Translate

четвер, 24 вересня 2020 р.

Нові надходження

 


Розпочався  навчальний рік, на допомогу студентам наш відділ інформує о нових надходженнях навчальної літератури до нашої бібліотеки. Нехай  підручники стануть вам в пригоді!

  

Бородкіна, Ірина Лаврентіївна. Web-технології та Web-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2020. - 210 с.

   Навчальний посібник призначений для набуття теоретичних знань і практичних навичок створення гіпертекстових інформаційних продуктів із застосуванням мови гіпертекстової розмітки HTML. В навчальному посібнику надано основний теоретичний матеріал, який стосується різних аспектів використання тегів мови HTML при створенні інформаційних ресурсів, наведено велику кількість прикладів використання основних структурних елементів мови HTML. Для закріплення отриманих знань та набуття необхідних практичних навичок студентам пропонуються завдання для самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення контрольної роботи. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технології створення електронних інформаційних ресурсів. Посібник може стати основою для подальшого поглибленого вивчення дисциплін, пов’язаних зі створенням інформаційних ресурсів для мережі Інтернет.

  
Гомеля, Микола Дмитрович. Фізико-хімічні основи процесів очищення води : підручник за спец. 101 "Екологія," 161 "Хімічні технології та Інженерія," 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. Д. Гомеля, Т. О. Шаблій, Я. В. Радовенчик. - Київ : Кондор, 2019. - 254 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 253-254.

   Викладено основні відомості щодо характеристик якості води, фазово-дисперсного складу домішок у воді, еколого-гігієнічної класифікації природних водойм, вимог до якості води в залежності від галузі її використання . Розглянуто найбільш важливі методи очищення води від забруднень, такі як: коагуляція, флокуляція, флотація, адсорбція, іонний обмін, мембранні та деструктивні методи очищення води. Проведено типові технології підготовки води для населення та промислових підприємств, очищення комунально-побутових та промислових стічних вод, дезактивації радіоактивних стоків.

 
  Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навч. посіб. / С. В. Бойченко [та ін.] ; за заг. ред. С. Бойченка ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 265 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 247-254.

   Містить основні теоретичні засади екологістики, сутність та зміст нового міждисциплінарного наукового напряму в області сучасної екологічної сфери, а також про технології утилізації та рециклінгу ТЗ, що вийшла з експлуатації. Присвячений систематизації та розширеню знань про техногенний влив ТЗ, що вийшли з експлуатації на НС, а також методологічні основи сучасних технологічних процесів утилізації та рециклінгу ТЗ, їх вузлів і агрегатів, що створює необхідні та достатні  умови для отримання знань, умінь та навичок  щодо визначення рівня забруднення НС шкідливими речовинами під час життєвого циклу ТЗ.

  Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями, що передбачають вивчення дисциплін, пов'язаних із використанням  моторних палив. Посібник буде корисним для фахівців транспортної сфери.

  
Лісовська, Юлія Петрівна. Кібербезпека: ризики та заходи : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - Київ : Кондор, 2019. - 268 с. - Бібліогр.: с. 247-268.

   У навчальному посібнику розкрито кібербезпеку як інноваційну систему віртуальності сучасного інформаційного простору. Показано правову ентропію як кібербезпекове явище якісно нового семантичного стану особи, держави та суспільства в процесі їх самовизначення. Акцентовано, що кібербезпекове управління інвестиційним ризиком є якісним забезпеченням антикорупційної інфраструктури України та країн світу. При цьому автор передбачає нову  загрозу – аерокосмічний тероризм. В результаті цього, мають бути створені якісно нові наносупутники.

  
Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб / [кол. авт.: В. Я. Брич та ін.] ; за заг. ред. В. Я.  Брича ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2020. - 482, [1] с. - Бібліогр.: с. 472-482.

   У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам «ведення» бізнесу. У розділах розглянуто особливості організації обслуговування у готельних та ресторанних закладах, досліджено внутрішню структуру готельно-ресторанного бізнесу та проаналізовано можливості підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок використання висококваліфікованого персоналу та раціонального управління людськими ресурсами.

  
Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / В. М. Богуш [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2020. - 553 с. : іл. - Бібліогр.: с. 545-553.

