Translate

субота, 24 жовтня 2015 р.

Виставка "Бюджетна політика України"


Література:

1. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. посіб. / [Авт. кол.: Н. І. Балдич та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ: К. І. С., 2014. - 198 с.

2. Вівчар О. Й. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. Й. Вівчар, О. Б. Курило, В. М. Кащишин ; Нац. ун-т  "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 258 с.

3. Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки: аналіт. доп./ [О. О. Молдован [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослілж. - К.: НІСД, 2012. - 75 с.

4. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання: аналіт. доп./Нац. ін-т стратег. досліджень. - К. - 2010. - 71 с.

5. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: навч. посіб./ Ю. В. Пасічник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2008. - 670 с.

6. Чвалюк А. М. Правові основи формування державного бюджету України:[монографія]/А. М. Чвалюк ; Донец.ун-т економыки та права. - К.: КНТ, 2011. - 219 с.

7. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К.: Кондор, 2008. - 440 с.

8. Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине: монография / И. В. Усков. - Симферополь: Ариал, 2012. - 452 с.

9. Твердохлібова Д. В. Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України: наук. доп. / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" . - К., 2014. - 110 с.

10. Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки: міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 лист. 2014 р. : зб. матеріалів конф. Ч.1 / Навч.-наук. ін-т економіки Черніг. нац. технол. ун-ту, Ін-т менеджменту інформ. систем (ISMA), Гомел. держ. ун-т ім. Ф. Скорини ; [упоряд. : О. І. Гонта, Н. В. Мороз]. - Чернігів: ЧНТУ, 2014. - 163 с.

11. Благун І. Г. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Букович. - Львів: "Магнолія-2006", 2009. - 224 с.

12. Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія / І. С. Волохова ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса: Атлант, 2014. - 462 с.

13. Козачишина Т. Бюджетно-податкова політика: проблеми та напрямки розвитку // Казна України. - 2015. - № 6. - с. 23-27

14. Шамрай Г. Підсумки виконання бюджетів за шість місяців 2015 року // Казна України. - 2015. - № 5. - с. 21-26

15. Бюджетний кодекс: вивчаємо нововведення // Бюджетна бухгатлерія. - 2015. - 2 лютого. - № 5. - с. 12-19

16. Сторонянська І. З. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. - 2015. - № 6. - с. 44-57

17. Малиняк Б. С. Детінізація місцевих фінансів як передумова бюджетної децентралізації // Фінанси України. - 2015. - №5. - с. 69-80

18. Сумська Т. Децентралізація бюджетної системи як організаційна основа системи місцевого самоврядування // Журнал європейської економіки. - 2015. - №1. - с. 59-71

19. Сіташ Т. Д. Економічна концептуалізація місцевих бюджетів // Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 3. - с. 24-26

20. Луніна І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ // Економіка україни. - 2014. - № 11. - с. 61-75

21. Глуха Г. Я. Механізми впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки // Економіка та держава. - 2014. - № 7. - с. 45-49

22. Коляда Т. А. Бюджетна стратегія як інструмент подолання структурних дисбалансів дохідної частини бюджету України // Фінанси України. - 2014. - № 5. - с. 61-73

Немає коментарів:

Дописати коментар