Translate

четвер, 30 січня 2014 р.

У Китаї винайшли папір для водного друку
У Китаї змогли створити особливий папір, на якому можна друкувати не за допомогою звичайного чорнила, а завдяки простій воді. Дана новинка сильно здешевлює процес друку і експерти вважають, що вони зможуть створити реальну революцію в сучасній поліграфії, повідомляє Novoston.ru

Відкриття відбулося в лабораторії Цзіліньского університету. Під час експериментів учені хотіли зменшити вартість друку, а також менше приносити шкоду довкіллю. Поставивши перед собою такі цілі, китайські вчені стали придивлятися до органічних фарбників, які здатні міняти кольори. Потім учені перейшли на спіропірани. Ці речовини є складними ароматичними вуглеводнями і мають здатність розчинятися у воді. Під час детального дослідження стало відомо, що дані речовини можуть темніти і при цьому втрачати прозорість під час опромінення світлом.

До складу паперу були включені спіропірани, і він став придатний для друку за допомогою водних картриджів. А якщо на ньому писати чорнилом, то воно з легкістю стирається. Завдяки цьому аркуші паперу можна використовувати багато разів, що є дуже важливим для екології. Щоб стерти чорнило з паперу необхідний простий ластик. Але перед тим як стирати, щоб лист не деформувався, його слід нагріти. Вчені підрахували і з'ясували, що завдяки своєму відкриттю вони можуть знизити витрати на друк майже в 17 разів.

четвер, 23 січня 2014 р.

Виставка "Іноземні інвестиції розвитку інноваційної системи України"


Література:

1. Вінник О. М. Інвестиційне право: навч. посібник. /О. М. Вінник. - 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Правова єдність, 2009. - 616 с.

2. Сазонець І. Л. Інвестування: підручник/ І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.

3. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. для вищ. навч. закл./А. П. Дука. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 432 с.

4. Інвестування: підручник/[В. М. Гриньова та ін.]. - К.: Знання, 2008. - 452 с.

5. Вовчак О. Д. Інвестування: навч. посібник/О. Д. Вовчак. - Львів: "Новий світ-2000", 2008. - 544 с.

6.  Старченко К.І. Інвестиції: теорія і практика/К. І. Старченко. - Мюнхен, 2011. - 236 с.

7. Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України//Фінанси України. - 2010. - № 6. - с. 62-71

8. Бережна І. Ю. Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів//Економіка та держава. - 2011. - № 2. - с.50-53

9. Загарій В. К. Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України/В. К. Загарій, В. М. Мусієнко//Вісник.Київський інститут бізнесу та технологій. - 2012. - № 2. - с. 10-14

10. Мудрак Н. В. Інвестиційна стратегія держави щодо залучення іноземних інвестицій/Н. В. Мудрак, Н. І. Омельянчик, М. Ф. Тютюн//Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - с. 67-70

11. Румянцев С. Залучення прямих іноземних інвестицій//Цінні папери України. - 2013. - № 32. - 29 серпня. - с. 11

12. Коломиец В. Инвестиционный климат в Украине: состояние и перспективы//Персонал. 
- 2012. - № 4. - с. 4-25

13. Негрич О. І. Визначення критеріїв класифікації мотивів прямого іноземного інвестування//Економічний часопис ХХІ. - 2012. - № 5-6. - с. 27-29

14. Захарченко А. Инвестируй или проиграешь/А. Захарченко,В. Марченко//Инвестгазета. - 2013. - № 35. - с. 24-25

15.Лапенко Т. Інвестиційна діяльність в Україні//Вісник податкової служби України. - 2013. - № 22. - с. 23-28

16. Булкин И. А. Особенности иностранного финансирования НИОКР в Украине на 
макроуровне и уровне институциональных секторов экономики//Проблемы науки. - 2013. 
- № 4. - с. 2-12

17. Булкин И. А. Анализ иностранного финансирования НИОКР в Украине в призме 
классификации видов экономической деятельности по тематическому профилю научных и 
научно-технических организаций//Проблемы науки. - 2013. - № 8. - с. 2-10

