Translate

четвер, 29 травня 2014 р.

Виставка " Інформація та інформаційні технології"

Література:


1. Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування: монографія/ Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ;[за ред. П. Д. Фролова]. - К.: Міленіум, 2011. - 304 с.

2. Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій: навч. посіб./ Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника. - Львів: "Новий Світ-2000", 2010. - 390 с.

3. Мельникова О. П. Економічна інформатика: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 424 с.

4. Балдин К. В. Информационные системы в экономике: учебник/К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 395 с.

5. Покришень Д. А. ІКТ для вчителів математики та фізики: посіб. для вчителів/ Д. А. Покришень. - Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2013. - 104 с.

6. Кормич Б. А. Інформаційне право: підруч. для вищ. навч. закл./Б. А. Кормич. - Харків: БУРУН і К, 2011. - 334 с.

7. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Б. А. Кормич. - К.: Кондор, 2008. - 384 с.

8. Митні інформаційні технології: навч. посібник/ [О. Ф. Волик та ін.] ; за ред. П. В. Пашка. - К.: Знання, 2011. - 391 с.

9. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посібник/ С. В. Івахненков. - 4-те вид., випр. і. доп. - К.: Знання, 2008. - 343 с.

10. Зацеркляний М. М. Основи комп'ютених технологій для економістів: навч. посіб. 

для вищ. навч. закл./ М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельников, В. М. Струков. - К.: ВД 

"Професіонал", 2007. - 672 с.

11. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах: навч. посібник/ М. М. Зацеркляний, О. Ф. Мельник. - К.: Професіонал, 2007. - 432 с.

12. Рудий Т. В. Засади захисту інформації в інформаційних системах підприємств/ Т. В. Рудий, Л. М. Томаневич, О. І. Руда// Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - с. 551-557

13. Ємельянов О. Ю. Інформаційне забезпечення прийняття рішень про впровадження на 
підприємствах ресурсосберігаючих технологій/ О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка, І. М. Петрушка//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - с. 198-205

14. Бондар О. С. Інформаційні технології для моделювання бізнес-процесів// Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2013. - № 2. - с. 8-9

15. Волот О. І. Методичні аспекти ефективності застосування інформаційно-комунікаційних технологій на промислових підприємствах// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - с. 156-160

16. Згуровський М. З. Оброблення наукових даних в умовах інформаційного "буму"/ М. З. Згуровський, А. І. Петренко// Системні дослідження та інформаційні технології. - 2012. - № 2. - с. 7-25

17. Паладченко О. Ф. Інформаційно-комунікаційні технології: недоліки і переваги/ О. Ф. Паладченко, Т. К. Кваша, Г. П. Задорожня// Науково-технічна інформація. - 2013. - № 3. - с. 3-7

18. Комазов П. В. Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні/ П. В. Комазов, О. В. Борт// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 6. - с. 104-107

19. Скляренко О. О. Інформаційні технології в системі інноваційного розвитку та трансферу технологій// Проблеми науки. - 2013. - № 12. - с. 17-20

20. Мобильность, социальность, облака и BIG DATA// Инвестгазета. - 2013. - № 50-51. - с.46-47

21. Гриценко В. І. Інформаційні технології і модель послуг/ В. І. Гриценко, О. А. Урсатьев// Науково-технічна інформація. - 2012. - № 3. - с. 47-54

22. Кваша Т. К. ІКТ-технології "зеленого" зростання: світовий досвід та перспективи розвитку/ Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко, Г. П. Задорожня// Проблеми науки. - 2013. - № 3. - с. 18-23

23. Березняк Н. В. Деякі питання розбудови інформаційної інфраструктури науково-технічної й інноваційної діяльності в Україні/ Н. В. Березняк, Т. К. Кваша, Г. В. Новіцька// Науково-технічна інформація. - 2012. - № 4. - с. 3-8

середа, 28 травня 2014 р.


Виставка “Гармонія чи трагедія? Природа і людина”


Література:
1. Клименко М. О. Екологія міських систем: підручник/ М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон: Олді-плюс, 2010. - 294 с.

