Translate

вівторок, 29 жовтня 2013 р.

Виставка "Роль машинобудування в економічному розвитку країни"

Література:

1. Бондаренко С. Г. Технології механоскладального виробництва: монографія/С. Г. 
Бондаренко. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2008. - 358 с.

2. Гарнець В. М. Методологія створення машин: навч. посібник/В. М. Гарнець, А. 
В.Безух. - К.: "Хай-Тек Прес", 2010. - 376 с.

3. Фельдштейн Е. Э. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. пособие/Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с.

4. Технологія машинобудування. посібник-довідник для виконання кваліфікаційних 
робіт: навч. посібник/[І. І. Юрчишин та ін.]; за ред. І. І. Юрчишина. - Львів: 
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. - 528 с.

5. Малащенко В.О. Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів: навч посібник/В. О. Малащенко, В. В. Янків. - Львів: "Новий Світ-2000", 2011. - 254 с.

6. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных 
электроисковыми способами: монография/Гадалов В.Н. и др. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 468 с.

7. Гранкин М.Г. Практический справочник по выбору деталей машин/М.Г. Гранкин. - Ростовн/Д: Феникс, 2011. - 498 с.

8. Анухин В. И. Допуски и посадки: учеб. пособие. - 4-е изд./В. И. Анухин. - СПб.: 
Питер, 2008. - 207 с.

9. Ковтуненко К. В. Закономірності та основні домінанти розвитку машинобудівних 
підприємств в умовах стратегічних змін//Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - 
с. 75-78

10. Ільчук В.П., Романенко Т.О. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку 
інноваційних процесів машинобудівного комплекесу//Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2012. - № 4. - с.80-86

11. Петровська І. П. Державні механізми регулювання інноваційними процесами в 
машинобудівній галузі України// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 6. - с. 131-138

12. Зикіна В. О. Оцінювання ефективності формування стратегії інноваційної 
діяльності машинобудівних підприємств//Держава та регіони. Серія: Економіка та 
підприємництво. - 2013. - № 2. - с.119-122

13. Краснокутська Ю. М. Необхідність формування стратегії інноваційного розвитку 
підприємств машинобудування//Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 7-8. - с. 41-43

14. Ільчук В. П., Романенко Т. О. Фінансовий стан та проблеми економічного розвитку 
машинобудівної галузі Чернігівського регіону//Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2012. - № 3. - с. 107-114

15. Башинська І.О. Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій 
інноваційно активних машинобудівних підприємств//Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 11-12. - с. 52-54

16. Кузьменко О.В. Дослідження відповідності ресурсного потенціалу машинобудівного 
підприємства його рейтингу//Економіка та держава. - 2012. - № 12. - с. 63-66

17. Сидоренко Д. О. Аналіз внутрішнього ринку товарів машинобудування та 
перспективи його розвитку//Проблеми науки. - 2013. - № 7. -с. 22-27

18. Шапуров О. О. Особливості методики оцінки латентних процесів та явищ 
машинобудівних підприємств//Економіка та держава. - 2012. - № 10. - с.24-28

19. Журавльова І. В. Факторний аналіз функціонування інтелектуального капіталу 
підприємств машинобудування//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - с. 
116-124.

20. Григорська Н. М. Трансформація стану економічної стійкості підприємства 
машинобудування на базі бізнес-моделі//Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 9. - с. 91-95

21. Ледян Т.О.Процес формування та управління грошовими ресурсами підприємств 
машинобудування//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 6. - с. 120-123

22. Ганущак-Єфіменко Л. М. Аналіз інтеграційного розвитку підприємств 
машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному 
ринку//Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - с. 95-102

23. Павловська В. А. Формування механізму матеріального стимулювання 
еколого-економічної діяльності персоналу на машинобудівних 
підприємствах//Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - с.219-223

24. Чухрай Н. І., Грицай О. І. Діагностування ефективності управління витратами на 
інноваційні процеси машинобудівних підприємств//Актуальні проблеми економіки. - 
2013. - № 8. - с. 75-80

25. Иваненко Д. Сохранить и модернизировать. 22 сентября - День машиностроителя Украины//Украинская техническая газета. - 2013. - № 37. (17 сентября). - с. 1, 9

26. Иваненко Д. Качественный скачок//Украинская техническая газета. - 2013. - № 35. (03 сентября). - с. 1, 9

27. Зеленина Е. "Электротяжмаш": три фактора модернизации//Украинская техническая газета. - 2013. - № 31-32. (13 августа). - с. 10

28. Дыгас Р. Прагматические эксперименты//Украинская техническая газета. - 2013. - № 29-30. (23 июля). - с. 1, 13

29. Кондратьева И. Главная работа - тянуть поезда. Днепропетровское предприятие готово обеспечить свю страну новыми електровазами//Украинская техническая газета. - 2013. - 
№ 39. (01 октября). - с. 1, 8


Немає коментарів:

Дописати коментар