18. Черняхович І. А. Проблеми інтернаціоналізації підприємницької діяльності// Вісник.Київський інститут бізнесу та технологій. - 2012. - № 1. - с. 78-79

19. Сіржук Р. Ринок залучення капіталу//Цінні папери україни. - 2013. - № 46. - 5 грудня. - с. 13

20. Алаторських М. Ю. Сучасні теорії міжнародної міграції капіталу як основа розуміння процесу іноземного інвестування//Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.  - 2011. - № 6. - с. 97-101

середа, 22 січня 2014 р.

Виставка " Податкова митна сфера: проблеми та її наукове забезпечення"

Література:

1. Митний кодекс УКраїни. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України": [чинне законодавство] станом на 07 червня 2012 року/ Всеук. асоц. видавців "Правова єдність". - К.: Алерта, 2012. - 295 с.

2. Дубініна А. А. Митна справа: підруч. для вищ. навч. закл./А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К., 2010. - 319 с.

3. Митне право України: навч. посіб. /[Ю. М. Дьомін та ін.] ; за ред. О. Х. Юлдашева. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 233 с.

4. Педь. І. Непрямі податки в податковій системі України: навч. посіб./ І. В. Педь. - К.: Знання, 2008. - 348 с.

5. Прусс В. М. Податки та податкова система України: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. М. Прусс, Н. Г. Шпак, В. М. Пітерська. - Харків: Бурун Книга, 2009. - 158 с.

6. Податкове право України: навч. посіб./ НДІ фінанс. права ; [авт. кол.: Л. К. Воронова та ін.] ; за заг. ред.: Л. К. Воронової, М. П. Кучерявенко. - К.: Правова єдність, 2009. - 482 с.

7. Еш. С. М. Податкова система України: навч. посіб./ С. М. Еш. - К.: Кондор, 2008. - 106 с.

8. Митні інформаційні технології: навч. посіб./ [О. Ф. Волик та ін.] ; за ред. П. В. Пашка. - К.: Знання, 2011. - 391 с.

9. Зименко А. В. Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил: навч. посіб./ А. В. Зименко ; Нац. акад. упр., Центр мит. технологій та мит. права. - Харків: Право, 2010. - 159 с.

10. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посіб./[Ю. Б. Іванов та ін.] ; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2010. - 488 с.

11. Копцева Л. О. Митні органи як учасники фінансових правовідносин при визначенні сум податкових зобов'язань// Митна справа. - 2011. - № 4. - с. 38-42

12. Федотов О. П. Адміністративно-правова реорганізація митних органів в органи доходів і зборів// Митна справа. - 2013. - № 5. - с. 61-67

13. Самань В. В. Повноваження центральних органів виконавчої влади щодо здійснення 
фіскальної функції держави// Митна справа. - 2013. - № 3. - с. 60-67

14. Федотов О. П. Визначення правового статусу митниці в адміністративній системі 
теріторіальних органів Міністерства доходів і зборів України// Митна справа. - 2013. - № 6. - с. 93-102

15. Прокопенко В. В. Митні платежі в Україні: зміст, особливості/ В. В. Прокопенко, Д. В. Козлова// Митна справа. - 2013. - № 4. - с. 50-56

16. Оніщук Ю. В. Інститут митних платежів: особливості правового регулювання// Митна справа. - 2012. - № 5. - с. 66

17. Трусов С. Митна вартість: історія сьогодення та перспективи//Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 40. - с. 72-75

18. Москаленко О. Використання митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа/ О. Москаленко, Т. Приходько//Вісник податкової служби  України. - 2013. - № 32. - 68-71

19. Трусов С. "Єдине вікно": мрії, що стали реальністю//Вісник податкової служби України. - 2013. - № 24. - с. 72-74

20. Шашенков Я. Коригування митної вартості товарів/ Я. Шашенков,В.Семикопенко //Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 33. - с. 37-41

