Translate

середа, 29 жовтня 2014 р.

Виставка "Харчова промисловість України: стан та перспективи розвитку"


Література:

1.Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

2. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах: підруч. для вищ. навч. закл./ Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - К.: Центр учбової літератури, 2011 - 832 с.

3. Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І. В. Сирохман. -К.: Знання, 2012. - 470 с.

4. Бірта Г. О. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс): навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.

5. Бірта Г. О. Товарознавство м'яса: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 163 с.

6. Мардар М. Р. Товарознавство. Товари тваринного походження: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. Р. Мардар, А. Я. Камінський, Ф. Є. Дубровін. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 294 с.

7. Заплетніков І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; Нац. ун-т харч. технологій, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кафедра : Центр учбової літератури, 2012. - 341 с.

8. Череп А. В. Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарювання: монографія / А. В. Череп, Г. Д. Потопа, К. С. Брутян. - К.: Кондор, 2009. - 303 с.

9. Назаренко В. О. Формування якості товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Ч. 1 / В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук ;  Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 385 с.

10. Основи експертизи продовольчих товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Д. Маригіна та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 295 с.

11. Харчова хімія: навч. посіб. / [Л. В. Дуленко та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кондор, 2012. - 246 с.

12. Товарознавство вторинної сировини: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна [та ін.]. - К.: Професіонал, 2009. - 332 с.

13. Поперечний А. М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підруч. для вищ. навч. закл. / А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 309 с.

14. Лозовський А. П. Основи холодильних технологій: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. П. Лозовський, О. М. Іванов. - Суми: Університетська книга, 2012. - 148 с.

15. Димань Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. - К.: Академія, 2011. - 517 с.

16. Українські виробники поступово витісняють імпортні харчові продукти // http://www.ukrinform.ua

17. Мінагрополітики: В Україні збільшено обсяги виробництва харчових продуктів // http://www.kmu.gov.ua

18. Запровадження системи НАССР, як найефективнішої моделі управління якістю харчових продуктів // http://volynses.com.ua

19. Крисанов Д. Ф. Інноваційний потенціал переробно-харчових підприємств: оцінювання та реалізація / Д. Ф. Крисанов, Л. Д. Водянка // Економіка і прогнозування. - 2013. - № 2. - с. 84-105

20. Колівошко С. Харчові добавки - бомба сповільненої дії // Охорона праці. - 2014. - № 5. - с. 68-69

21. Попов О. І. Вплив логістики на скорочення об'ємів оборотних активів підприємств харчової промисловості // Економіка та держава. - 2013. - № 1. - с. 48-52

22. Олефір В. Проблеми зростання харчової промисловості // Економіст. - 2012. - № 7. - с. 26-30

23. Кравець К. П. Сучасний рівень концентрації виробництва підприємств харчової промисловості // Економіка та держава. - 2012. - № 4. - с. 90-93

24.  Крисанов Д. Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва // Економіст. - 2012. - № 11-12. - с. 21-25

вівторок, 28 жовтня 2014 р.

Виставка "Актуальні тенденції та перспективи розвитку автомобільного транспорту"


Література:

1. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період: аналіт. допов. / [Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 112 с.

2. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті / [упоряд. Д. М. Лівшиц]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 182 с.

3. Основи економіки транспорту: підручник / Нац. авіац. ун-т ; [авт. кол.: В. І. Щелкунов та ін.] ; під ред.: В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. - К.: Кондор, 2011. - 391 с.

4.  Виробничі системи на транспорті: теорія і практика / М. Н. Бідняк, В. В. Блінченко ; Вінниц.нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2006. - 176 с.

5. Транспортне право України: навч. посіб. / [Е. Ф. Демський та ін.] ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2008. - 290 с.

6. Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения в вопросах и ответах. Экзаменуют ГАИ и дорога: учеб. пособие / А. А. Тимовский, В. Б. Нестеренко. - 2-е изд., изм и доп. - К.: Арий, 2009. - 139 с.

7.  Україна. Атлас автомобільних шляхів / Держ. служба геодезії, картограф. та кадастру, Держ. наук.-вироб. п-во "Картографія" ; [відп. ред. Г. М. Курченко]. - 1 : 500000. - К.: Миклухо-Маклай, 2009. - 1 атл. (200 с.) с.

8. Сокур І. М. Транспортна логістика: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 220 с.

9. Савенко В. Я. Транспорт і шляхи сполучення: [підруч. для вищ. навч. закл.] / В. Я. Савенко, В. А. Гайдукевич ; Нац. трансп. ун-т, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - 2-ге вид. - К.: Арістей, 2007. - 252 с.

