Translate

субота, 26 вересня 2015 р.

Виставка "Готельно-ресторанний, туристичний бізнес та дизайн"
Література:

1. Законодавство України про туризм і готельну справу: зб. офіц. текстів законів станом на 15 лют. 2013 року/ [упоряд. Ю. І. Руснак]. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 241 с.

2. Брашнов Д. Г. Гостиничный сервис и туризм: учеб. пособие / Д. Г. Брашнов. - М: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 224 с.

3. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 344 с.

4. Менеджмент і маркетинг туризму: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Т. М. Афонченкова [та ін.] ; ред. О. Є. Лугінін. - К.: Ліра-К, 2012. - 363 с.

5. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства: підручник / Н. Є. Кудла. - К.: Знання, 2012. - 343 с.

6. Топольник В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві: навч. посіб. для вищ. навч. закл. за напрямом "Готельно-ресторанна справа"/ В. Г. Топольник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк, 2011. - 391 с.

7. Круль Г. Я. Основи готельної справи: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Г. Я. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 367 с.

8. Іванова Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Л. О. Іванова, О. М. Музика ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 226 с.

9. Мунін Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти: підручник/ Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич ; за ред. В. О. Лук'янова ; Мукачів. держ. ун-т, Київ. славіст. ун-т, Ін-т економіки та упр. - К.: Кондор, 2011. - 429 с.

10. Організація готельного господарства: навч. посіб./ О. М. Головко [та ін.] ; за ред. О. М. Головко ; Мукачів. держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. - 408 с.

11. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. В. Архіпов. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 279 с.

12. Зубар Н. М. Логістика у ресторанному господарстві: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 307 с.

13. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник/ [авт. кол.: А. А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К.: Кондор, 2012. - 556 с.

14. Мостова Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства: навч. посіб. для вищ. навч. закл./Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - 2-ге вид. - Ліра-К, 2011.-386с.

15. Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика: навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 246 с.

16. Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти: навч. посіб./ [Х. Й. Роглєв та ін.] ; під заг. ред. Георгія Благоєвича Муніна ; Мукачів держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. - 442 с.

17. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика/ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 470 с.

18. Герасименко В. Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. Г. Герасименко, А. В. Замкова. - Харків: Бурун Книга, 2011. - 111с.

19. Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика: навч. посіб./ М. П. Мальська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К.: Центр учбової літератури, 2013. -232 с.

20. Лук'янов В. О.  Маркетинг туристичного бізнесу: навч. посіб./ В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін ; [Ін-т економіки та упр.]. - 2-ге вид. перероб і доп. - К.: Кондор, 2012. - 335 с.

21. Беляева А. М. Энциклопедия ресторанного бизнеса / А. М. Беляева. - Донецк: ООО "ПКФ "БАО", 2009. - 544 с.

22. Погодин К. Ресторан выездного обслуживания (кейтеринг): с чего начать, как преуспеть / К. Погодин. - СПб.: Питер, 2012. - 224 с.Немає коментарів:

Дописати коментар