Translate

середа, 20 травня 2015 р.

Виставка "Інформація - як складова економічного розвитку"


Література:

1. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. М. Томашевський [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 295 с.

2. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 335 с.

3. Сорока П. М. Інформаційний менеджмент: навч. посіб. для дистанц. навчання для вищ. навч. закл. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2008. - 534 с.

4. Пістунов І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 232 с.

5. Аніловська Г. Я. Інформаційні системи і технології у фінансах: навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса ; Львів держ. ун-т внутр. справ. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 311 с.

6. Шаповал О. Ф. Економіка інформаційної діяльності: навч. посіб. для дистанц. навч. / О. Ф. Шаповал ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К.: Україна, 2007. - 190 с.

7. Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К.: Ліра-К, 2013. - 480 с.

8. Хмельницький О. О. Інформаційна культура. Підготовка кадрів до інформаційної роботи: навч. посіб. / О. О. Хмельницький. - К.: КНТ, 2007. - 197 с.

9. Шиян А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. А. Шиян. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 227 с.

10. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова ; Харк. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - К.: ЦУЛ, 2008. - 223 с.


11. Економічна інформатика: підруч. для вищ. навч. закл. / [М. В. Макарова та ін.]. - Суми: Університетська книга, 2011. - 479 с.

12. Балдин К. В. Информационные системы в экономике: учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 395 с.

13. Іванова В. В. Методологічні підходи до моделювання інформаційного забезпечення економіки // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - с. 412-419

13. Ткаченко М. А. Інформаційне забезпечення оцінювання комунікативного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - с. 525-533

15. Рубіш М. А. Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами транскордоного співробітництва // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 1. - с. 525-529

16. Рудий Т. В. Засади захисту інформації в інформаційних системах підприємств/ Т. В. Рудий, Л. М. Томаневич, О. І. Руда // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - с. 551-557

17. Пушкарь А. И. Показатели и меры оценки качества информационных систем предприятия / А. И. Пушкарь, В. В. Гаркин // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - с. 524-533

18. Шацька С. Є. Інформаційні аспекти впровадження процесного управління в діяльність організацій // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 12. - с. 308-316

19. Приймаченко Д. В. Інформування як форма взаємодії митних органів у сфері захисту економічних інтересів держави / Д. В. Приймаченко, А. В. Мазур // Митна справа. - 2013. - № 1. - с. 99-107

20. Федотова І. О. Актуальні питання інформаційного обміну у митній сфері // Митна справа. - 2013. - № 1. - с. 107-114

21. Докієнко Л. М. Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості підприємства // Науково-технічна інформація. - 2013. - № 1. - с. 27-34

22. Березняк Н. В. Інформаційні ресурси провідних інформаційних компаній світу / Н. В. Березняк, Т. К. Кваша, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація. - 2013. - № 1. - с. 3-10

Немає коментарів:

Дописати коментар