Translate

четвер, 3 березня 2016 р.

     Виставка "Вода - найцінніший скарб Землі "(До Всесвітнього дня водних ресурсів)


Література:

1. Водний кодекс України : текст із змін. та допов. станом на 1 лип. 2005 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Ін Юре, 2005. - 133 с.

2. Законодавство України про екологію / упоряд. О. М. Роїна. - Київ : КНТ, 2007. - 472 с.

3. Ковтун, О. М. Законодавство України про довкілля : посібник / О. М. Ковтун ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготовки. - Київ : Прецедент, 2005. - 141 с.

4. Ляшенко, Д. О. Екологічна ситуація та стан питних вод України [Мапи] / Д. О. Ляшенко, С. В. Размєтаєв ; Всеукр. екол. ліга. - 1 : 2 500 000. - Київ : [б. в.], 2006. - 1 розг. арк. : каpта

5. Полетаєва, Л. М. Моніторинг навколишнього природного середовища: навч. посіб. / Л. М. Полетаєва, Т. А. Сафранов. - Київ : КНТ, 2007. - 171 с.

6. Дослідження та моніторинг малих річок: практ. посіб. / [Р. В. Хімко та ін.] ; Недерж. наук. установа Ін-т екології (ІНЕКО). - Київ : Тріада-М, 2005. - 161 с.

7. Кінько, Т. А. Земля - планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи ]. Кн. 1 / Т. А. Кінько, М. Т. Кінько. - Київ : Літопис-ХХ, 2004. - 285 с.

8. Збережи свою річку. Підсумки виконання проектів програми = Save Your River / за ред. Марушевського Г. Б. - Київ : [б. в.], 2005. - 111 с.

9. Участь громадськості у збереженні малих річок [Текст] : матеріали тренінг-курсу / ред. Г. Б. Марушевський. - Київ : Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2005. - 380 с.

10. Игошин, Н. И. Проблемы восстановления и охраны малых рек и водоемов. Гидроэкологические аспект : учеб. пособие для вузов / Игошин Н. И. ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. - Харьков : Бурун Книга, 2009. - 239 с.11. Силаєв, А. В. Популярна метеорологія / А. В. Силаєв. - Київ : Ніка-Центр, 2010. -  234 с.

12. Лурье, А. И. Вода - бесценный дар природы: науч.-попул. очерк / А. И. Лурье. - Харьков : Прапор, 1990. - 175 с.

13. Арсенов, О. О. Тайны воды / Олег Арсенов. - Москва : Эксмо, 2011. - 316 с.

14. Фильчагов, Л. П. Возрождение малых рек / Л. П. Фильчагов, В. В. Полищук. - Киев : Урожай, 1989. - 182 с.

15. Бєличенко, Ю. П. Захист водних ресурсів / Ю. П. Бєличенко, В. М. Дражнер, В. М. Чередниченко. - Київ : Будівельник, 1990. - 94 с.

16. Екологічне право України. Академічний курс: підруч. для вищ. навч. закл. / Г. І. Балюк [та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - Київ : Юридична думка, 2008. - 719 с.

17.Гидрохимические показатели состояния окружающей среды [учеб. пособие для вузов по спец. "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"] / [Я. П. Молчанова и др. ; под ред. Т. В. Гусевой]. - Москва : ФОРУМ : Форум-М, 2011. - 190 с.

18. Хвесик, М. А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М. А. Хвесик, Л. В. Левковська, А. М. Сундук // Економіка України. - 2015. - № 10. -  С. 84-96.

19. Гидробиологическая характеристика и оценка экологического состояния трансграничных  водотоков Сож-Деснянского междуречья / С. А. Афанасьев [и др.] // Гидробиологический журнал. - 2015. - № 3. -  С. 45-55

20. Баринова, С. С. Водоросли как индикаторы экологического состояния водных объектов: методы и перспективы : общая гидробиология / С.С.Баринова [и др.] // Гидробиологический журнал. - 2015. - № 4. -  С. 3-23

21. Горбулин , О. С. Эколого-биологическая характеристика Chrysophyta континентальных водоемов Украины / О. С. Горбулин  // Гидробиологический журнал. - 2013. - № 3. -  С. 3-12.


Немає коментарів:

Дописати коментар