10. Тимовський О. А. Основи безпечного керування дорожніми транспортними засобами: навч. посіб. / О. А. Тимовський, З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - К.: Арій, 2008. - 158 с.

11. Говорун А. Г. Вплив стану дорожнього покриття на витрату палива /  А.Г. Говорун, П.В. Куций // Автошляховик України. - 2014. - № 1. - с. 14 -16,  (прочитати статтю онлайн можна тут:  http://www.insat.org.ua )

12. Тарасенко Р. І. Сертифікація дорожніх транспортних засобів і глобалізація: Досвід досліджень автомобільного виробництва на прикладі шведських, французьких та японських компаній / Р. І. Тарасенко, Ю. О. Матвієнко, Ю. В. Риндін // Автошляховик України. - 2014. - № 2. - с. 5-7 (прочитати статтю онлайн можна тут: http://www.insat.org.ua )

13. Кравчук П. М. Нормування гальмівних властивостей колісних транспортних засобів України / П. М. Кравчук, Р. Ю. Нілов, Ю В. Бабін // Автошляховик України. - 2014. - № 2. - с. 8-10
(прочитати статтю онлайн можна тут: http://www.insat.org.ua )

14. Розширення паливної бази автомобільного транспорту використанням біогазу як моторного палива / С. І. Шиманський, Р. В. Симоненко, М. Б. Назаренко, А. Г. Говорун // Автошляховик України. - 2013. - № 3. - с. 2-5

15. Пушкар Т. А. Актуальні тенденції та перспективи розвитку автомобільного транспорту східних регіонів України / Т. А. Пушкар, Г. А. Жовтяк // Економіка та держава. - 2013. - № 8. - с. 56-59

16. Форнальчик Є. Ю. Оцінювання впливу температури гальм на довжину гальмівного шляху / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, О. С. Міхоцький // Автошляховик України. - 2013. - № 2. - с. 2-5

17. Борщевський О. О. Тверді часточки як забруднювачі довкілля та джерела їх утворення в автомобілі  /  О. О. Борщевський, О. Л. Добровольський// Автошляховик України. - 2013. - № 4. - с. 10-15

середа, 22 жовтня 2014 р.

5 незвичайних технологій вуличного опалення взимку
У той час, коли ми всі чекаємо підключення опалення в квартирах, в деяких країнах взимку підігрівають навіть вулиці. Далі 5 найцікавіших варіантів боротьби з холодом в масштабах цілого міста, за матеріалами econet.ua

Теплі лавки
Більшість вуличних лавок пустують з перших холодних днів осені. Виправити цей недолік можна завдяки використанню лавок з підігрівом.
Подібні елементи вуличних меблів дозволять перетворити посиденьки на лавках в цілорічний вид відпочинку і дозвілля навіть в самих холодних країнах і містах світу. Такі зимові лавки вже використовуються в деяких містах Скандинавії і Канади.

Тепла зупинка 
Кожен з нас знає, що взимку найбільше люди замерзають на зупинках в очікуванні громадського транспорту. Але в останні роки стали з'являтися теплі зупинки, які дозволяють не мерзнути під час очікування автобуса, трамвая або тролейбуса.
Існує два основних види таких павільйонів. Перший, відкритий, дозволяє зігріватися людям на зупинці завдяки випромінюючим тепло елементам, наприклад, лампам обігріву або вбудованим в корпус зупинки батареям.
Але описані вище зупинки відмінно підходять для помірно холодних в зимову пору країн. На справжньому Півночі, де навіть восени температура може опускатися нижче, ніж мінус 20 градусів за Цельсієм, встановлюють повністю закриті теплі зупинки, які не витрачають енергію даремно і на додаток захищають пасажирів громадського транспорту від холодних  вітрів.

Тротуар з природним підігрівом 
Ісландія є однією з найхолодніших країн у світі. Вона знаходиться в північній частині Атлантичного океану, і влітку там температура рідко перевищує 20 градусів тепла. Тим не менш, в Рейк'явіку навіть у зимовий час на вулицях відбувається жваве міське життя.
Мешканці та гості ісландської столиці не бояться замерзнути, гуляючи вулицями міста. Адже тротуар там має систему природного підігріву, в яку тепло надходить з гарячою водою з термальних джерел, якими славиться Ісландія.

