Translate

четвер, 3 квітня 2014 р.

Виставка "Сутність та проблеми розвитку малого підприємництва в економіці України "

Література:
1. Основи бізнесу: навч. посіб./[кол. авт.: Ларіна Я. С. та ін.]. - К.: Академія, 2009. - 382 с/

2. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики /З. С. Варналій.-4-те вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 302 с.

3. Тирпак І. В. Осмнови економіки та організації підприємництва: навч. посіб. для вищ. навч. закл./І. В. Тирпак, С. А. Жуков ; Ужгород. нац. ун-т, Мукачів держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. -283 с.

4. Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу: навч. посіб./ Н. В. Яшкіна. - К.: Алерта, 2010. - 438 с.

5. Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія/ Мікловда В. П.[та ін.] ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава: Техсервіс, 2012. - 199 с.

6.Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналіт. доп./ Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ: Фенікс, 2010. - 70 с.

7. Зелена книга малого бізнесу України - 2012/ [Д. В. Ляпін та ін.] ; Міжнар. фонд "Відродження", Ін-т власності і свободи. - К: інститут власності і свободи, 2011-2012 - 123 с.

8. Силкіна Ю. О. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні/Ю. О. Силкіна, Т. О. Мельник// Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - с. 106-110

9. Мацелюх Н. П. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу/ Н. П. Мацелюх, О. М. Унинець// Економічний часопис ХХІ. - 2013. - № 9-10. - с. 38-41

10. Бондаренко Д. А. Проблемы фискальной политики и ее упрощение как фактор оптимизации деятельности малых и средних предприятий в Украине// Економіка та держава. - 2013. - № 8. - с. 99-104

11. Князькова В. Я. Роль малого бізнесу в розвитку економіки України та його податкове стимулювання// Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси - 2012. - № 2. - с. 88-93

12. Олофінський О. О. Механізми розвитку малого бізнесу в сфері товарного обігу України// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - с. 78-83

13. Чернявська О. В. Етапи формування механізму державної підтримки малого підприємництва в Україні/О. В. Чернявська, Т. С. Юрко// Економіка та держава. - 2012. - № 11. - с. 46-50

14. Чемчикаленко Р. А. Акционирование малого предпринимательства/ Р. А. Чемчикаленко, И. В. Топоркова//Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. - 2012. - № 3. - с. 48

15. Ревякін О. О. Удосконалення соціально-економічного механізму мотивації детінізації підприємницької діяльності малих та середніх підприємств//Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 12. - с. 49-53

16. Гончарова М. В. Світовий та національний досвід організаційно-економічного забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 5. - с. 224-232

17. Коробка О. В інтересах малого та середнього бізнесу// Охорона праці. - 2013. - № 2. - с. 22-23

18. Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах// Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - с. 171-177

19. Васильченко Д. Особливості управління вітчизняним підприємством малого бізнесу// Вісник. - 2013. - № 2. - с. 9-10

20. Шумкін С. О. Методи діагностики фінансового стану малого підприємства/С. О. Шумкін, С. О. Раєнко// Вісник. - 2013. - № 3. - с. 79-85

21. Васильченко Д. С. Особливості управління вітчизняним підприємством малого бізнесу// Вісник. - 2012. - № 1. - с. 41

Немає коментарів:

Дописати коментар