Translate

середа, 5 березня 2014 р.

Виставка "Банківська діяльність в Україні"

Література:

1. Вовчак О. Д. Банківська справа: навч. посіб./О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів: "Новий Світ-2000", 2008. - 560 с.

2. Єгоричева С. Б. Банківські інновації: навч. посіб./ С. Б. Єгоричева. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 208 с.

3. Монетарна політика в сучасному глобальному середовищі: до 20-ти річчя банк. системи України: зб. матеріалів міжвуз. круглого столу, 17 трав. 2011 р./Черніг. держ. технол. ун-т ; [упоряд. Л. М. Ремньова]. - Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011. - 67 с.

4. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. для вищ. навч. закл./Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; [кол. авт.: Косова Т. Д. та ін.] ; за ред.: Косової Т. Д., Папаіки О. О. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 319 с.

5. Петрук О. М. Банківська справа: навч. посіб./О. М. Петрук ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. - К.: Кондор, 2009. - 461 с.

6. Лютий І. О. Банківський маркетинг: підруч. для вищ. навч. закл./І. О. Лютий, О. О. Солодка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 775 с.

7. Ходакевич С. Сутність банківської діяльності в Україні// Банківська справа. - 2013. - № 4. - с. 84-93

8. Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи// Вісник НБУ. - 2013. - № 7. - с. 11-17

9. Гладких Д. Практичні аспекти аналізу діяльності банківських відділень // Вісник НБУ. - 2013. - № 8. - с. 39-43

10. Височанський М. Нормалізація банківської діяльності// Банківська справа. - 2013. - № 8. - С. 80-95

11. Коренєва О. Стан капіталізації банківської системи України та оцінка можливостей покриття банківських ризиків капіталом/ О. Коренева, Я. Кузніченко// Вісник НБУ. - 2013. - № 10. - с. 43-49

12. Новіков В. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України/ В. Новіков, В. Крилова, М. Ніконова// Вісник НБУ. - 2013. - № 4. - с. 15-21

13. Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою// Банківська справа. - 2013. - № 3. - с. 25-33

14. Біломістна І. Управління фінансовими ресурсами банку згідно з логістичним підходом/ І. Біломістна, О. Біломістний// Банківська справа. - 2013. - № 9-10. - с. 116-124

15. Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків// Вісник НБУ. - 2013. - № 5. - с.22-27

16. Онищенко В. Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні/ В. Онищенко, С. Манжос// Вісник НБУ. - 2013. - № 11. - с. 16-20

17. Ходакевич С. Заходи державної політики в банківській сфері у світлі конструктивної перебудови економіки// Банківська справа. - 2013. - № 6. - с. 18-28

18. Рябініна Л. Основа функціонування банку як специфічного підприємства та особливості кругообігу його капіталу// банківська справа. - 2013. - № 1. - с.78-88

19. Пантєлєєва Н. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики// Банківська справа. - 2013. - № 2. - с. 59-72

20. Сисоєва Л. Ю. Особливості прояву системних ризиків банківської діяльності// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - с. 23-29

21. Зеленина Е. Из-под матраса в экономику// Украинская техническая газета. - 2013. - № 51-52. - с. 15

Немає коментарів:

Дописати коментар