Translate

середа, 29 жовтня 2014 р.

Виставка "Харчова промисловість України: стан та перспективи розвитку"


Література:

1.Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

2. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах: підруч. для вищ. навч. закл./ Л. Л. Товажнянський [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - К.: Центр учбової літератури, 2011 - 832 с.

3. Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів: підручник / І. В. Сирохман. -К.: Знання, 2012. - 470 с.

4. Бірта Г. О. Товарознавство продовольчих товарів (спецкурс): навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.

5. Бірта Г. О. Товарознавство м'яса: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 163 с.

6. Мардар М. Р. Товарознавство. Товари тваринного походження: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. Р. Мардар, А. Я. Камінський, Ф. Є. Дубровін. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 294 с.

7. Заплетніков І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; Нац. ун-т харч. технологій, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кафедра : Центр учбової літератури, 2012. - 341 с.

8. Череп А. В. Діяльність підприємств промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарювання: монографія / А. В. Череп, Г. Д. Потопа, К. С. Брутян. - К.: Кондор, 2009. - 303 с.

9. Назаренко В. О. Формування якості товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Ч. 1 / В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук ;  Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 385 с.

10. Основи експертизи продовольчих товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Д. Маригіна та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - 295 с.

11. Харчова хімія: навч. посіб. / [Л. В. Дуленко та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - К.: Кондор, 2012. - 246 с.

12. Товарознавство вторинної сировини: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. А. Дубініна [та ін.]. - К.: Професіонал, 2009. - 332 с.

13. Поперечний А. М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підруч. для вищ. навч. закл. / А. М. Поперечний, В. О. Потапов, В. Г. Корнійчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Харк. держ. ун-т харчування і торгівлі. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 309 с.

14. Лозовський А. П. Основи холодильних технологій: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. П. Лозовський, О. М. Іванов. - Суми: Університетська книга, 2012. - 148 с.

15. Димань Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. - К.: Академія, 2011. - 517 с.

16. Українські виробники поступово витісняють імпортні харчові продукти // http://www.ukrinform.ua

17. Мінагрополітики: В Україні збільшено обсяги виробництва харчових продуктів // http://www.kmu.gov.ua

18. Запровадження системи НАССР, як найефективнішої моделі управління якістю харчових продуктів // http://volynses.com.ua

19. Крисанов Д. Ф. Інноваційний потенціал переробно-харчових підприємств: оцінювання та реалізація / Д. Ф. Крисанов, Л. Д. Водянка // Економіка і прогнозування. - 2013. - № 2. - с. 84-105

20. Колівошко С. Харчові добавки - бомба сповільненої дії // Охорона праці. - 2014. - № 5. - с. 68-69

21. Попов О. І. Вплив логістики на скорочення об'ємів оборотних активів підприємств харчової промисловості // Економіка та держава. - 2013. - № 1. - с. 48-52

22. Олефір В. Проблеми зростання харчової промисловості // Економіст. - 2012. - № 7. - с. 26-30

23. Кравець К. П. Сучасний рівень концентрації виробництва підприємств харчової промисловості // Економіка та держава. - 2012. - № 4. - с. 90-93

24.  Крисанов Д. Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва // Економіст. - 2012. - № 11-12. - с. 21-25

Немає коментарів:

Дописати коментар