Translate

четвер, 2 березня 2017 р.

Книжкова виставка " Податкова служба України"

                                     Продовжуємо розкривати наші фонди:  Список літератури:

  Бечко П. К. Основи оподаткування : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. К. Бечко, О. А. Захарчук ; Уман. держ. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 167 с.

  Коцупатрий М. М. Податковий облік і звітність : навч. посіб. / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, В. В. Мельничук ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : КНЕУ, 2009. - 309 с.

  Кучерявенко М. П. Податкове право України: академічний курс : підручник / М. П. Кучерявенко. - Київ : Правова єдність, 2008. - 698, [1] с.

  Молдован Олексій Олександрович. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналіт. доп. / [О. О. Молдован, О. В. Шевченко, О. О. Єгорова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : [б. в.], 2010. - 79 с.

  Оподаткування населення : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. В. Бодюк [та ін.]. - Київ : Кондор, 2009. - 201 с.

  Податки: юридична практика : [у 4 т.] / Держ. податкова адмін. України; [упоряд. : Трофімова Л. В. та ін. ; редкол. : Буряк С. В. та ін.]. - Київ : ІВЦ ДПА України, 2009. - Б-ка журн. "Вісник податкової служби України". Т. 1. - 2009. - 660 с.


  Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посіб. / [Ю. Б. Іванов та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : ІНЖЕК, 2010. - 488 с.

  Податкова система в законах та нормативних актах / Держ. податкова адмін. України ; упоряд. : В. Г. Войтенко, Л. В. Трофімова. - Київ : Інформаційно-видавничий центр ДПА України, 2009. - 975 с.

  Податкове законодавство України : нормативна база / [упоряд. Пашутинський Є. К.]. - (3-тє вид., змінене і доповнене). - Київ : КНТ, 2009. - 392 с.

  Податкове право України : навч. посіб. / НДІ фінанс. права ; [авт. кол.: Воронкова Л. К. та ін.] ; за заг. ред.: Л. К. Воронкової, М. П. Кучерявенко. - Київ : Правова єдність, 2009. - 482, [1] с.

  Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання : навч. посіб. / [С. В. Буряк та ін.]; за заг. ред. С. В. Буряка ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т ДПС України. - Київ : Юрінком Інтер, 2009. - 796, [2] с.

  Прусс В. М. Податки та податкова система України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Прусс В. М., Шпак Н. Г., Пітерська В. М. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 158, [2] с.

  Реформирование налоговых систем : теория, методология и практика : монография / [авт. кол.: И. А. Майбуров и др.] ; под ред.: И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крисоватого. - Киев : Кондор, 2011. - 351 с.

  Сало Іван Васильович. Оподаткування банків : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Сало, І. І. Д'яконова, Н. Г. Євченко. - Суми : Університетська книга, 2010. - 207 c.

  Сідельникова Лариса Петрівна. Оподаткування суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. - Київ : Ліра-К, 2013. - 422 с.

  Ярема Б. П. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Ярема Б. П., Маринець В. П. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 222 с.

  Білоус І. “Податкова реформа - це запорука європейського напряму розвитку України” / І. Білоус // Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2015. - № 3. - С. 3.

  Боровик П. М. Перспективи подальшого функціонування в Україні спеціальних податкових режимів для агробізнесу / П. М. Боровик, П. К. Бечко, В. В. Сліпченко // Вісник. - 2016. - № 1. - С. 3-7.

  Боровик П. М. Принципи оподаткування та проблема їх дотримання на сучасному етапі розвитку податкових відносин / П. М. Боровик // Вісник. - 2016. - № 2. - С. 3-4.

  Волот О. І. Впровадження електронної податкової звітності в Україні : переваги та недоліки / О. І. Волот, А. М. Гордієнко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 3. - С. 313-316.

  Волошенко А. В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування / А. В. Волошенко // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 12. - С. 40-50.

  Гормакова Н. Продаж власної сільгосппродукції: особливості оподаткування / Н. Гормакова // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2016. - № 34. - С. 20-25.

  Зінченко С. Податкові правила на 2016 / С. Зінченко // Агроперспектива. - 2015. - № 12. - С. 12-13.

  Іваницька О. Сплата земельного податку платниками єдиного податку / О. Іваницька // Вісник. Право знати все про податки і збори. - 2016. - № 35. - С. 27.

  Кошель А. О. Перспективи розвитку системи оподаткування земель в Україні з використанням масової оцінки / А. О. Кошель // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 11. - С. 34-37.

  Маркевич О. В. Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні / О. В. Маркевич // Фінанси України. - 2015. - № 12. - С. 32-47.

  Харламов Павло. Рік застою / П. Харламов // Гроші.UA. - 2017. - № 1/2. - С. 20-23.

  Царук Н. Г. Облік податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах / Н. Г. Царук // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 9. - С. 317-328.

Немає коментарів:

Дописати коментар