Translate

середа, 18 лютого 2015 р.

Виставка " Розвиток інноваційної конкурентоспроможної економіки"


Література:

1. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підруч./ Т. О. Скрипко. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

2. Онікієнко В. В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко. - К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008. - 65 с.

3. Сумець О. М. Товарна інноваційна політика: навч. посібник/ О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. - К.: "Хай-Тек Прес", 2010. - 368 с.

4. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

5. Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства : наук. монографія / [М. М. Єрмошенко та ін.]. - К.: Національна академія управління, 2008. - 216 с.

6. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

7. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко, К. І. Швабій. - К.: КНТ, 2008. - 256 с.

8. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / Чернігівський державний інститут економіки та управління ; за заг ред. І. С. Каленюк. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - 592 с.

9. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України. - Т.1. - Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. Проект ЄС " Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні. - К.: Фенікс, 2011. - 214 с.

10. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвиткку: наук.-аналіт. доп. / [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

11. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підруч. для вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко. - Суми: Університетська книга, 2010. - 334 с.

12. Степанов О. П. Інноваційний бізнес: навч. посіб.для вищ. навч. закл. / О. П. Степанов, Н. П. Гончаров, Г. О. Андрощук. - К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. - 420 с.

13. Шнипко О. С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст: монографія / О. С. Шнипко. - К.: Генеза, 2009. - 248 с.

14. Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації // Наука та інновації. - 2014. - № 5. - с. 61-68

15. Володіна В. О. Ефективність функціонування ринку інноваційних ідей в національній економіці // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - с. 67-75

16.  Шевченко Б. О. Теоретичне обгрунтування практики і механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері національної економіки // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 11. - с. 138-14617. Бояринова К. О. Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем/ К. О. Бояринова, К. О. Копішинська // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - с. 16-22

18. Штулер І. Ю. Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємства //Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - с. 288-293

19. Кривов'язюк І. В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 9. - с. 218-223

20. Панова А. В. Квантовая модель построения национальной инновационной системы // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 9. - с. 527-533

21. Євтущевська О. В. Перспективи та загрози розвитку інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3. - с. 8-14

22. Казимир Т. Інновації в державному управлінні: майбутнє створюється сьогодні // Казна України. - 2014. - № 5. - с. 30-33


Немає коментарів:

Дописати коментар