Translate

вівторок, 1 липня 2014 р.

Виставка "Сьогодення легкої промисловості України"

Література:
1. Колісніченко М. В. Комп'ютерне проектування одягу: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ М. В. Колісніченко, В. Ю. Щербань, К. Л. Процик. - К.: Освіта України, 2010. - 236 с.

2. Патлашенко О. А. Конструювання одягу: навч. посіб. / О. А. Патлашенко ; Київ. держ. технікум легкої пром-сті. - К.: Арістей, 2008. - 208 с.

3. Литвин В. Г. Конструювання швейних виробів: підручник/ В. Г. Литвин, А. О. Степура. - К. Вікторія, 2008. - 320 с.

4. Корницька Л. А. Художнє проектування одягу. Історія костюма: [навч. посіб. для вузів]/ Лариса Корницька. - Львів: "Новий світ - 2000", 2011. - 434 с. 

5. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Т. В. Ніколаєва ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: Арістей, 2007. - 224 с.

6. Супрун Н. П. Матеріалознавство швейних виробів: волокна та нитки: підручник/ Н. П. Супрун. - К.: Знання, 2008. - 183 с.

7. Галик І. С. Товарознавство трикотажних виробів: підручник/ І. С. Галик, Б. Д. Семак. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - Львів: "Магнолія 2006", 2011. - 221 с.

8. Кустова О. Г. Виробництво і асортимент швейних ниток: довідник/ О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. - Львів, "Новий світ-2000". - 2008. - 52 с.

9. Технологічна модернізація промисловості України/[Л. І. Федулова та ін.]; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". - К.: Четверта хвиля, 2008. - 471 с.

10.  Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт.доп./ [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 112 с.

11. Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення: аналіт. доп./ [О. В. Собкевич [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослілж. - К.: НІСД, 2010. - 48 c.

12. К. Ю. Сіренко Формування інноваційної моделі розвитку легкої промисловості// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2013. - № 1. - с.69-78

13. Шарко В. В. Інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства// Економічний часопис ХХІ. - 2012. - № 9-10. - с. 70-72

14. Мисюра Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку легкої промисловості України// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2013. - № 4. - с. 37-42

15. Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України// Економіст. - 2013. - № 2. - с.30-35

16. Сіренко К. Ю. Оцінка інноваційної діяльності легкої промисловості України// Чернігівський науковий часопис. Серія Економіка та управління. - 2013. - № 4. - с.73-81

17. Янковець Т. М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу// Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - с.167-174

18. Маргасова В. Г. Перспективи та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості України та Чернігівського регіону в сучасних умовах/ В. Г. Маргасова, К. Ю. Сіренко// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2012. - № 1. - с. 99-106

19. Белялов Т. Е. Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств легкої промисловості// Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - с. 219-226

20. Шарко В. В. Економічна діагностика розвитку підприємств легкої промисловості// Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2011. - № 6. - с. 101-106

21. Семак Б. Б. Проблеми та перспективи формування ринку екотекстилю в Україні// Економіка та держава. - 2013. - № 11. - с.20-22

Немає коментарів:

Дописати коментар