Translate

вівторок, 20 жовтня 2015 р.

Виставка "Перспективи розвитку харчової промисловості"Література:

1. Експертиза продовольчих товарів: кредит.-модул. курс : навч. посіб. / О. П. Юдічева [та ін.]. ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К.: Ліра-К, 2015. - 248 с.

2. Поперечний А. М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підруч. для вищ. навч. закл. / А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 309 с.

3. Заплетніков І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; Нац. ун-т харч. технологій, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кафедра : Центр учбової літератури, 2012. - 341 с.

4. Харчова хімія: навч. посіб. / [Л. В. Дуленко та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кондор, 2012. - 246 с.


5. Череп А. В. Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарювання: монографія / А. В. Череп, Г. Д. Потопа, К. С. Брутян. - К.: Кондор, 2009. - 303 с.

6.  Бутко М. П. Конкурентні позиції харчової промисловості України в умовах СОТ: монографія / М. П. Бутко, А. Г. Ясько ; Черніг. держ. технол. ун-т. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. - 280 с.

7. Методи визначення фальсифікації товарів. Лабораторний практикум: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Дубініна А. А. [та ін.]. - К.: Професіонал, 2009. - 336 с.

8. Новікова О. В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів: навч. посіб. / О. В. Новікова. - К.: Ліра-К., 2015. - 540 с.

9. Основи експертизи продовольчих товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Д. Маригіна та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 295 с.

10. Токсикологія продуктів харчування: підруч. / [С. А. Воронов та ін.] ; за ред. С. А. Воронова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 556 с.


11. Бірта Г. О. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс): навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.

12. Тітлов О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості: навч. посіб. / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. - Львів.: Новий Світ- 2000, 2012. - 286 с.

13. Мардар М. Р. Товарознавство. Товари тваринного походження: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. Р. Мардар, А. Я. Камінський, Ф. Є. Дубровін. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 294 с.

14. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення: підруч. для вищ. навч. закл. / [А. А. Дубініна та ін.] - К.: Професіонал, 2007. - 384 с.

15. Льовшина Л. Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов, О. В. М'ячиков ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К.: Ліра-К, 2015. - 388 с.

16. Кальченко О. М. Сучасний стан та тенденції розвитку харчової промисловості України / О. М. Кальченко, О. П. Приходько, С. С. Алексєєнко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - 2014. - № 3. - с. 91-97

17. Кхалид Аль-Мула Али Моделирование эффективного управления инновационной деятельностью предприятий пищевой промышленности // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - 2014. - № 1. - с. 68-75

18. Бондар Т. Л. Процесний підхід в управлінні витратами на забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - с. 140-146

19. Бутенко Т. В. Організаційно-економічні аспекти екологізації розвитку харчової промисловості // Вісник. Київський інститут бізнесу та технологій. - 2014. - № 3. - с. 20-25

20. Гудзь Ю. В. Вплив позикових коштів на фінансовий стан підприємств харчової промисловості // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 6. - с. 134-138

21. Пилипенко О. Є. Перспективи розвитку експорту продукції сільського господарства і промисловості України на початку ХХІ століття // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - № 3. - с. 62-71

22. Коваленко О. В. Продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - № 4. - с. 99-109


Немає коментарів:

Дописати коментар