Translate

вівторок, 21 квітня 2015 р.

Виставка " Інноваційна економіка: тенденції та проблеми"
Література:

1. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

2. Гайдуцький П. І. НеЗалежна економіка України / П. І. Гайдуцький. - К.: Інформаційні  системи, 2014. - 528 с.

3. Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 115 с.

4. Національні проекти у стратегії економічної модернізації України: аналіт доп. / Я. А. Жаліло [та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 144 с.

5. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та інструменти розвитку: наук.-аналіт. доп./ [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

6. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналіт. доп./[А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 97 с.

7. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

8. Національна економіка: навч. посіб. / В. В. Прядко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Прядка. - К.: КНТ, 2011. - 296 с.

9. Молдован О. О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми: аналіт. доп. / О. О. Молдован. - К.: НІСД, 2014. - 48 с.

10. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / Чернігівський державний інститут економіки та управління ; за заг ред. І. С. Каленюк. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - 592 с.

11. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 120 с.

12. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні: аналіт. доп. / [Я. В. Бережний та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с. 
 
13. Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив: аналіт. доп. / [І. В. Клименко та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 104 с.

14. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2012. - 144 с.

15.  Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України. - Т.1. - Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. Проект ЄС " Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні. - К.: Фенікс, 2011. - 214 с.

16. Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації // Наука та інновації. - 2014. - № 5. - с. 61-68

17. Володіна В. О. Ефективність функціонування ринку інноваційних ідей в національній економіці // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - с. 67-75

18. Шевченко Б. О. Теоретичне обгрунтування практики і механізмів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері національної економіки // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 11. - с. 138-146

19. Кукса  І. М. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку АПК в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 1. - с. 105-109

20. Головінов О. М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3. - с. 82-90

21. Турило А. М. Інноваційний розвиток як економічний закон ринкової системи господарювання / А. М. Турило, О. А.Зінченко, А. А. Турило // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3. - с. 31-37

22. Євтушевська О. В. Перспективи та загрози розвитку інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3. - с. 8-14

23. Соловчук К. О. Державна підтримка інноваційного розвитку агропромислового комплексу України // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3. - с. 126-133

24. Кривов'язюк І. В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 9. - с. 218-223

25. Нижник В. М. Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 1. - с. 173-177

26. Федулова Л. І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - с. 195-205

Немає коментарів:

Дописати коментар