   У навчальному посібнику наведена систематизована сукупність відомостей про стан та пермпективи розвитку широкого кола методологічних, наукових та технічних основ побудови кіберпростору, процесів протиборства у кіберпросторі, методи та засоби забезпечення кіберзахисту. Навчальний посібник створений за результатами детального аналітичного вивчення сучасної міжнародної та національної нормативно-правової бази щодо сфери забезпечення кібербезпеки на міжнародному , державному рівні та на рівні організації.

 
  Пешук, Л. В. Технологія парфумерно-косметичних продуктів : навч.посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 371 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 337-340.

   Наведено сучасну класифікацію, номенклатуру, властивості парфумерних та косметичних продуктів і туалетного мила, вимоги до їхньої якості, сосновні принципи та особливості складання рецептури, теоретичні та інженерні основи їх отримання, упакування, транспортування, зберігання й використання, подано технологічні схеми виробництва парфумерно-косметичних продуктів різного агрегатного стану та перспективи їх виробництва.


  
Чорненька, Надія Василівна. Безпека туризму : навч. посіб. / Н. В. Чорненька ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Київ : Кондор, 2019. - 187 с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-187.

   У навчальному посібнику «Безпека туризму» розкрито рівні системи безпеки туристичної сфери, висвітлено ризики туристичної діяльності, описано особливості забезпечення безпеки в туризмі шляхом чітко спланованої роботи підприємств галузі задля безпечного і комфортного відпочинку людей та безпеки рекреаційних територій. Завдання навчального посібника – представити цілісний і систематизований виклад основ безпеки туризму . Навчальний посібник рекомендовано для студентів спеціальності «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування», для викладачів, науковців, працівників індустрії туризму, а також всіх тих, кого цікавлять різні аспекти безпеки.

  
Шаригін, Ігор Федорович. Геометрія для 21-го століття : кн. для допитливих учнів та вдумливих учителів / І. Ф. Шаригін ; пер., упоряд. і заг. ред. В. О. Тадеєва. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. - 350, [1] с. : іл. - (Подвижники освіти).

   Книга відомого діяча шкільної математичної освіти, автора численних збірників оригінальних задач, підручників і посібників для учнів та вчителів, активного пропагандиста поглибленого вивчення математики та олімпіадного руху серед школярів І. Ф. Шаригіна (1937-2004).

   У пешій частині книги подано добірку натхненних публіцистичних і методико-дидактичних статей автора, в яких увага читача привертається до сособливої та нічим не замінної ролі геометрії в загальнокультурному, творчо-інтелектуальному та емоційно-естетичному  розвитку людини. Обгрунтовуються численні конкретні рекомендації педагогам та керівникам освіти для покращення навчання геометрії в школі.

  У другій частині подається збірник «500 геометричних задач», який репрезентує неупереджений і незамаскований  оптимістичними агітками авторський вимірник справжніх стандартів шкільної геометричної підготовки за трьома навчальними рівнями – низький, середній і високий. До задач додані розв'язання та методичні коментарі. Відтак кожен учень може час від часу «приміряти» до себе цей стандарт і вносити відповідні корективи у свою підготовку, а кожен вчитель заміряти досягнуті результати навчання свої учнів.

 
Шевченко, Людмила Степанівна.  Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посіб. / Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2019. - 299, [1] с. : рис. - Бібліогр. в підрядк. прим.

   Охарактеризовано стратегічний бізнес-консалтинг як науку, професійну діяльність і бізнес-індустрію. Розкрито загальні принципи і методи стратегічного аналізу та стратегування. Аргументовано роль прогнозування та форсайт-досліджень у стратегічному бізнес-консультуванні. Проаналізовано основні технології та інструментарій стратегічного консалтингу, надання консалтингових послуг із розроблення та реалізації корпоративної, конкурентних (ділових) і функціональних стратегій. Визначено зміст та основні напрями стратегічного інноваційного консалтингу . Особливу увагу приділено наданню консалтингових  послуг в умовах цифрової трансформації бізнесу та впровадження корпоративних правових стратегій.

  Для студентів економічних та управлінських спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто самостійно вивчає теорію і практику бізнес-консалтингу.Немає коментарів:

Дописати коментар