21. Граковський Ю. Застосування міжнародної автомобільної накладної (CMR) при міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях// Вісник податкової служби  України. - 2013. - № 20. - с.64-66

22. Занько Б. Бартер у галузі зовнішньоекономічної діяльності: бухгалтерський і податковий облік//Вісник податкової служби України. - 2013. - № 27-28. - с. 58-70

23. Щіпанська Г. Особливості переміщення через митний кордон України громадянами валютних цінностей/ Г. Щіпанська, Н. Іваніна//Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 36. - с. 62-69

24. Митний кодекс України. Кодифіковано станом на 1 лютого 2013 року// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 5. - с. 1-224

вівторок, 21 січня 2014 р.

Виставка "Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки"


Література:

1. Управління інвестиціями та інноваціями: навч. посібник/[Г. В. Жаворонкова та ін.]. - К.: Кондор, 2011. - 184 с.

2. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підруч./ Т. О. Скрипко. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

3. Верещагіна Г. В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Конспект лекцій/ Г. В. Верещагіна. - Харків, 2009. - 116 с.

4. Лукичёва Л. И. Управление интеллектуальным капиталом: [учеб. пособие]/ Л. И. Лукичёва. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 552 с.

5. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти розвитку: наук.-аналіт. доп./ [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

6. Сумець О. М. Товарна інноваційна політика: навч. посібник/ О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. - К.: "Хай-Тек Прес", 2010. - 368 с.

7. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія/ за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми: Університетська книга, 2008. - 614 с.

8. Технологічна модернізація промисловості України/[Л. І. Федулова та ін.]; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". - К.: Четверта хвиля, 2008. - 471 с.

9. Одотюк І. В. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку/ І. В. Одотюк ; НАН України ; Ін-т економ. та прогнозув. - К., 2009. - 303 с.

10. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналіт. доп./[А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 97 с.

11. Головінов О. М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці//Економіка та держава. - 2013. - № 6. - с. 4-8

12. Богер О. В. Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки//Економіка та держава. - 2013. - № 10. - с. 138-140

13. Вільчинський О. М. Ключові основи активізації інноваційного розвитку України//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 6. - с.75-77

14. Ильяшенко Н. С. Развитие национальной инновационной системы Украины как перспектива выхода на мировой рынок/Н. С. Ильяшенко, Е. А. Мицура//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - с.83-94

15. Узунов В. В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України//Економіка та держава. - 2013. - № 12. - с. 118-121

16. Шевчук С. В. Стратегія та чинники підвищення інноваційної активності у промисловості України//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - с. 62-66

17. Полковниченко С. А. Оцінка інноваційного розвитку економіки України/С. А. Полковниченко, О. В. Левківський, В. В. Левківський//Науковий вісник Чернігівського
державного інституту економіки і управління: зб. наук. пр., Серія 1, Економіка . - 2012. - вип. 2. - с. 78-87

18. Денисенко М. П. Сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки України/М. П.
Денисенко, І. В. Воронков//Проблеми науки. - 2013. - № 5. - с. 13-18

19. Васильева Т. А. Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково методичний підхід і практичні розрахунки/Т. А. Васильева, В. О. Касьяненко//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6. - с. 50-59

20. Кунденко А. В. Використання інноваційної стратегії в системі антикризового управління підприємством/А. В. Кунденко, Н. В. Мороз, А. І. Логвиненко//Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління: зб. наук. пр., Серія 1, Економіка . - 2012. - вип. 3. - с. 130-137

21. Самосьонок Л. М. Теоретичне підгрунтя інноваційної інтеграції// Економічний часопис. - 2012. - № 11-12. - с. 9-11

22. Колодійчук А. В. Фінансова та науково-технічна складові інноваційного потенціалу промисловості: теоретичні аспекти та вітчизняні реалії//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - с. 30-35

23. Правик Ю. М. Економічна модель просування інноваційної продукції України на зовнішні ринки//Науково-технічна інформація. - 2013. - № 3. - с. 15-20