2. Бондаренко И. В. Экологизация в аспекте инновации технологических процессов/ И. В. Бондаренко. - К.: Освіта України, 2011. - 100с.

3. Гринів Л. С. Екологічна економіка: навч. посіб./ Л. С. Гринів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: “Магнолія 2006”, 2010. - 358 с.

4. Промислова екологія: навч. посіб. /[С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк]. - К.: Знання, 2005. - 474 с.

5. Кінько Т. А. Земля - планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи. Кн. 1/ Т. А. Кінько, М. Т. Кінько. - К.: Літопис ХХ, 2004. - 285 с.

6. Инженерная экология и экологический менеджмент: учеб. для вузов/ [М. В. Буторина и др.] ; под. ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. - Изд. 3-е. - М.: Логос, 2011. - 520с.

7. Дубас Р. Г.
Економіка природокористування: навч. посіб. / Р. Г. Дубас. - 2-ге вид., стер. - К.: КНТ, 2009. - 448 с.


8. Моделювання і прогнозування стану довкілля: підручник/ [В. І. Лаврик та ін.]. - К.: ВЦ “Академія”, 2010. - 400с.

9. Самойленко В. М. Геоінформаційне моделювання екомережі/ В. М. Самойленко, Н. П. Корогода. - К.: Ніка-Центр, 2007. - 224 с.

10. Галушкіна Т. П. Екологія природокористування: навч. посіб./ Т. П. Галушкіна. - Харків: Бурун Книга, 2009. - 480 с.

11. Павлова Е. И. Экология транспорта: учеб. для вузов/ Е. И. Павлова. - М.: Высш. шк., 2006. - 344 с.

12. Экология города: учеб. для вузов / под общ. ред. Ф. В. Стольберга. - К.: Либра, 2000. - 464 с.

13. Клименко М. О. Техноекологія: навч. посіб./ М. О. Клименко, І.І. Залеський. - К.: ВЦ "Академія", 2011. - 256 с.

14. Коноплястий
Є. В. Природна та соціально-економічна системи України// Економіка та держава. - 2013. - № 9. - с.46-49
15. Проект Національної концепції впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні// Економіка України. - 2013. - № 11. - с. 85-95

16. Макарчук О. Становлення біоекономіки як передумови покращення умов функціонування суспільства// Економіст. - 2013. - № 6. - с. 43-45

17. Кобилинська Т. В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології// Статистика України. - 2013. - № 2. - с. 51-56

18. Брижань І. А. Дослідження екологічних наслідків розвитку промисловості// Економічний часопис - ХХІ. - 2013. - № 11-12. - с. 30-32
19. Ямчук А. В. Зелене промислове зростання як альтернативна модель економічного розвитку країни: міжнародний і національний аспекти/ А. В. Ямчук, Л. А. Кургузенкова// Науково-технічна інформація. - 2013. - № 4. - с. 13-20

20. Брамський К. Екологія диктує// Міське господарство України. - 2013. - № 2. - с.40-41

21. Берёзкин М. Укрощение солнца// Наука и жизнь. - 2013. - № 12. - с. 19-25

22. Зимина Т. Азовское море — генератор топлива// Наука и жизнь. - 2013. - № 11. - с. 24-25

23. Смирнов С. Гидроудар в защиту природы// Наука и жизнь. - 2013. - № 8. - с. 15-16

24. Соловьев А. Ветреная ветряная энергетика/ А. Соловьев, К. Дегтярёв // Наука и жизнь. - 2013. - № 7. - с. 42-47

25. Дегтярев К. Тепло Земли// Наука и жизнь. - 2013. - № 9. - с. 27-31

26. Второв И. Лесная кладовая планеты// Наука и жизнь. - 2013. - № 10. - с. 81-87

четвер, 22 травня 2014 р.

Виставка “Інтелектуальний капітал — головний пріоритет ХХІ століття”


Література:


1. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підручник / С. М. Ілляшенко. - Суми: Університетська книга, 2010. - 334 с.

