Translate

середа, 21 січня 2015 р.

Виставка "Інтеграція суб'єктів підприємницької діяльності у світову економіку"

Література:

1. Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. А. Я. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 80 с.

2. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні: аналіт. доп. / [Я. В. Бережний та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с.

3. Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні: аналіт. доп. / Д. О. Черніков ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.

4. Крупка Ю. М. Правові основи підприємницької діяльності: навч. посіб. / Ю. М. Крупка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 452 с.

5. Бізнес-планування: навч. посіб. / Т. Г. Васильців [та ін.]. - К.: Знання, 2013. - 207 с.

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підруч. для вищ. навч. закл. / В. О. Новак [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т ; Нац. ун-т харчових технологій. - К.: Кондор, 2013. - 495 с.

7. Квасницька Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Львів: "Магнолія 2006", 2013. - 631 с.

8. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навч. посіб. / А. Р. Дунська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К.: Кондор, 2013. - 688 с.

9. Кавун С. В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект: монографія/ С. В. Кавун. - Харків: ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. - 312 с.

10. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. М. Томашевський [та ін.]. - К. Центр учбової літератури, 2012. - 296 с.

11. Бочко Ю. О. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери: навч. посіб. / Ю. О. Бочко, В. Ф. Проскура. - К.: Кондор, 2012. - 218 с.

12. Ганущак-Єфіменко Л. М. Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу на основі інтеграційної взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - с. 32-36

13. Луцька Н. І. Інтеграційні процеси у сфері економіки та їх підтримка з боку української держави // Економіка та держава. - 2013. - № 12. - с. 59-61

12. Пивоваров М. Г. Кардинальні зміни ознак малих підприємств у національному господарстві країни та шляхи їх удосконалення // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 6. - с. 262-268

13. Силкіна Ю. О. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю. О. Силкіна, Т. О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - с. 106-110

14. Буряк Л. Д. Удосконалення фінансового механізму формування податку на додану вартість суб'єктів підприємництва / Л. Д. Буряк, Н. Л. Кремпова, М. В. Лесько // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - с. 120-125

15. Радзієвська С. О. Євразійська континентальна інтеграція та Україна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8. - с. 42-47

16. Хлівний В. К. Франчайзинг у підприємницькій діяльності: теоретичні засади // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 190-196

17. Притуляк Н. П. Державне фінансове стимулювання розвитку венчурного підприємництва: сучасний стан та шляхи вдосконалення // Економіка та держава. - 2013. - № 8. - с. 28-33

18. Ткачук С. В. Формування інвестиційного портфеля підприємства як інструмента зміцнення іміджу на існуючих та нових сегментах ринку // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - с. 75-80

неділя, 18 січня 2015 р.

У США створено смартфон-нашийник для собак

У нього вбудована відеокамера, через яку власник тварини може спостерігати за діяльністю вихованця, повідомляє Сегодня

Компанія Motorola спільно з компанією Hubble розробила пристрій, який дозволить власникам собак не тільки стежити за здоров'ям вихованців і їх пересуваннями, а й давати їм команди через динаміки. Вартість високотехнологічного нашийника складе 199 доларів (або 91 долар, якщо мова йде про більш дешеву версію, що не оснащена камерою).
Scout5000, по суті, являє собою щось на зразок смартфона для собак. У нього вбудована відеокамера, через яку власник тварини може спостерігати за діяльністю вихованця. Вся інформація відсилається через 3G на смартфон власника. В нашийнику є вбудовані Wi-Fi і Bluetooth. При цьому нашийник водонепроникний і здатний витримувати собачі зуби, якщо вона раптом захочеться їх точити. Динаміки і мікрофон дозволяють господареві давати собаці команди і переконуватися в тому, що вихованець їх почув і зрозумів. А GPS допомагає стежити за його пересуваннями, якщо раптом тварина загубиться або просто відправиться на дальню прогулянку. Відеокамера записує переміщення тварини лише під час руху; коли собака сидить на місці або спить, запис припиняється. У США нашийник з'явиться в червні цього року.

середа, 14 січня 2015 р.

Виставка "Високотехнологічні виробництва - основа розвитку інноваційної системи"

Література:

1. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

2. Маркетинг технічних інновацій: навч. посіб. / М. К. Сукач [та ін.] ; за ред. М. К. Сукача. - К.: Ліра, 2013. - 414 с.

3. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвиткку: наук.-аналіт. доп. / [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

4. Сумець О. М. Товарна інноваційна політика: навч. посіб. / О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. - К.: Хай-Тек-Прес, 2010. - 368 с.

5. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т. О. Скрипко. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

6. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

7. Жадан О. В. Управління надійністю технологічних систем: підручник / О. В. Жадан, А. В. Кретова. - Львів: "Магнолія 2006", 2012. - 142 с.

8. Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2011. - 112 с.

9. Бондаренко С. Г. Організація технологічних ресурсів: навч. плсіб. для вищ. навч. закл. - К.: Кондор, 2012. - 244 с.

10. Наноматериалы и нанотехнологии: учебник / В. А. Богуслаев [и др.] ; под общ. ред. В. А. Богуслаева. - Запорожье : Мотор Сич, 2014. - 208 с.

11. Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Костюк [та ін.] ; за ред. А. І. Соколенка. – К. : Кондор, 2013. – 402 с.

12. Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування: навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Книга 1 / А. Я. Жук [та ін.]. - К.: Кондор, 2012. - 540 с.

13. Сучасні технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. - Вип. 4./ [редкол.: В. О. Федорович та ін.]. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 312 с.

14. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных электроискровыми способами: монография / В. Н. Гадалов [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 468 с.

15. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, М. М. Мисик. - Львів: "Магнолія 2006", 2012. - 278 с.

16. Мікаелян С. Г. Високотехнологічні виробництва - основа розвитку інноваційної системи // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - с. 84-87

вівторок, 13 січня 2015 р.

Виставка "Стратегічне маркетингове управління"


Література:

1. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган. -Барановського, Ін-т економіки і упр. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 611 с.

2. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К.: Кондор, 2011. - 333 с.

3. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі м. М. Туган. -Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 443 с.

4. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [М. І. Бєлявцев та ін.] ; за ред. М. І. Бєлявцева, В. Н. Воробйова ; Донец. нац. ун-т. - К.: ЦНЛ, 2006. - 407 с.

5. Должанский И. З. Конкурентоспособность предприятия: учеб. пособие / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 343 с.

6. Траут Д. Маркетинговые войны / Д. Траут, Э. Райс ; [пер. с англ. С. Жильцов]. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 254 с.

7. Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління: підручник / Б. М. Мізюк ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів: Магнолія-2006, 2009. - 543 с.

8. Касьянова Н. В. Планування маркетингу. Потенціал підприємства: формування та використання: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. В. Касьянова. - К., 2013. - 360 с.

9. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Політехніка, 2009. - 379 с.

10. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством / А. М. Штангрет. - Львів: Українська академія друкарства, 2008. - 393 с.

11.  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; [пер. с англ. И. Малкова]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 479 с.

12. Афанасьєв М. В. Стратегія підприємства: навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, Г. О. Селезньова ; Харків. нац. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2007. - 269 с.

13. Гірченко Т. Д. Маркетинг: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик ; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - К.: ІНКОС: ЦУЛ, 2007. - 254 с.

14. Щербань В. М. Маркетинг / В. М. Щербань ; Черкас. акад. менеджменту. - К.: ЦНЛ, 2006. - 202 с.

15. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна ; Макиїв. екон.-гуманіт. ін-т. - К.: ЦНЛ, 2006. - 381 с.

вівторок, 6 січня 2015 р.


10 найбільших наукових подій 2014 року


2014 став роком багатьох неймовірних звершень, які можуть значно вплинути на науку майбутнього. (За матеріалами Econet.uа)

Астрономія. Керований спуск на комету
12 листопада 2014 відбулася епохальна в історії освоєння Космосу подія. Вперше створений людиною космічний апарат, за допомогою дистанційного керування, був посаджений на поверхню комети.
Космічний апарат Розетта був відправлений у напрямку до комети Чурюмова-Герасименко ще в 2004 році.
Відокремлений від апарату Розетта модуль Філи пропрацював на поверхні комети приблизно шістдесят годин, відправивши на Землю величезну кількість інформації про структуру цього небесного об'єкта.

Генетика. Штучна хромосома дріжджів

У 2014 році наука наблизилася до неймовірно важливого рубежу - створення складного штучного життя згідно з визначеними заздалегідь параметрами. Американські вчені з Нью-Йоркського медичного центру змогли створити хромосому, яка може повноцінно функціонувати в дріжджах.

Робота над цим проектом тривала сім років. Вчені залучили до створення штучної хромосоми сотні студентів з різних країн світу, які фактично вручну збирали 273871 пар основ ДНК. При цьому в справжній хромосомі це число дорівнює 316 667 парам, однак серед них безліч т.зв. «Сміттєвих» та «стрибаючих» генів, які не виробляють будь-яких конкретних білків або викликають неконтрольовані мутації.
В результаті дріжджі з створеною штучно хромосомою стали більш витривалими і стійкими до зовнішніх впливів.

Антропологія. Зустріч з неконтактним племенем
На планеті Земля досі залишилася величезна кількість місць, де ще не ступала нога «білої людини». І значна частина цих незвіданих просторів знаходиться в джунглях Амазонки. Там навіть живе певна кількість так званих «неконтактних» племен - спільнот індіанців, які ніколи не зустрічалися з цивілізованими людьми або свідомо відмовилися від таких зустрічей.
Знайти таке плем'я - це величезна удача для сучасних учених. І в 2014 році їм це вдалося. Зазвичай при виявленні подібних народностей доводиться вести довгу роботу, щоб розташувати їх до себе і змусити пустити в свій світ чужинців. Але цього разу індіанці самі звернулися до влади.
Плем'я, що живе на кордоні Бразилії та Перу, попросило захистити їх від незаконних лісорубів, які почали вирубувати джунглі в місцях проживання цієї народності. Але в даній ситуації для індіанців небезпечно не тільки знищення їх життєвого простору, але й наслідки прямого контакту із зовнішнім світом - потенційні епідемії простих хвороб, грипу або застуди, від яких може загинути значна частина не маючих імунітету до них корінних жителів Амазонії.

Біологія. телепатія
2014 відкрив нову сторінку в науковій суперечці, чи можлива дистанційна передача думок від однієї людини іншій, тобто телепатія. І якщо раніше вона вважалася шарлатанством, то зараз все стало не таким однозначним.
Адже міжнародна група вчених змогла створити технологію, яка дозволяє людям, що знаходяться на відстані один від одного, спілкуватися без слів за допомогою розумових процесів. За час експерименту один учасник перебував у Франції, а інший - в Індії. До їх голів були прикріплені спеціальні пристрої, які можуть зчитувати електроенцефалограму мозку. Згодом ця інформації може бути передана через Інтернет в мозок іншої людини за допомогою роботизованої транскраніальної магнітної стимуляції.
Учасники експерименту  змогли перемовлятися простими словами і поняттями: «Привіт», «Пока», «Добре», «Погано» і т.д. Статистика показує, що число збігів в даному випадку досягає приблизно 90 відсотків.