Translate

вівторок, 19 травня 2015 р.

Виставка "Соціально-економічні проблеми охорони довкілля"Література:

1. Екологічне право України. Академічний курс: підруч. для вищ. навч. закл. / [Г. І. Балюк та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. -К.: Юридична думка, 2008. - 719 с.

2. Гринів Л. С. Екологічна економіка: навч. посіб. / Л. С. Гринів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 358 с.

3. Клименко М. О. Техноекологія: навч. посіб. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. - К.: Академія, 2011. - 254 с.

4. Бондаренко И. В. Экологизация в аспекте инновации технологических процессов / И. В. Бондаренко. - К.: Освіта України, 2011. - 97 с.

5. Жигуц Ю. Ю. Інженерна екологія: навч. посіб. для техн. спец. / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар ; Ужгород. нац. ун-т, Мукачів держ. ун-т. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Кондор, 2012. - 168 с.

6. Моделювання і прогнозування стану довкілля: підруч. / [В. І. Лаврик та ін.] ; за ред. В. І. Лаврика. - К.: Академія, 2010. - 397 с.

7. Губарець В. В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект / В. Губарець, І. Падалка. - К.: Техніка, 2009. - 317 с.

8. Дубас Р. Г. Економіка природокористування: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Р. Г. Дубас ; Держ. акад. житл.-комун.госп-ва. - 2-ге вид., стер. - К.: КНТ, 2009. - 446 с.

9. Іванюта С. П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків: монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 305 с.

10. Клименко М. О. Екологія міських систем: підруч. для бакалаврів / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2010. - 292 с.


11. Инженерная экология и экологический менеджмент: учеб. для вузов / [М. В. Буторина и др.] ; под ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. - Изд. 3-е. - Москва: Логос, 2011. - 518 с.

12. Галушкіна Т. П. Економіка природокористування: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. П. Галушкіна. - Харків: Бурун Книга, 2009. - 479 с.

13. Скиба Ю. А. Моніторинг довкілля: практ. курс: навч. посіб.для вищ. навч. закл. / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Ін-т природ.-геогр. освіти та екології. - К.: Каравела, 2013. - 215 с.

14. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К.: Кондор, 2009. - 290 с.

15. Створення екологічних коридорів в Україні: посіб. щодо законодавства, ландшафтно-еколог.моделювання та менеджменту для поєднання природоохорон. об'єктів на підставі досвіду в Карпатах / Держ. служба заповід. справи М-ва охорони навкол. природ. середовища України [та ін.]. - К.: Бізнесполіграф, 2010. - 160 с.

16. Кривокульська Н. М. Еколого-економічна політика у системі управління і регулювання охорони навколишнього природного середовища // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - с. 63-67

17. Полковниченко С. О. Інвестиційне забезпечення природоохоронної діяльності в Україні / С. О. Полковниченко, Ю. В. Гребенюк, В. М. Яцун // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. - № 2. - с. 22-33

18. Оскольський В. В. Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції // Економіка України. - 2013. - № 11. - с. 4-12

19. Хумарова Н. І. Фінансові аспекти адаптації України до міжнародного екологічного партнерства / Н. І. Хумарова, А. І. Мартієнко // Фінанси України. - 2013. - № 12. - с. 60-69

20. Волошенко О. О. Екологічний потенціал у системі стратегічного управління еколого-орієнтованим розвитком підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 6. - с. 183-190

21. Микитенко В. В. Комплексне еколого-енергетичне обстеження виробничо-господарської діяльності промислової теплоенергетики України // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. - № 4. - с. 9-15

22. Брижань І. А. Дослідження екологічних наслідків розвитку промисловості // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - №.11-12. - с. 30-32

23. Бабаков Ю. Б. Два важливих чинники "зеленого зростання" України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - с. 51-55

24. Яншина А. М. Особливості діяльності інтеграційних об'єднань у контексті розробки і фінансування екологічних ініциатив // Економіка та держава. - 2013. - № 9. - с. 67-70

25. Кучмійов А. В. Використання інструментів екологічного маркетингу для підвищення рівня екологічної безпеки регіону // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - с. 60-65Немає коментарів:

Дописати коментар