Translate

субота, 8 листопада 2014 р.

Виставка "Розвиток регіонів України в контексті євроінтеграції"

Література:

1. Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні: аналіт. доп./ [С. О. Біла та ін. ; за ред. С. О. Білої] ; Нац. ін-т стратег.дослідж. - К., 2013. - 85 с.

2. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвиткку: наук.-аналіт. доп./ [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К., 2012. - 131 с.

3. Савченко В. Ф. Регіональна економіка: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. Ф. Савченко. - Чернігів, 2013. - 195 с.

4. Заставний Ф. Д. Економічні райони України. Реалії та перспективи: (природно-географічні, історичні, національно-культурні, національно-політичні) / Ф. Д. Заставний ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: Апріорі, 2010. - 207 с.

5. Україна в інтеграційних процессах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив: аналіт. доп. / [І. В. Клименко та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2013. - 98 с.

6. Європейська інтеграція на регіональному рівні: Чернігівська область: збірка матеріалів/ [упоряд.: Ю. С. Вдовенко, С. І. Федусь, відп. ред. Д. М. Никоненко]. - Чернігів: Лозовий В. М., 2010. - 199 с.

7. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 75 с.

8. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб для вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 171 с.

9. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України: [в 3т.]. - Т.1 Ключові особливості інноваційної політики, в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації ЄС і Україні: (аналіт. матеріали, засн. на результатах проекту "Вдосконалення стратегій, політик та регулювання інновацій в Україні" Europe Aid/127694/С/SER/UA), Київ, жовт. 2011 р. / ред.: Гудрун Румпф, Джордж Строгилопулос, Ігор Єгоров. - 2011. - 213 с.

10. Ковтун О. І. Регіональна економіка: навч. посіб. для самост. вивч. дисциплін/ О. І. Ковтун. - Львів: Новий Світ-2000, 2012. - 160 с.

11. Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку: аналіт. доп. / [С. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук ; відп. за вип. В. М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 100 с.

12. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало ; Львів. держ. фін. акад.  - 2-ге вид., допов. - К.: Хай-Тек Прес, 2008. - 351 с.

13. Узунов В. В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України // Економіка та держава. - 2013. - № 12. - с. 118-121

14. Мальцев В. С. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу/ В. С. Мальцев, Г. І. Кореняко // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - с. 51-59

15. Черняхович І. А. Актуальні проблеми інтеграції України до Європи // Вісник. - 2014. - № 2. - с. 61-62


16. Василенко В. М. Про деякі результати економічної діагностики розвитку регіонів // Економіка України. - 2013. - № 1. - с. 12-25

17. Лігоненко Л. О. Науково-методичні засади та результати оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіонів України // Економіка України. - 2013. - № 10. - с. 45-55

18. Інтеграційний вибір України: соціальні, економічні, екологічні наслідки (регіональний вимір) // Регіональна економіка. - 2013. - № 3. - с. 7-39

19. Мельник А. Структурные дисбалансы развития экономики регионов Украины // Журнал европейской экономики. - 2012. - № 11. - с. 118-142

20. Божидарнік Т. Розвиток прикордонних регіонів на засадах маркетингової концепції // Економіст. - 2013. - № 7. - с. 56-60

21. Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації // Журнал європейської економіки. - 2013. - № 1. - с. 57-78

22. Піньковська Г. В. Пріоритетні напрями економічного розвитку культурного середовища регіонів України // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - с. 156- 167

23. Козоріз М. А. Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - с. 52-61

24. Ковбасюк Ю. В. Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - с. 246-253

25. Поліщук В. Г. Стимулювання сталого розвитку регіонів України у контексті конкретизації "Цілей розвитку тисячоліття" // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - с. 172-182

Немає коментарів:

Дописати коментар