Тротуар з електричним підігрівом 
Тротуар з електричним підігрівом існує з 1998 року на одній з центральних вулиць в Гельсінкі. Так що ожеледі на ній немає навіть у найхолодніші дні року - сніг, падаючи на бруківку, одразу перетворюється на воду і стікає в міську каналізацію.
Є теплі тротуари і дороги також в Японії. Там підігрівають вулиці у всіх містах, де взимку випадає сніг. Цікаво, що при цьому в Країні висхідного Сонця немає централізованого домашнього опалення - за тепло в квартирі несе відповідальність її господар.

Купол над вулицями та міськими кварталами 
У фантастичних фільмах часто можна побачити куполи, які накривають цілі міста, щоб захистити їх від космічного випромінювання або земної радіації. Але реальний світ поки що не зіткнувся з глобальною катастрофою, а тому для нас куди актуальнішим було б будівництво подібних конструкцій для створення штучного клімату на міських вулицях.

Звичайно, мови про те, щоб накрити куполом ціле місто, не йде. Однак окремі вулиці або квартали захистити від дощів і холоду цілком можливо. Це і передбачає архітектурний проект з назвою Bubbles, розроблений студією Orproject.
Концепція Bubbles полягає в будівництві цілого кварталу, в якому житлові, офісні та торгові будівлі стоятимуть по периметру, а всередині цієї забудови з'явиться великий критий спеціальною мембраною простір зі стабільною і приємною для людей протягом усього року температурою.
Там можна облаштувати вічно зелений парк з доріжками для піших прогулянок і велосипедних поїздок, майданчики для ігор, спорту та інших видів відпочинку, а також місця для відкритих ресторанів і кафе.

субота, 18 жовтня 2014 р.

Вчені розробили надтонкий матеріал для отримання електрики
Нове відкриття може передбачати зарядку мобільних пристроїв від одягу. Американські дослідники розробили принципово новий спосіб отримання електрики за допомогою генератора з одного шару атомів, повідомляє Lenta.ua

 Електрика генерується при згинанні або розтягуванні матеріалу, який, за словами вчених з Колумбійського університету і Технологічного інституту Джорджії, може бути вшитий в одяг, а також підходить для використання в медичних імплантатах. Матеріал під назвою дисульфід молібдену (MoS2) може знайти широке застосування в сфері носимої електроніки.
Матеріал складається з одного шару атомів. Він може бути виконаний у вигляді носимого пристрою, який може бути вбудовано в одяг з метою перетворення енергії руху людського тіла в електрику для живлення носимих датчиків або медичних пристроїв. Потенційно його енергії повинно вистачити для зарядки телефону, який перебуває в кишені, - йдеться в дослідженні, опублікованому в недавньому випуску журналу Nature. 

До цих пір п'езоеффект двомірного матеріалу MoS2 існував тільки в теорії. 

П'єзоелектрика - добре відомий ефект генерації електричної сили при розтягуванні або стисканні речовини. Або, навпаки, коли застосована до речовини електрична сила змушує його міняти свою форму.

неділя, 12 жовтня 2014 р.


Виставка "Інновації та інтелектуальний капітал у розвитку економіки"

Література:

1. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: навч. посіб./ [А. С. Аблов та ін.] ; за заг. ред. В. Є Новицького. - К.: КНТ, 2008. - 360 с.

2. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підручник / С. М. Ілляшенко. - Суми: Університетська книга, 2010. - 334 с.

3. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т. О. Скрипко. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

4. Свидрук І. І. Креативний менеджмент: навч. посіб./ І. І. Свидрук. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 224 с.

5. Лукичёва Л. И. Управление интеллектуальным капиталом: учеб. пособие / Л. И. Лукичёва. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 552 с.

6. Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. - К.: Кондор, 2013. - 208 с.

7. Федоренко В. Г. Інтеллектуальний капітал - головний пріоритет ХХІ століття// Економіка та держава. - 2013. - № 4. - с. 4 -5

8. Козинець Г. О. Теоретичні підходи до визначення сутності інтеллектуального капіталу// Економіка та держава. - 2013. - № 9. - с. 85-88

9. Шедяков В. Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням// Економіст. - 2012. - № 10. - с.14-17

10. Порохня В. М. Управління знаннями як потенціалом інтелектуального капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств галузі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 1. - с. 82-88

11. Ібрагімов Е. Е. Моделювання впливу інтелектуальних активів на ефективність корпоративного управління з орієнтацією на знання// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 5. - с. 119-124

12. Шевчук О. А. Квінтесенція інтелектуального капіталу в умовах розвитку економіки знань// 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - с. 18-21

13. Жарінова А. Г. Вплив науково-технічної та освітньої діяльності на розвиток інтелектуального капіталу// 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - с. 44-47

14. Марченко В. М. Інтелектуальний капітал у процесах злиття та поглинання корпорацій// 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - с. 100-105

15. Жарінова А. Г. Зарубіжний досвід стимулювання розвитку інтелектуального капіталу і перспективи його застосування в економіці України// 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - с. 64-67

16. Порохня В. М. Теорія формування та управління капіталом// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 5. - с. 261-269

17. Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові аспекти комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності// Інтелектуальна власність в Україні. - 2012. - № 8. - с. 32-39


субота, 11 жовтня 2014 р.

