Translate

пʼятниця, 4 квітня 2014 р.

 Виставка "Розвиток та шлях реалізації реформ у ЖКГ"


Література:

1. Каталог проектів щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України/[Н.Ходько, Л. Чорній, М. Борода ; наук. ред. Л. Чорній] ; Центр громад. експертизи. - К., 2010. - 191 с.

2. Запатрина И. В. Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения/И. В. Запатрина ; НАН Украины. Ин-т экономики и прогнозирования. - К., 2010. - 335 с.

3. Інженерне обладнання будівель: підруч. для вищ. навч. закл./авт.: Кравченко В. С. [та ін.]; за ред. В. С. Кравченка. - К.: Професіонал, 2008. - 479 с.

4. Кравченко В. С. Санітарно-технічне обладнання будинків: підруч. для вищ. навч. закл./В. С. Кравченко, Л. А. Саблій, П. Л. Зінич. - Вид. 2-ге, допов. та переробл. - К.: Кондор, 2009. - 457 с.

5. Жмаков Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: учеб. для сред. спец. учеб. завед./Г. Н. Жмаков. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 335 с.

6. Рульнов А. А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: учеб. для сред. строит. спец. учеб. завед./А. А. Рульнов, К. Ю. Евстафьев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 205 с.

7. Маляренко В. А. Енергоефективність та енергоаудит/ В. А. Маляренко, І. А. Немировський ; під заг. ред. В. А. Маляренка ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, Центр енергозберіг. технологій. - Харків: САГА, 2009. - 330 с.

8. Брадул С. В. Науково-методичні основи реалізації програм ресурсозбереження у житлово-комунальному господарстві регіонів України/С. В. Брадул, В. М. Бєлєнцов//Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - с. 162-166

9. Кравченко А. В. Аналіз динаміки фінансових результатів підприємства житлово-комунальної сфери//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8. - с. 100-105

10. Смерека С. Б. Необхідність реформування сфери послуг житлово-комунального господарства: зарубіжний досвід//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - с. 182-187

11. Ярош О. Б. Економічні ризики у сфері державної тарифної політики на послуги ЖКГ// О. Б. Ярош, О. Б. Пушкарьов// Економіка України. - 2012. - № 11. - с. 76-82

12. Вороновська Л. П. Забезпечення ефективної діяльності системи інформатизації житлово-комунального господарства//Економіка та держава. - 2013. - № 6. - с. 82-83

13. Запатріна І. В. Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери/І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда//Економіка України. - 2013. - № 3. - с. 66-76

14. Єремєєв І. С. Нанотехнології і житлово-комунальне господарство// Міське господарство України. - 2013. - № 2. - с. 20-22

15. 2013: попереду - масштабна модернізація//Міське господарство України. - 2013. - № 1. - с. 3

16. Пантелеєв П. О. Інвестиційний процес утримання житлових будинків//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 108-112

17. Маляренко В. А. Электрическая энергия как источник диверсификации топлива в системах горячего водоснабжения ЖКХ/В. А. Маляренко, И. Е. Щербак, И. Д. Колотило//Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. - 2013. - № 5. - с. 19-23

18. Фрич А. О. Сучасний стан та проблеми фінансування житлово-комунального господарства України//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 3. - с. 123-132

19. Доспехова Е. Тарифы взяли под контроль// Деловая столица. - 2013. - № 36-37. - 16 сентября. - с. 14

20. Сотникова А. Тепловой эффект. Правительство поддержало Программу модернизации систем теплоснабжения Украины// Украинская техническая газета. - 2013. - № 43. - 29 октября. - с. 6

21. Курасова Е. Фемида на стороне ЖКХ// Деловая столица. - 2013. - № 48. - 2 декабря. - с. 16-17

Немає коментарів:

Дописати коментар