2. Марченко О. С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз: монографія/ О. С. Марченко. - Х.: Право, 2008. - 280 с.

3. Шваб Л. І. Економіка підприємства: підручник/ Л. І. Шваб. - К.: Каравела, 2011. - 416 с.

4. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: підручник/ Л. І. Федулова. - К.: Либідь, 2006. - 480 с.

5. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія/ за ред. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. - 615 с.

6. Лукичёва Л. И. Управление интеллектуальным капиталом: учеб. Пособие/ Л. И. Лукичёва. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 552 с.

7. Чайковська
І. І. Застосування методу статистичних рівнянь залежностей в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства// Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - с. 213-218


8. Топільницька Я. О. Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - с. 25-28

9. Мішин Ю. Р. Людський капітал у системі капіталу постіндустріального суспільства// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 5. - с. 34-37

10. Федоренко В. Г. Інтелектуальний капітал — головний пріоритет ХХІ століття// Економіка та держава. - 2013. - № 4. - с. 4-5

11. Козинець Г. О. Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу// Економіка та держава. - 2013. - № 9. - с. 85-88

12. Тарасова І. І. Інновації та інтелектуальний капітал у розвитку підприємства// Економіка та держава. - 2013. - № 3. - с. 13-15

13. Єременко А. В. Роль нематеріальних активів як фактор створення конкурентних переваг// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 9. - с. 99-103

14. Аджавенко М. М. Людський капітал в економічній перспективі транспортного підприємства// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - с. 128-131

15. Шедяков В. Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням// Економіст. - 2012. - № 10. - с. 14-17

16. Ліпич О. Планування показників інтелектуального капіталу підприємства// Економіст. - 2012. - № 12. - с. 64-67

17. Захарін С. В. Формування та використання інтелектуального капіталу в системі підтримки економічної безпеки підприємства// Проблеми науки. - 2012. - № 7. - с. 9-14

18. Порохня В. М. Управління знаннями як потенціалом інтелектуального капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємсчтв галузі//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 1. - с. 82-88

19. Шевчук О. А. Квінтесенція інтелектуального капіталу в умовах розвитку економіки знань// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - с. 18-21

20. Жарінова А. Г. Вплив науково-технічної та освітньої діяльності на розвиток інтелектуального капіталу// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - с. 44-47

21. Марченко В. М. Інтелектуальний капітал у процесах злиття та поглинання корпорацій// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - с. 100-105

середа, 21 травня 2014 р.

Програмісти навчилися перетворювати книги в музику

Програмістам вдалося створити алгоритм, який аналізує "настрій" книги і трансформує її в музичний твір, повідомляє ТСН

Суть алгоритму лежить у пошуку слів, що передають емоції, яким програма присвоює певне звучання і розташовує їх в хронологічному порядку. Завдяки великому словнику, який вміщує 14 тисяч слів, програма може передати "емоційну картину" твору через звук.
Над проектом, який отримав назву TransPose, спільно працювали музикант і програміст Ханн Девіс і співробітник Національного науково -дослідного інституту Канади Саїф Мохаммед. За їх словами, програма ще далека до ідеальної і вони продовжує активну роботу над нею. Результати перекладів розробники викладають в сервіс SoundCloud.

понеділок, 19 травня 2014 р.

Виставка "Ігор Іванович Сікорський - видатний авіаконструктор". (До 125 річчя від дня народження (1889-1972)

Ігор Іванович Сікорський (25.05.1889, Київ - 26.10.1972, Істон, Конектикут, США)- всесвітньо відомий авіаконструктор, творець гелікоптерів, увійшов у світову історію авіації як автор перших у світовій практиці авіабудування багатомоторних літаків та гелікоптерів.

Народився 1889 р. в Києві, у родині професора-медика Київського університету. Закінчив Морський кадетський корпус (1906) в Петербурзі та Київський політехнічний інститут (1914). Навчався також у Паризькій технічній школі. Ще студентом захопився авіаконструюванням і цілком присвятив йому своє життя.

