Translate

понеділок, 25 травня 2015 р.

Виставка "Співробітництво Світового банку та України"
Література:

1. Гроші та кредит: підруч. / [К. С. Реверчук та ін.] ; за ред. К. С. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 382 с.

2. Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. І. Патика. - К.: Знання, 2012. - 566 с.

3. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія та практика: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д. І. Коваленко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 352 с.

4. Лапчук Б. Ю. Валютна політика: навч. посіб. для вищ. навч. закл.  / Б. Ю. Лапчук. - К.: Знання, 2008. - 212 с.

5. Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) : теоретично-практичний посібник / В. П. Шило [та ін.]. - К.: Кондор, 2010. - 346 с.

6. Хорошковський В. І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку / В. І. Хорошковський. - К.: Укр. тов-во "Інтелект нації", 1999. - 196 с.

7. Національна економіка: : підруч. для вищ. навч. закл. / [П. В. Круш та ін.] ; за ред. П. В. Круша. - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2011. - 448 с.

8. Гайдуцький П. І. НеЗалежна економіка України / П. І. Гайдуцький. - К.: Інформаційні  системи, 2014. - 528 с.

9. Щетинін А. І. Гроші та кредит: підруч. для вищ. навч. закл. / А. І. Щетинін. - Вид. 4-те, перероб. та доп. -К.: Центр учбової літератури, 2010. - 440 с.

10. Банківська система: підруч. для вищ. навч. закл. / за ред. С. К. Реверчука. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 400 с.


11. Міжнародні організації : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Ковалевський  В. В. та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, З. Кутайні. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 440 с.

12. Колосова В. П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення / В. П Колосова, І. М. Іванова // Фінанси України. - 2014. - № 11. - с. 33-47

13. Елєрс Ґерд. Cтратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) // Фінанси України. - 2014. - № 7. - с. 7-16

14. Патюта І. М. Державне регулювання стратегій партнерства МБРР та МФК з Україною на період 2012-2016 фінансових років та їхній вплив на економіку України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 45-49

15. Базилюк Я. Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. - 2014. - № 1. - с. 54-66

16. Власюк О. С. Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О. С. Власюк, Я. Б, Базилюк, С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковський // Фінанси України. - 2013. - № 11. - с. 7-22

17. Власюк О. С.  Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О. С. Власюк, Я. Б, Базилюк,  Д. Ю. Венцковський, О. С. Лапко // Фінанси України. - 2012. - № 9 . - с. 3-17

18.  Венцковський Д. Ю. Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. - 2012. - № 5. - с. 14-26

19. Інформаційна довідка щодо співробітництва України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=408929&cat_id=353161

20. Інформація про залучення позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку на інвестиційні програми органів місцевого самоврядування // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=408914&cat_id=294422

Немає коментарів:

Дописати коментар