Виставка "Готельно-ресторанний та туристичний бізнес на регіональному рівні"

Література:

1. Законодавство України про туризм і готельну справу: зб. офіц. текстів законів станом на 15 лют. 2013 року/ [упоряд. Ю. І. Руснак]. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 241 с.

2. Менеджмент і маркетинг туризму: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Т. М. Афонченкова [та ін.] ; ред. О. Є. Лугінін. - К.: Ліра-К, 2012. - 363 с.

3. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства: підручник / Н. Є. Кудла. - К.: Знання, 2012. - 343 с.

4. Топольник В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві: навч. посіб. для вищ. навч. закл. за напрямом "Готельно-ресторанна справа"/ В. Г. Топольник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк, 2011. - 391 с.

5. Круль Г. Я. Основи готельної справи: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Г. Я. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 367 с.

6. Іванова Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Л. О. Іванова, О. М. Музика ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 226 с.

7. Мунін Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти: підручник/ Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич ; за ред. В. О. Лук'янова ; Мукачів. держ. ун-т, Київ. славіст. ун-т, Ін-т економіки та упр. - К.: Кондор, 2011. - 429 с.

8. Організація готельного господарства: навч. посіб./ О. М. Головко [та ін.] ; за ред. О. М. Головко ; Мукачів. держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. - 408 с.

9. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. В. Архіпов. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 279 с.

10. Зубар Н. М. Логістика у ресторанному господарстві: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 307 с.

11. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник/ [авт. кол.: А. А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: Кондор, 2012. - 556 с.

12. Мостова Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства: навч. посіб. для вищ. навч. закл./Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - 2-ге вид. - Ліра-К, 2011.-386с.

13. Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика: навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 246 с.

14. Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти: навч. посіб./ [Х. Й. Роглєв та ін.] ; під заг. ред. Георгія Благоєвича Муніна ; Мукачів держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. - 442 с.

15. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика/ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 470 с.

16. Герасименко В. Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. Г. Герасименко, А. В. Замкова. - Харків: Бурун Книга, 2011. - 111с.

17. Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика: навч. посіб./ М. П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: Центр учбової літератури, 2013. -232 с.

18. Лук'янов В. О.  Маркетинг туристичного бізнесу: навч. посіб./ В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін ; [Ін-т економіки та упр.]. - 2-ге вид. перероб і доп. - К.: Кондор, 2012. - 335 с.

19. Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм: навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 343 с.

20. Коваль П. Ф. Проблеми розробки нової концептуальної моделі туристичних центрів як структурних елементів туристичної галузі// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - 2010. - № 46. - с. 130-137

21. Кальченко О. М. Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка. - 2013. - № 3. - с. 94-101

22. Стеченко Д. М. Становлення регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг/ Д. М. Стеченко, А. І. Мельник, І. В. Безуглий// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка. - 2013. - № 2. - с. 14-21

четвер, 2 жовтня 2014 р.

Презентація книжкової виставки "Хліб - наше національне багатство"


29 вересня до Всеукраїнського дня бібліотек в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка, у відділі техніко-економічної літератури відбулась презентація книжкової виставки "Хліб - наше національне багатство".

На виставці крім книг була представлена художньо-національна композиція з колосків, зерна і борошна. А також на окремому столі, на гарних українських рушниках були вироби чернігівського хлібопекарського мистецтва: каравай, різні сорти хліба, булочок, пиріжки та кекси.

На презентації виставки були присутні студенти Міжрегіональної Академії управління персоналом, студенти Чернігівського кооперативного технікуму та читачі бібліотеки.

Завідувачка техніко-економічного відділу Галина Олександрівна Коваленко розповіла присутнім про представлені на виставці книги, а також про історію вирощування та виробництва хліба - найціннішого на Землі.
На захід був запрошений гість - технолог Чернігівського хлібокомбінату № 1 Силенок Тетяна Петрівна. Вона ознайомила слухачів з асортиментом продукції хлібокомбінату, а також розповіла про особливості виробництва хлібобулочних виробів.
 Всі бажаючі з задоволенням пригощалися караваєм та іншими борошняними виробами.