24. Нижник В. М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів
промислових підприємств України методом "5х5"/В. М. Нижник, О. М. Полінкевич, А. М.
Ніколаєва// Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8. - с. 69-74

25. Узунов В. В. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках//Економіка і держава. - 2013. - № 7. - с. 23-27

26. Череп О. Г. Концептуальні основи інновацій та інноваційної діяльності підприємств/О. Г. Череп, П. В. Торгашов//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - с.77-80

27. Кашуба Я. М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до
економіки знань//Економіка і держава. - № 9. - с. 9-12

28. Труханова Я. Индикатор инноваций//Украинская техническая газета. - 2013. - № 48. - 3 декабря. - с. 9

субота, 18 січня 2014 р.

Які професії найбільш затребувані в 2014 році

Найбільше шансів знайти роботу в новому році буде у аграріїв, спеціалістів по продажам і айтішників. Такі прогнози озвучили кадрові агенства та аналітики, повідомляє Сегодня.ua
У той же час через оптимізацію на багатьох підприємствах українців можуть чекати скорочення.

Трактористи і консультанти. Через стрибок виробництва в агросекторі (підвищення врожаїв) в 2014 році будуть максимально затребувані фахівці в цій області, починаючи від трактористів і закінчуючи агрономами.
 «За ними слідують технарі : інженери, логісти, програмісти та хіміки. Залишається популярною і професія айтішника - ці фахівці користуються попитом, оскільки їх дуже мало в нашій країні », - розповіла керівник дослідницького центру кадрового порталу HeadHunter Уляна Ходорівська. За її словами, також виріс попит на менеджерів з продажу, оскільки багато компаній сьогодні починають йти шляхом стратегічного розвитку. Несподівано популярною стане професія консультанта - аналітики вважають, що це теж пов'язано з новими стратегіями компаній. Також спостерігається тенденція збільшення попиту на молодих фахівців. « Компаніям простіше виховати працівника, ніж брати усталеного професіонала. Тим більше молодому спеціалісту можна менше платити », - пояснює Уляна Ходорівська .

понеділок, 13 січня 2014 р.

Сонячна енергетика в 2014 році: прогнози аналітиків

Індустріальна аналітична компанія IHS нещодавно опублікувала інформацію про те, як на її думку розвиватиметься сонячна енергетика в 2014 році,  повідомляє Hi-news.ru
І виходячи з цих передбачень, 2014 стане найяскравішим для світового ринку сонячної енергії. На думку Аша Шарма, голови даного аналітичного дослідження: «Після дворічного застою, світову індустрію по збору сонячної енергії чекає небувалий підйом».

Інформаційно -аналітичне агентство DigiTimes, цитуючи звіт IHS, говорить про те, що фотоелектрична промисловість у 2014 році зможе вийти на рівень виробництва 40-45 гігават електроенергії. Чотири роки тому цей показник був у більш ніж наполовину менше. Однак завдяки різкому інтересу до збору сонячної енергії, потреба в будівництві нових сонячних електростанцій в 2014 році зростатиме .

Якщо точніше, то IHS очікує, що до кінця року, число цих електростанцій буде в чотири рази більше, ніж є зараз. При цьому багато з них зможуть вийти на рівень виробництва 734 мегават електроенергії з сонячного світла.

Підвищення загального числа сонячних електростанцій і їх потужностей дозволить знизити ціни на подібну електроенергію приблизно на 10 відсотків. При цьому інвестиції, вкладені в розвиток фотоелектричної промисловості збільшаться на 42 відсотки і становитимуть значні 3,3 мільярда доларів.

середа, 8 січня 2014 р.

Основні напрямки розвитку ІТ-технологій в 2014 році


На сторінках Forbes великі учасники ІТ- ринку висловили свої припущення щодо розвитку ІТ-технологій в 2014 році, повідомляє UkrNews24

Дмитро Шоломко, директор Google в Україні розповів, що триватиме процес пристосовування багатьох технологій під голосове управління і зросте роль геолокаційні сервісів.