 В 1908—1912 рр. побудував у Києві шість моделей літаків та гелікоптер. У 1912—1918 рр. — головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу, конструює цілу серію нових типів літаків, серед них літаки-гіганти «Російський витязь» та «Ілля Муромець». З початку 1920-х рр. у США конструює різні типи літаків, у тому числі пасажирські лайнери. З 1943 р. його фірма стала провідним виробником вертолітної техніки за кордоном. З безлічі технічних нововведень І.І.Сікорського слід виділити принаймні троє найвидатніших його досягнень: це вирішальний внесок у створення перших у світі багатомоторних літаків-гігантів у роки першої світової війни, розробка у США перших міжконтинентальних пасажирських авіалайнерів, організація серійного вертольотобудування. Література:
1. Катышев Г. И. Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. 1889-1972/ Г. И. Катышев, В. Р. Михеев. - М.: Наука, 1989. - 176 с.

2. Катышев Г. И. Крылья Сикорского/Г. И. Катышев, В. Р. Михеев. - М.: Воениздат, 1992. - 432 с.

3. Соболев Д. А. Рождение самолета: первые проекты и конструкции/ Д. А. Соболев. - М.: Машиностроение, 1988. - 208 с.

4. Создатели новой техники в Украинской ССР/ [В. И. Оноприенко и др.] ; АН УССР. Центр исследований науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва. - К.: Наук. Думка, 1991. - 176 с.

5. Бодрихин Н. Великие самолеты мира. 100 историй о крылатых машинах, изменивших авиацию/ Н. Бодрихин. - М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2012. - 254 с.

6. Баргатинов В. А. Крылья России: полная иллюстрированная энциклопедия/ В. Баргатинов. - М.: Эксмо, 2008. - 1072 с.

7. Авиация в России: справочник/ [М. В. Келдыш и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1988. - 368 с.

8. Шавров В. Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 года/ В. Б. Шавров. - 3-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 1986. - 752 с.

9. Аксенова С. В. 100 великих русских изобретений/ С. В. Аксенова, Д. С. Одинцов, Е. Н. Пакалина. - М.: Вече, 2008. - 320 с.

10. Джефферис Д. Полеты, пилоты и летательные аппараты/ Д. Джефферис, Д. Салариа ; пер. с англ. С. А. Микояна. - М.: РОСМЭН, 1995. - 55 с.

11. Яковлев А. С. Советские самолеты/ А. С. Яковлев. - М.: Наука. 1982. - 408 с.

12. Хроніка 2000. Культура і наука світу: внесок України/.....К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2009. - 626 с.

13. Сергійчук С. У небі — Ігор Сікорський // Винахідник і раціоналізатор. - 1998. - № 1. - с. 9

14. Чечин А. Классика жанра (Вертолет S-55 И. Сикорского)/ А. Чечин, Н. Околелов// Моделист-конструктор. - 2013. - № 1. - с. 31-36

15. Любченко Д. «Илья Муромец» в небе и на земле// Наука и техника. - 2012. - № 1. - с. 32-39

16. 100 лет самолету «Илья Муромец» // Авиация и космонавтика. - 2013. - № 12. - с. 1-5

17. Мороз С. Пламенное сердце для «Ильи Муромца»// Наука и техника. - 2012. - № 8. - с. 5-8

четвер, 15 травня 2014 р.

Вчені створили недорогу і зручну систему очищення води у вигляді книги
Чиста питна вода досі залишається дефіцитом в багатьох країн третього світу. Дизайнери і вчені з університетів Вірджинії і Карнегі Меллон об'єдналися для того, щоб розробити недорогу і зручну систему очищення води, яку вони назвали Drinkable Book або просто Питна книга, повідомляє Lenta.UA 

20 гофрованих сторінок цієї книги насправді є спеціальними фільтрами, що затримують розміщені в брудній воді бактерії холери, кишкової палички та тифу. Фільтри містять у своїй структурі крихітні наночастинки срібла розміром від 1 до 100 нанометрів, які дозволяють позбутися від 99,9 % небезпечних бактерій.

