Translate

вівторок, 13 листопада 2018 р.

Книжкова виставка "Ринок фінансових послуг"


Фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, розвитку і стабільності національної ринкової економіки. Становлення і розвиток фінансового ринку має стати ключовим елементом сильного економічного середовища. Як каталізатор економічного зростання - фінансовий ринок істотно впливає на забезпечення суверенітету держави та реалізацію її національних інтересів.  Фінансовий ринок, або ринок фінансових ресурсів, включає в себе ряд відносно самостійних ринків - сегментів єдиного фінансового ринку країни: фондовий ринок (ринок цінних паперів); ринок деривативів; ринок валютних коштів; ринок інвестицій тощо.У відділі документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук діє книжкова виставка "Ринок фінансових послуг". Запропонована література комплексно висвітлює систему взаємозв'язків учасників фінансового ринку, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами.


  Список літератури:
  1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Кондор, 2011. – 415 с.
  2. Базилевич В. Д. Іпотечний ринок [Текст] / В. Д. Базилевич, Н. П. Погорєльцева. – Київ : Знання, 2008. – 717 с.
  3. Буднік М. М. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; Харків. нац. екон. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 332 с.
  4. Валютный и денежный рынок [Текст] : курс для начинающих / пер. с англ. [В. Ионов]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2009. – 342 с.
  5. Загородній А. Г. Біржа. Біржові операції [Текст] : термінол. слов. / А. Загородній, Г. Вознюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Алерта, 2008. – 184 с.
  6. Копилюк О. І. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч закл. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 535 с.
  7. Кравчук В. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне регулювання [Текст] : аналіт. звіт / В. Кравчук, О. Прем'єрова ; Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. – Київ : [б. в.], 2012. – 60 с.
  8. Лук'янов В. С. Сучасні фінансові ринки [Текст] : [монографія] / В. С. Лук'янов. – Київ : Знання, 2013. – 479 с.
  9. Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави [Текст] : монографія / С. З. Мошенський ; Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 431 с.
  10. Поважний О. С. Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна ; Донец. держ. ун-т упр. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 359 с.
  11. Прасолова С. П. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. та практикум для вищ. навч. закл. / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 568 с.
  12. Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації [Текст] : аналіт. доп. / [авт. кол.: Я. В. Белінська та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : Фенікс, 2013. – 71 с.
  13. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку [Текст] : монографія / І. О. Лютий [та ін.] ; за заг. ред. І. О. Лютого ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 431 с.
  14. Чесноков В. Л. Біржові операції [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. Л. Чесноков ; за ред. М. А. Коваленка. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 191 c.
  15. Чесноков В. Л. Фінансові інструменти [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. Л. Чесноков. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 287 с.
  16. Электронные деньги. Интернет-платежи [Текст] / [В. Г. Мартынов и др.]. – Москва : Market DS, 2010. – 165 с.
  17. Яворська Т. В. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Яворська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2008. – 350 с.
  18. Бобиль В. Вплив криптовалют на розвиток альтернативного банкінгу в Україні [Текст] / Володимир Бобиль, Марина Дронь // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 85–91.
  19. Брус С. І. Зменшення обсягів проблемних кредитів в Україні в умовах обмеженого інструментарію [Текст] / С. І. Брус, Є. О. Бублик // Фінанси України. – 2017. – № 7. – С. 76–90.
  20. Васильченко З. Сучасні тенденції на ринку електронних банківських розрахунків у зарубіжній та вітчизняній практиці [Текст] / Зоя Васильченко, Дмитрій Пасевич // Банківська справа. – 2017. – № 3. – С. 115–126.
  21. Демків Ю. М. Роль якості банківських послуг у забезпеченні ефективності функціонування банків України [Текст] / Ю. М. Демків, Я. В. Самусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 242–248.
  22. Євтух О. Кредит крізь призму сучасних фінансів [Текст] / Олександр Євтух, Олександр мол. Євтух // Банківська справа. – 2017. – № 1. – С. 116–126.
  23. Мацук З. Архітектоніка інфраструктури ринку цінних паперів [Текст] / З. А. Мацук // Фінанси України. – 2018. – № 5. – С. 94–109.
  24. Руда О. Л. Конкурентоспроможність банків на ринку надання банківських послуг [Текст] / О. Л. Руда // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 58–61.
  25. Терещенко Г. М. Компенсаційні механізми захисту інвесторів: зарубіжний досвід та українські реалії [Текст] / Г. М. Терещенко, К. В. Клименко // Фінанси України. – 2017. – № 10. – С. 110–126.
  26. Школьник І. О. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні [Текст] / І. О. Школьник, В. М. Кремень // Фінанси України. – 2018. – № 3. – С. 97–115.

Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.  ринок фінансових послуг являє собою сферу різноманітних послуг, що надаються суб'єктам фінансових відносин – підприємницьким структурам, державі і громадянам – у процесі їх фінансової діяльності.

Немає коментарів:

Дописати коментар