Translate

середа, 2 грудня 2015 р.

Виставка "Політика модернізації транспорту України"

Література:
 1. Волік В. В. Державна політика в галузі міського транспорту: правові засади формування та реалізації: монографія / В. В. Волік ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг: Кальміус, 2014. - 373 с.

2. Аксьонов І. М. Теоретичні й практичні аспекти маркетингу транспортних послуг: навч. посіб. / І. М. Аксьонов, В. І. Копитко ; Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. В. Лазаряна. - Львів: "Новий Світ-2000", 2012. - 336 с.

3. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період: аналіт. допов. / [Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 112 с.

4. Основи економіки транспорту: підручник /Нац. авіац. ун-т ; [авт. кол.: В. І. Щелкунов та ін.] ; під ред.: В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. - К.: Кондор, 2011. - 391 с.

5. Яцьківський Л. Ю. Загальний курс транспорту: навч. посіб. для студ. напряму "Транспортні технології" вищ. навч. закл. Кн. 2 / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов ; Нац. трансп. ун-т. - К.: Арістей, 2007. - 503 с.

 6. Транспортне право України: навч. посіб. / [Е. Ф. Демський та ін.] ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2008. - 290 с.

7. Сокур І. М. Транспортна логістика: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 220 с.

8. Тимовський О. А. Основи автотранспортного права: екзаменують ДАІ та дорога : навч. посіб. / О. А. Тимовський, В. Б. Нестеренко. - К.: Арій, 2008. - 252 с.

9. Марінцева К. В. Пасажирські перевезення: підручник / К. В. Марінцева. - К.: НАУ-друк, 2009. - 226 с.

10. Безуглий А. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності розподілу фінансових ресурсів в дорожньому господарстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А.О. Безуглий ; Нац. трансп. ун-т. - К., 2015. - 20 с.

11. Автомобільний транспорт в Україні / упоряд. О. М. Роїна. - К.: КНТ, 2006. - 458 с.

12. Управління автомобільним транспортом: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Р. Левковець [та ін.] ; за ред. Д. В. Зеркалова ; Нац. трансп. ун-т. - К.: Арістей, 2006. - 415 с.

13. Пічка А. М. Управління бюджетуванням  суднобудівних-судноремонтних підприємств водного транспорту: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. М. Пічка ; Київ. держ. акад. водн. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. - К., 2015. - 20 с.

14. Рукас-Пасічнюк В. Г. Організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок на підприємствах водного транспорту: автореф. дис. ...  канд. екон. наук : 08.00.04 / В. Г. Рукас-Пасічнюк ; Київ. держ. акад. водн. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. - К., 2015. - 20 с.

15. Техническая спецификация интероперабельности для перевозки инвалидов и пассажиров с ограниченной подвижностью: учеб. пособие / Г. И. Нестеренко [и др.] ; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, Нац. авиац. ун-т. - К.: Кондор, 2013. - 196 с.

16. Сігайов А. О. Інституційний механізм регулювання транспортної інфраструктури мегаполісів / А. О. Сігайов, О. М. Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 7/8 (8). - с. 162-166

17. Кустовська О. В. До питання модернізації автомобільного транспорту та мережі автодоріг у межах великих міст України / О. В. Кустовська, А. П. Касянчик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 7/8 (8). - с. 170-172

18. Харченко М. В. Ефективні методи управління інфраструктурою аеропорту при  застосуванні зовнішніх професійних логістичних кадрів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 4. - с. 163-168

19. Михайличенко К. М. Розвиток залізничного транспорту України в умовах здійснення структурних реформ у галузі та забезпечення економічної безпеки держави // Стратегічні пріоритети. - 2014. - № 4. - с. 70-76

20. Сотниченко Л. Л. Визначення напрямів фінансування проектів транспортної інфраструктури регіонів України // Економіка та держава. - 2015. - № 6. - с. 67-71

22. Никифорчук О. І. Політика модернізації транспорту та його інфраструктури в Україні // Економіка і прогнозування. - 2013. - № 4. - с. 62-78

23. Брегіда Ф. М. Нові професії для підтримки прогресу автомобільного транспорту / Ф. М. Брегіда, Т. М. Ященко // Автошляховик України. - 2015. - № 5. - с. 2-4

24. Шарай С. М. Транспорт України на шляху до європейської інтеграції / С. М. Шарай,  Т. М. Ященко, В. М. Ященко // Автошляховик України. - 2015. - № 4. - с. 2-4

25. Сич Є. М. Розвиток національного транспортного ринку: інституціональний підхід / Є. М. Сич, О. В. Бойко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2013. - № 4. - с. 9-21

26. Командровська В. Є. Дослідження підходів до вивчення інноваційності підприємств авіатранспортної галузі / В. Є. Командровська, М. В. Колесник // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка. - 2013. - № 4. - с. 135-139

27. Гнедіна К. В. Обгрунтування вибору альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2013. - № 1. - с. 84-90

28.  Сич Є. М. Логістично-кластерний підхід до розвитку транспортного ринку / Є. М. Сич, О. В. Бойко //  Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2013. - № 1. - с. 91-103

Немає коментарів:

Дописати коментар