Кожну сторінку - фільтр можна акуратно вирвати з книги, закріпити його в пластиковому контейнері, який спочатку є упаковкою цієї книги, після чого через нього можна фільтрувати воду, просто наливаючи її зверху так, що чиста вода буде стікати в нижню частину конструкції.

Крім фільтрувальної функції Питна книга несе ще й освітню функцію. На кожному фільтрі написаний будь-який  факт або підказка про воду, а також про небезпеку поширених бактерій, які можуть у цій воді міститися. Статистика показує, що багато жителів країн з брудною водою навіть не підозрюють, які небезпеки можуть їх чекати при вживанні нефільтрованої води.

При копійчаної вартості виробництва, кожен фільтр з Питної книги здатний справно прослужити до 30 днів, що дозволяє одній книзі служити фільтром води протягом більше трьох років. Погодьтеся, непоганий варіант для бідних країн.

середа, 14 травня 2014 р.

Заняття з питань безпеки життєдіяльності на тему "Пожежна безпека в побуті та у природі"
12 травня у читальному залі ОУНБ ім В. Г. Короленка відбулося заняття з питань безпеки життєдіяльності на тему "Пожежна безпека в побуті та у природі" за участю працівників навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області.
Викладачі центру Валентина Михайлівна Прибитько та Олексій Олександрович Моргун ознайомили теоретично та практично учнів старших класів як запобігти пожежі та як себе поводити у разі її виникнення. На заході також був представлений перегляд літератури з питань пожежної безпеки в побуті та у природі.


середа, 7 травня 2014 р.

Бібліографічний огляд "Військові літаки у Другій світовій війні" (до дня Перемоги 9 травня)

Література:

1. Арлазоров М. Фронт идет через КБ /М. Арлазоров. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Знание, 1987. - 208 с.
Книга рассказывает о жизни и творческой деятельности С. А. Лавочкина, создателя одного из лучших истребителей времен Второй мировой войны.

2. Шумихин В. С. Советская военная авиация 1917-1941/В. С. Шумихин. - М.: Наука, 1986. - 284 с.
В книге показан процесс превращения нашей страны в мощную авиационную державу за период с 1917 по 1941 год.
3. Рабкин И. Г. Время, люди, самолеты/И. Г. Рабкин. - М.: Моск. рабочий, 1985, 256 с.
Автор книги принимал участие в испытаниях новой боевой техники, позволившей одержать победу в Великой Отечественной войне. Многие события, связанные с созданием новых самолетов, описываются в литературе впервые
4. Шахурин А. И. Крылья победы/ А. И Шахурин. - 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1985. - 254 с.
В книге наркома авиационной промышленности СССР А. И. Шахурина отражен подвиг советских авиационных конструкторов, ученых, всех тех, кто в трудное для страны время создавал боевую авиационную технику.
5. 100 великих рекордов военной техники/ Авт. сост. С. Н. Зигуненко. - М.: Вече, 2008. - 432 с.
В этой книге есть раздел "Самолеты Второй мировой войны". Автор рассказывает об самых легендарных самолетах того периода.
6. Булгаков И. В. Энциклопедия оружия Второй мировой войны/ И. В. Булгаков. - Ростов н/Д.: Владис, 2012. - 512 с.
В энциклопедии есть раздел "Самолеты", в которой автор сделал детальный анализ всей авиационной техники, принимавшей участие во Второй мировой войне.
    7. Швабедиссен В. Сталинские соколы: анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг./В. Швабедиссен. - пер. с англ. - Минск: Харвест, 2003. - 528 с.
Книга немецкого генерала Вальтера Швабедиссена представляет собой аналитическое исследование состояния и действий советской авиации в годы германо-советской войны. Она основана на большом фактическом материале, собранном разведкой Люфтваффе, а также обобщает мнения пилотов — участников боев.