Сергій Петренко, генеральний директор « Яндекс. Україна » називає найцікавішою тенденцією найближчого майбутнього - Internet of Things, Інтернет повсюдно, в самих різних пристроях від будильників до телевізора і автомобіля.

Валерій Базиленко, директор з продажу ASUS в Україні говорить, що ноутбуки як такі відійдуть в минуле. Визначальними на ринку комп'ютерів стануть пристрої з новим функціоналом і різні комбіновані пристрої - «трансформери».

Тарас Джамалов, керівник напрямку споживчих пристроїв Lenovo Ukraine розповідає, що в 2014 році передбачається продаж пристроїв із збільшеним автономним терміном роботи, часом відгуку, приростом продуктивності графіки, збільшенням кількості пристроїв з новим форм -фактором. Буде зростати частка пристроїв з процесорами на архітектурі ARM і з ОС Android в сегменті ПК.

пʼятниця, 3 січня 2014 р.

Найвагоміші наукові відкриття 2013 року

National Geographic назвав найвагоміші наукові відкриття 2013 року, повідомляє Телеканал новин "24"
Людству вдалося досягти краю Сонячної системи, знайти двійників нашої планети і прісну воду на Марсі. Ми змогли клонувати стовбурові клітини і нарешті розібратися зі своїми предками.

П'яте місце. Історія людини виявилася значно простіше, ніж вважалося до цих пір. Як з'ясували антропологи, сучасні люди мають тільки одного предка.
Так, в 2013 році в Грузії знайшли череп, вік якого становить 1,8 млн років. Він поєднує в собі риси як більш ранніх, так і пізніх видів .
Таким чином, вважають учені, багатьох спеціалізованих видів роду Homo не існувало. Всі вони належать до одного - людина прямоходяча або Homo erectus, і просто відрізняються зовнішніми ознаками.

На четвертому місці - важливе астрономічне відкриття. Марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті сліди стародавнього озера, в якому можливо було життя .
Проби грунту, взяті в кратері Гейла, свідчать, що 3,7 млрд років тому на цьому місці було прісне водоймище. Зокрема, Curiosity виявив такі елементи, як вуглець, водень, кисень, азот і сірку. Це, в свою чергу, означає, що водоймище теоретично було придатне для життя мікроорганізмів.

Третє місце в рейтингу топ- відкриттів, за версією National Geographic, - за " Вояджером - 1 ",  який нарешті досяг краю Сонячної системи. Принаймні, в цьому запевняють в NASA.
Космічний апарат, який стартував у космос в далекому 1977 році, більше не зазнає впливу сонячного вітру. Це дозволяє говорити, що він дійсно вийшов у міжзоряний простір.
Підтвердити або спростувати цю гіпотезу зможе брат- близнюк " Вояджер- 2 ", який теж незабаром вийде за межі системи .

На другому місці - клонування людських ембріональних стовбурових клітин.
Більше десятиліття дослідники Орегонського університету науки і здоров'я безуспішно намагалися здійснити цю процедуру. Нарешті в 2013 -му вчені оголосили, що їм вдалося клонувати людські ембріони і отримати з них стовбурові клітини.
Вони також зуміли виростити з них клітини шкіри і серцевої тканини - а це перший крок до їх застосування в трансплантації.
Досягти успіху, як би це не звучало, команді вдалося, додавши до процесу клонування кофеїну.

Перше місце. І найважливіше відкриття 2013 року - Космос стає більш насиченим. Дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту вважають, що на орбітах зірок нашої Галактики знаходиться як мінімум 100 млрд екзопланет.
Зрозуміло, не на всіх вам би захотілося жити. Згідно опублікованому звіту NASA, тільки одна з п'яти зірок може мати на своїй орбіті планету з придатними для життя умовами. Наприклад, " Кеплер - 62а " - це двійник Землі.
Правда, дістатися до планети непросто - вона знаходиться на відстані 1200 світлових років від нас. Щоб зробити такий висновок, ученим довелося розробити тонни інформації, зібраної телескопом "Кеплер" за 4 роки.