міському центрі зайнятості. На зустрічі працівник відділу  документів з економічних та технічних наук Оксана Плаунова презентувала друге видання довідника для переселенців "Інформація для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій. Адресні ресурси міста Чернігова".

 Присутні отримали новий екземпляр довідника та дізнались про безкоштовні послуги, які вони можуть отримати в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка.
 


пʼятниця, 8 травня 2015 р.

День пам'яті та примирення. День перемоги над нацизмом у Європі
Згідно з Указом Президента «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам’яті та примирення.

Подвиг воїнів-переможців непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність всім, хто відстояв Батьківщину, виявив нездоланну мужність та незламність духу. Саме Вам завдячуємо свободою та мирним небом, тим, що сьогодні можемо ростити дітей, обробляти лани, посміхатися сонцю. Здоров'я Вам та злагоди, добра і благополуччя!

четвер, 7 травня 2015 р.

Вчені дізналися, які професії найбільш питущі

Зловживання спиртним і наркотиками залежить від професії, встановило Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США. За його оцінкою, частіше за інших до пляшки прикладаються працівники важкої фізичної праці - шахтарі та будівельники, повідомляє ТСН.ua.

 За підрахунками фахівців, 17,5% шахтарів зловживають спиртним. Другу сходинку посіли будівельники з 16,5%. На третьому місці в списку загрозливих розвитком алкоголізму виявилася зайнятість у готельному та ресторанному бізнесі. Співробітники цих сфер діяльності зайняли при цьому перший рядок по зловживанню наркотиками - понад 19% з них приймають заборонені препарати. Менеджери, як з'ясувалося, частіше захоплюються наркотиками, ніж спиртними напоями. Більше 12% управлінців приймають заборонені препарати, в той час як п'ють без міри менше 10%.

 Нижні рядки списку любителів алкоголю зайняли працівники сфер освіти і охорони здоров'я. Серед них дослідники нарахували менше 5% зловживають спиртним. Найменше наркоманів виявилося серед чиновників - 4,3% загального числа держслужбовців.