Translate

четвер, 24 липня 2014 р.

Виставка "Бухгалтерський облік і аудит: управління фінансами України"
Література:

1. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб./ Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 422 с.

2. Оксанич О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг: навч. посіб./О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. - К. Центр учбової літератури, 2013. - 324 с.

3. 35 положень (стандартів) бухгалтерського обліку: станом на 1 лют. 2012 р./[упоряд. Ю. І. Руснак]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 289 с.

4. Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації: аналіт. доп./[авт. кол.: Я. В. Белінська та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - к.: Фенікс, 2013. - 71 с.

5. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. /М. Ф. Огійчук, І. Т. Новікова, І. І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 583 с.

6. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку /В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. - Вид. 6-те, допов. - К.: Алерта, 2010. - 401 с.

7. Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /В. С. Лень, В. А. Нехай ; Черніг. держ. технол. ун-т. - К.: ЦУЛ, 2009. - 255 с.

8. Кужельний М. В. Організація обліку: підруч. для вищ. навч. закл. /М. В. Кужельний, С. О. Левицька. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 351 с.

9. Облік і аудит в банку: тестові завдання для контролю знань ден. та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" : кретит.-модул. система орг. навч. процесу /УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Л. Г. Медвідь та ін.]. - Львів, 2010. - 139 с.

10. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 485 с.

11. Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /І. А. Волкова, О. Ю. Калініна ; Волин. ін-т економіки та менедж. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 519 с.

12.  Національні стандарти бухгалтерського обліку. Ч.І. НП(С)БО 1, П(С)БО 6-12// Все про бухгалтерський облік. - 2013. - № 55. - 14 червня. - с. 1-79

13.   Національні стандарти бухгалтерського обліку. Ч.ІІ. П(С)БО 13-34, ПБО "Податкові різниці"// Все про бухгалтерський облік. - 2013. - №  64. - 12 липня. - с. 1-127

14. Дишлева А. Україна продовжує розвивати систему управління державними фінансами// Фінансовий контроль. - 2013. - № 12. - с. 13-15

15. Гоголь Т. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу// Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 7. - с. 3-12

16. Гринчишин Я. Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами//  Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 11. - с. 3-8

17.  Бауманн Е. Стандарти Європейського Союзу у сфері державних фінансів// Фінанси України. - 2013. - № 12. - с. 21-32

18. Лондар С. Л. Рівень боргового навантаження державних фінансів України/ С. Л. Лондар, В. Й. Башко// Фінанси україни. - 2013. - № 1. - с. 22-31

19.  Власюк О. С. Тіньова економіка та її вплив на безпеку сектору державних фінансів України// Фінанси України. - 2013 - № 6. - с. 18-25

20. Кравченко Ю. Державний фінансовий аудит: реалії застосування в Україні//   Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 10. - с. 46-52

21. Скоп Х. Перспектива розвитку бухгалтерського обліку природних ресурсів та іншого майна державної власності//   Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - №  12. - с. 12-20

22. Гура Н. Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів//   Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - №  12. - с. 30-38Немає коментарів:

Дописати коментар