8. Бодрихин Н. Великие самолеты мира. 100 историй о крылатых машинах, изменивших авиацию/ Н. Бодрихин. - М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2012. - 254 с.
Какой самолет установил абсолютный рекорд дальности полета? Как проходили воздушные бои? Кто был самым успешным асом истребительной авиации? Как выглядит самый большой пассажирский самолет в мире?
Ответы на все эти вопросы вы найдете на страницах этой книги. Данное издание будет интересно всем тем, кто увлекается историей авиации.

 9. Баргатинов В. А. Крылья России: полная иллюстрированная энциклопедия/ В. Баргатинов. - М.: Эксмо, 2008. - 1072 с.
Энциклопедия содержит информацию обо всех самолетах Советского Союза и России, построенных за период с 1910 по 2006 год.
Рассмотрены все типы самолетов: военные, гражданские, серийные, опытные, экспериментальные. Излагается история их разработки и применения, даются основные летно-технические характеристики.10. Залесский К. Люфтваффе. Военно-воздушные силы Третьего рейха/ К. Залесский. - М.: Яуза, Эксмо, 2005. - 736 с.
Все об истории немецкой военной авиации Люфтваффе о штабах и асах, эскадрах и зенитных частях, истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации в энциклопедии «Люфтваффе. Военно-воздушные силы Третьего рейха».
11. Корнюхин Г. В. Воздушная война над СССР. 1941/ Г. В. Корнюхин. - М.: Вече, 2008. - 400с.
 Военный историк Г. В. Корнюхин развенчивает сегодняшние мифы о воздушной войне 1941 года. Он развертывает перед читателем потрясающую, полную драматизма картину военного противостояния, в котором в полной мере проявились героизм и мужество нашего народа.
              12.  Степанец А. Т. Истребители "ЯК" периода Великой Отечественной войны: справочник/ А. Т. Степанец. - М.: Машиностроение, 1992. - 224 с.
Данная книга представляет огромный интерес для интересующихся военной авиацией людей.
Очень подробно рассмотрена вся история создания и производства истребителей Як-1, Як-7, Як-9, Як-3. 13. Прачик И. А. Фронтовое небо/ И. А. Прачик. - М.: Военное издательство, 1984. - 123 с.
Автор книги — авиационный инженер. Ярко и увлекательно рассказывает он о мужестве и героизме советских авиаторов-добровольцев в небе Испании, о боевых действиях нашей авиации в районе реки Халхин-Гол. С большой теплотой вспоминает И. А. Прачик и о товарищах по оружию, вписавших не одну героическую страницу в боевую летопись Великой Отечественной войны.

14. Бакурский В. Реактивные самолеты Германии. Могли ли они изменить ход войны?// Авиация и космонавтика. - 2013. - № 4. - с. 31-35

15. И-16 - штрихи к портрету// Авиация и космонавтика. - 2013. - № 6. - с. 6-21

16. Урвачев В. Небо Москвы, лето 1942г. // Авиация и космонавтика. - 2013. - № 7. - с.16-19

17. Вениаминов Р. "Рамы" небесные // Авиация и космонавтика. - 2013. - № 11. - с. 42-46

18. Заблоцкий А. Гидросамолеты "Каталина" в советской морской авиации в годы войны/А. Заблоцкий, Р. Ларинцев // Наука и техника. - 2013. - № 1. - с. 50-54

19. Мороз С. "Мститель" по-американски/ С. Мороз, С. Шумилин // Авиация и время. - 2013. - № 1. - с. 4-29

20. Мороз С. "Эвенджер": от Англии до Японии/ С. Мороз, С. Шумилин // Авиация и время. - 2013. - № 3. - с. 39-44

21. Чечин А. Зловещий "Горный туман" Гидросамолет Аичи М62 "Сейран" и его предшественники/ А. Чечин, Н. Околелов// Авиация и время. - 2013. - № 4. - с. 40-44

22. Ивицкий А. Истребитель МИГ-3 - утраченные возможности/ А. Ивицкий // Авиация и космонавтика. - 2013. - № 5. - с. 13-37

23. Харук А. "Кондор" - бич Атлантики/ А. Харук // Авиация и время. - 2013. - № 5. - с. 4-21