Translate

понеділок, 5 серпня 2013 р.


Виставка  "Аудит як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю"Література:

1. Пшенична А. Ж. Аудит: навч. посібник/ Ж. А. Пшенична. - К.: Центр учбової
літератури, 2008. - 320 с.

2. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навч. посібник/ М. Ф. Огійчук, І.
Т. Новіков, І.І. Рагуліна. - К.: Алерта, 2010. - 584 с.

3. Пантелєєв В. П. Аудит: навч. посібник/ В. П. Пантелєєв. - 2008. - К.:
"Видавничий дім "Профессіонал", 2008. - 400 с.

4. Ватуля І. Д. Аудит. Практикум: навч. посібник/ І. Д. Ватуля. - К.: Центр учбової
літератури, 2007. - 304 с.

5. Гончарук Я. А. Аудит: навч. посібник. - 3-тє вид., перероб. і доп./ Я. А.
Гончарук, В. С. Рудницький. - К.: Знання, 2007. - 443 с.

6. Основи аудиту: навч. посібник/ [Дерев'янко С. І. та ін.]. - К.: Центр учбової
літератури, 2008. - 328 с.

7. Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч.
посібник/ О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський; за заг. ред. О. А.
Петрик. - К. :КНЕУ, 2008. - 472 с.

8. Івахненков С. В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології/ С. В.
Івахненков. - К. : Знання, 2005. - 286 с.

9. Череп А. В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: навч.
посібник/ А. В. Череп, Н. М. Шмиголь, О. М. Бутник. - К.: Кондор, 2011. - 328 с.

10. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту: підручник/ Б. Ф. Усач, З. О. Душко,
М. М. Колос. - К. : Знання, 2006. - 295 с.

11. Шкіря Н. Л. Аудит: навч. посібник/ Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В.
Залізняк. - Львів: "Магнолія2006", 2008. - 224 с.

12. Маляренко В. А. Енергоефективність та енергоаудит: навч. посібник/ В. А.
Маляренко, І. А. Немировський; під ред. Маляренко В. А. - Харків: "Видавництво
САГА", 2009. - 336 с.

13. Чернелевський Л. М. Аудит: теорія і практика: навч. посібник/ Л. М.
Чернелевський, Н. І. Беренда. - К.: "Хай-Тек Прес", 2008. - 560 с.

14. Ус Р. Л. Аудит інформаційних технологій - новий вид аудиту організацій//
Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - с. 81-86

15. Ус Р. Л. Узагальнена класифікація видів аудиту інформаційних технологій//
Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. -с. 143-148

16. Пожарицька І. Проблемні аспекти формування аудиторського висновку//
Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 3. - с. 49-56

17. Малишкін О. Методологічні аспекти сучасного аудиту податків// Бухгалтерський
облік і аудит. - 2013. - № 1. - с. 46-54

18. Лещенко В. Внутрішній аудит в державних органах - є запитання// Фінансовий
контроль. - 2013. - № 5. - с. 22-24

19. Макаренко А. П., Касьяненко А. В. Методика аудиту виробничих витрат// Держава
та регіони. - 2012. - № 1. - с. 138-142

20. Власюк Г. В. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції//
Держава та регіони. - 2012. - № 4. - с. 91-95

21. Свидерський Д. Організація аудиту звітності про податок на додану вартість//
Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 9. - с. 39-47

22. Головач В. Міжнародні стандарти аудиту, вимоги законодавства та реалії
сьогодення стосовно виконання аудитором завдань з надання впевненості//
Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 7. - с. 42-47

23. Головач В. Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською
діяльністю// Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 3. - с. 54-57

24. Сурніна К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на
прикладі хлібопекарних підприємств України)// Бухгалтерський облік і аудит. - 2012.
- № 5. - с. 41-48

25. Андрущенко І. В., Кирпа С. В. Аналіз та аудит операцій великих платників
податків, спрямованих на оптимізацію оподаткування// Формування ринкових відносин в
Україні. - 2012. - № 4. - с. 46-49

26. Ганяйло О. М. Аудит облікових оцінок// Формування ринкових відносин в Україні.
- 2012. - № 3. - с. 222-225

Немає коментарів:

Дописати коментар