Translate

субота, 26 жовтня 2013 р.

Виставка "Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства"




Література:

1. Закон України про власність: за станом на 25 квітня 2003 р./Верховна Рада
України. - Офіц. вид. - К.: Парламент вид-во, 2003. - 21 с.

2. Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві/Вищ. госп.
суд України; за заг. ред. В. С. Москаленка. - К. - Юрінком Інтер, 2009. - 384 с.

3. Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник. - 2-ге вид.,
випр./Г. М. Драпак, М. Є. Скиба. - К.: Кондор, 2007. - 156 с.

4. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності:
підручник/Вачевький М. В. та ін. - К.: ВД Професіонал, 2005. - 448 с.

5. Гордієнко С. Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні:
методологічні проблеми: монографія/С. Г. Гордієнко. - К.: Видавничий дім "Скіф",
КНТ, 2008. - 140 с.

6. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності: підручник/В. М. Коссак, І. Є.
Якубівський. - К.: Істина, 2007. - 208 с.

7. Раціоналізаторські пропозиції: добірка законодавчих і нормативних
документів/уклад. О. О. Михайленко. - Чернігів: Чернігівський ЦНТЕІ, 2003. - 44 с.

8. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право. - 2-ге
вид. стер./В. М. Антонов. - К.: КНТ, 2006. - 520 с.

9. Винахід/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім
"Ін Юре", 1999. - 136 с.

10. Промисловий зразок/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 124 с.

11. Зразки товарів і послуг/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 116 с.

12. Реєстрація договорів про передачу прав на об'єкти промислової
власності/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім
"Ін Юре", 1999. - 48 с.

13. Корисна модель/[Ніколаєнко Л. І. та ін.]; за ред. В. Л. Петрова. - К.:
Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 128 с.

14. Височіна Л. В. Сутність та оцінка економічного ефекту від використання об'єкту
інтеллектуальної власності на підприємстві в умовах інноваційного розвитку
країни//Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. - 2013. - № 2. - с. 74-79

15. Бандоріна Л. М., Кузнєцов М. С., Лозовська Л. І. Аналіз механізму впливу
інформаційно-інтелектуальних систем на успішну діяльність підприємства//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 1. - с.89-94

16. Захарін С. В. Формування та використання інтелектуального капіталу в системі
підтримки економічної безпеки підприємства//Проблеми науки. - 2012. - № 7. - с.
9-14

17. Бойко О., Гунькало А., Козак О. Формування структури інтелектуальної системи
управління якістю продукції//Стандартизація, сертифікація, якість. - 2011. - № 3. -
с. 64-67

18. Пуліна Т. В. Особливості використання об'єктів права інтелектуальної власності
як чинника інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової
промисловості//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №
2. - с.237-241

19. Іртищева І. О., Стройко Т. В. Інтелектуально-інноваційний розвиток
інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери//Актуальні проблеми економіки.- 2013. - № 1. - с. 71-78

20. Єременко А. В. Зростання ролі інновацій та нематеріальних активів сучасного
підприємства як пріоритетний напрям його розвитку//Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - с.52-57

21. Жарінова А.Г. Функціонально-структурна модель системи внутрішньофірмового
управління інтелектуального капіталу підприємства//Формування ринкових відносин в
Україні. - 2011. - № 10. - с.95-101

22. Тимошенко Н. Ю. Аспекти управління інтелектуальним потенціалом промислових
підприємств//Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 10. - с.167-170

23. Турило А.М., Корнух О.В. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту//Актуальні проблеми економіки.
- 2011. - № 3. - с. 168-178

24. Ситник Й. С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту
підприємства//Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - с. 198-208

25. Кузьмін О. Є., Ліпич О. А. Концептуальні засади управління інтелектуальним
капіталом підприємства//Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 11. - с. 137-144

26. Хворост О. Тенденції комерціалізації і трансферту промислової власності в
Україні// Інтелектуальна власність. - 2012. - № 7. - с. 28-32

27. Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові аспекти комерціалізації об'єктів права
інтелектуальної власності//Інтелектуальна власність. - 2012. - № 8. - с.32-39

Немає коментарів:

Дописати коментар