Translate

вівторок, 9 червня 2015 р.

Виставка "Нові надходження"

Шановні відвідувачі, до вашої уваги виставка нових надходжень книг 2014-2015 років видання

Література:

1. Міжнародний фондовий ринок: навч. посіб.-практикум/ О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 334 с.

2. Тарасюк Г. М. Бізнес-план: розробка, обгрунтування та аналіз: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. М. Тарасюк. - К.: Каравела, 2014. - 279 с.

3. Подольчак Н. Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 266 с.

4. Митна справа: посіб. практикум для вищ. навч. закл. / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - К.: Каравела, 2014. - 231 с.

5. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 191 с.

6. Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Лень, В. А. Нехай ; Черніг. держ. технол. ун-т. - 2-ге вид., випр. та допов. - К.: Каравела, 2014. - 271 с.

7. Вівчар О. Й. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 258 с.

8. Кузьмін О. Є. Управління витратами на підприємствах: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У. І. Когут ;  Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 243 с.

9. Стасишен М. С. Облік у банках: [навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. за спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навч.] / М. С. Стасишен, В. Г. Жила. - К.: Каравела, 2014. - 228 с.

10. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. П. Дука. - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2014. - 432 с.


11. Миронович Л. М. Біоорганічна хімія (скорочений курс): навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. М. Миронович. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2015. - с. 181 с.

12. Бліхарський З. Я. Розрахунок і конструювання нормальних та похилених перерізів залізобетонних елементів: навч. посіб / З. Я. Бліхарський, І. І. Кархут, Р. Ф. Струк ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". -  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 141 с.

13. Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент.Теоретичні основи: навч.- метод. посіб. / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; за ред. Є. В. Крикавського ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка." - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 196 с.

14.  Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент: практикум / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; за ред. Є. В. Крикавського ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 192 с.

15. Проскуряков В. І. Конструювання та обладнання інтер'єрів: конспект лекцій для базового напряму 070120 "Архітектура" спец. "Дизайн архітектурного середовища" / В. І. Проскуряков, Р. М. Кубай, О. В. Проскуряков. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 88 с.

16. Карп'як Я. С. Організація обліку: навч. посіб. / Я. С. Карп'як, В. І. Воськало, В. С. Мохняк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 368 с.

17. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; за ред. Є. П. Желібо. - 7-е вид. - К.: Каравела, 2014. - 344 с.

18. Інформаційні системи в менеджменті: підруч.для вищ. навч. закл./ В. О. Новак [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - К.: Каравела, 2014. - 535 с.

19. Облік і аудит. Вступ до фаху: навч. посіб. / авт. кол.: І. Г. Загородній [та ін.] ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 269 с.

20. Лабораторний практикум з фізики: навч. посіб. Ч.1. Механіка та молекулярна фізика / І. Є. Лопатинський [та ін.] ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 185 с.

21. Коваль З. О. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / З. О. Коваль ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 449 с.

22. Морушко О. О. Кадровий менеджмент: навч. посіб. / О. О. Морушко ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 173 с.

23. Кісь Я. П. Методи документування консолідованої інформації: навч. посіб. / Я. П. Кісь, Р. О. Голощук ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - 2-ге вид. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 238 с.

24. Стрілець С. І. Методика навчання освітньої галузі "Математика": навч.-метод. посіб. / С. І. Стрілець, Т. П. Запорожченко ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. т. Г. Шевченка. Каф. дошк. та почат. освіти. - Чернігів: Лозовий В. М., 2014. - 187 с.

25. Стрілецька Н. М. Методика навчання інформатики (у початковій школі): навч.-метод. посіб. / Н. М. Стрілецька ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. т. Г. Шевченка. Каф. дошк. та почат. освіти. - Чернігів: Лозовий В. М., 2014. - 239 с.

26. Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навч. посіб. / [І. І. Грибник та ін.] ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 425 с.

27. Гумницький Я. М. Метеорологія та кліматологія: навч. посіб. / Я. М. Гумницький ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 201 с.

28. Волошинець В. А. Фізична хімія: навч. посіб. / В. А. Волошинець, О. В. Решетняк ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 153 с.

29. Перхач. О. Л. Корпоративні конфлікти та методи їх подолання / О. Л. Перхач,  Н. Ю. Подольчак ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 190 с.

30. Яремко І. Й. Історія обліку, аналізу та аудиту: навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 217 с.

31. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг: навч. посіб. / [Авт. кол.: К. М. Бліщук та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ: К. І. С., 2014. - 117 с.

32. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. / [Авт. кол.: Н. І. Балдич та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ: К. І. С., 2014. - 198 с.

33. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування: навч. посіб. / [Авт. кол.: Н. І. Балдич та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ: К. І. С., 2014. - 127 с.

34. Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія / І. С. Волохова ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса: Атлант, 2014. - 461 с.

35. Осцилографи та методи вимірювання радіотехнічних величин: навч. посіб. / [Ю. Я. Бобало та ін.] ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 87 с.Немає коментарів:

Дописати коментар