Translate

четвер, 26 листопада 2015 р.

Виставка "Математичні моделі управлінських рішень"

Література:

1. Менеджмент: навч. посіб. / Г. Є. Мошек [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Вид. 2-ге, допов., перероб. - К.: Ліра-К, 2015 . - 548 с.

2. Приймак В. М. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / В. М. Приймак. - К.: Атіка, 2008. - 240 с.

3. Катренко А. В. Прийняття рішень: теорія та практика: підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічника. - Львів: "Новий Світ-2000", 2013. - 447 с.

4. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень: підруч. для вищ. навч. закл. /І. Б. Гевко. - К.: Кондор, 2009. - 187 с.

5. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / [Т. С. Клебанова та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2010. - 352 с.

6. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. / [О. І. Пушкар та ін.]; Харків.нац.екон. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2006. - 304 с.

7. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Л. І. Донець та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Донець. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 472 с.

8. Лубенець С. В. Моделі і методи прийняття  рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / Лубенець С. В. - Львів: "Магнолія - 2006", 2010. - 261 с.

9. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Т. С. Клебанова та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т. - Харків.: ІНЖЕК, 2010. - 456 с.

10. Яркіна Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. М. Яркіна ; Керчен. держ. морс. технол. ун-т. - К.: Ліра-К, 2015. - 498 с.

11. Андрєєв М. В. Лекції з байєсової економетрії. Оптимальні статистичні рішення та системний аналіз проблем прийняття рішень в умовах невизначеності / М. В. Андрєєв ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. - К.: КІБіТ, 2007. - 464 с.

12. Безугла Ю. Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - с. 402-408

13. Вітлінський В. В. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - с. 187-201

14. Кузнєцова Т. В. Застосування математичних моделей прийняття управлінських рішень при підготовці професійних управлінців // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 2. - с. 163-168

15. Тен Т. Л. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия на основе многофакторніх методов управления / Т. Л. Тен, Г. Д. Когай, В. Г. Дрозд  // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - с. 473-481

16. Омельченко К. Ю. Модель прогнозування економічних показників за двоїстою задачею  // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - с. 437-441

17. Шерстенніков Ю. В. Модель планування проекту малого або середнього підприємства / Ю. В. Шерстенніков, Т. М. Рудянова  // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7. - с. 205-216

18. Ємельянов О. Ю. Інформаційне забезпечення прийняття рішень про впровадження на підприємствах ресурсосберігаючих технологій / О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка, І. М. Петрушка  // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - с. 199-205

19. Мельникова М. В. Методичні підходи до формування концептуальних моделей міського управління / М. В. Мельникова, Н. В. Чувікіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2014. - № 2. - с. 81-86

20. Волот О. І. Моделювання інформаційного забезпечення процесу управління промисловими підприємствами з використанням сучасних інформаційних технологій //  Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2013. - № 2. - с. 125-129

21. Стрелюк О. В. Моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства засобами лінійного програмування // Проблеми науки. - 2013. - № 9. - с. 28-38


Немає коментарів:

Дописати коментар