Translate

вівторок, 24 лютого 2015 р.

Виставка "Роль малого та середнього бізнесу в розвитку економіки України"

Література:

1. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні: аналіт. доп. / [Я. В. Бережний та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с.

2. Квасницька Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Львів: "Магнолія 2006", 2013. - 631 с.

3. Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб. для вищ. навч. закл./І. В. Тирпак, С. А. Жуков ; Ужгород. нац. ун-т, Мукачів держ. ун-т. - К.: Кондор, 2011. -283 с.

4. Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу: навч. посіб./ Н. В. Яшкіна. - К.: Алерта, 2010. - 438 с.

5. Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія/ Мікловда В. П.[та ін.] ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава: Техсервіс, 2012. - 199 с.

6. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України: аналіт. доп./ Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ: Фенікс, 2010. - 70 с.

7. Брітченко І. Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства: монографія / І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В. Г. Саєнко ; Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського ; ПУЕТ. - Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 640 с.

8. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 120 с.

9. Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. А. Я. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 80 с.

10. Відкриття і припинення підприємницької діяльності: збірник законодавства і зразків документів / [упоряд. Ю. І. Руснак]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 422 с.

11. Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні: аналіт. доп. / О. Д. Черніков ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.

12. Кашуба Я. М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань // Економіка та держава. - 2013. - № 9. - с. 9-12

13. Силкіна Ю. О. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю. О. Силкіна, Т. О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - с. 106-110

14. Ганущак-Єфіменко Л. М. Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу на основі інтеграційної взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - с. 32-36

15. Крисак А. О. Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств // Економіка та держава. - 2013. - № 4. - с. 39-42

16. Умєров Р. Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - с. 90-94


17. Пивоваров М. Г. Система управління малими підприємствами регіону: стан, проблеми та розвиток // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - с. 173-180

18. Семченко-Ковальчук О. Б. Стан та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва: регіональний аспект // Вісник Чернігівського ЧДТУ. Серія: Економічні науки. - 2013. - № 2. - с. 196-203

19. Гальцова О. Л. Малий бізнес: стан та перспективи розвитку в агропромисловому комплексі // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - с. 243-248

Немає коментарів:

Дописати коментар