Translate

вівторок, 13 січня 2015 р.

Виставка "Стратегічне маркетингове управління"


Література:

1. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган. -Барановського, Ін-т економіки і упр. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 611 с.

2. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К.: Кондор, 2011. - 333 с.

3. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі м. М. Туган. -Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 443 с.

4. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [М. І. Бєлявцев та ін.] ; за ред. М. І. Бєлявцева, В. Н. Воробйова ; Донец. нац. ун-т. - К.: ЦНЛ, 2006. - 407 с.

5. Должанский И. З. Конкурентоспособность предприятия: учеб. пособие / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 343 с.

6. Траут Д. Маркетинговые войны / Д. Траут, Э. Райс ; [пер. с англ. С. Жильцов]. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 254 с.

7. Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління: підручник / Б. М. Мізюк ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів: Магнолія-2006, 2009. - 543 с.

8. Касьянова Н. В. Планування маркетингу. Потенціал підприємства: формування та використання: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. В. Касьянова. - К., 2013. - 360 с.

9. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Політехніка, 2009. - 379 с.

10. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством / А. М. Штангрет. - Львів: Українська академія друкарства, 2008. - 393 с.

11.  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; [пер. с англ. И. Малкова]. - 3-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 479 с.

12. Афанасьєв М. В. Стратегія підприємства: навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, Г. О. Селезньова ; Харків. нац. ун-т. - Харків: ІНЖЕК, 2007. - 269 с.

13. Гірченко Т. Д. Маркетинг: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик ; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - К.: ІНКОС: ЦУЛ, 2007. - 254 с.

14. Щербань В. М. Маркетинг / В. М. Щербань ; Черкас. акад. менеджменту. - К.: ЦНЛ, 2006. - 202 с.

15. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна ; Макиїв. екон.-гуманіт. ін-т. - К.: ЦНЛ, 2006. - 381 с.

16. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: навч. посіб. / П. Г. Клівець. - К.: Академвидав, 2007. - 319 с.

17. Маркетинг у галузях і сферах діяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [І. М. Буднікевич та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 535 с.

18. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. - К.: Знання, 2011. - 236 с.

19. Ащаулов В. В. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства в умовах конкурентного ринку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 1. - с. 88-91

20. Демидюк О. О. Стратегічне управління маркетингом інновацій на підприємстві // Проблеми науки. - 2013. - № 7. - с. 35-41

21. Шпонька Т. О. Практичний досвід використання методів управління підприємством в умовах динамічності зовнішнього середовища / Т. О. Шпонька, Ю. О. Нікітін // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3. - с. 248-255

22. Чухрай Н. І. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств / Н. І. Чухрай, Коваль З. О.//  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - с. 118-127

23. Благун І. С. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування/ І. С. Благун, П. Г. Ільчук //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - с. 152-160

24. Ащаулов В. В. Формування маркетингової стратегії підприємства з урахуванням його корпоративної місії // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 5. - с. 50-54

25. Диба М. Розвиток стратегічного маркетингового управління у банківському секторі // Банківська справа. - 2014. - № 7-8. - с. 73-86

26. Янишин Я. С. Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю аграрних підприємств/ Я. С. Янишин, Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. - 2014. - № 3. -с. 61-65

27. Зозульов О. Новий підхід до управління в маркетингу / О. Зозульов, К. Полторак // Маркетинг в Україні. - 2013. - № 5. - с. 48-54

28. Зозульов О. Принцип формування маркетингової стратегії: від унітарних до інтегрованих корпоративних маркетингових стратегій / О. Зозульов, О. Підмогильна // Маркетинг в Україні. - 2013. - № 3. - с. 41-48

29. Язвінська Н. Стратегічні орієнтири маркетингової діяльності підприємства // Маркетинг в Україні. - 2013. - № 2. - с. 46-50

30. Данніков О. Маркетинг як методологічна основа стратегічного управління страховим бізнесом // Маркетинг в Україні. - 2013. - № 2. - с. 11-22

Немає коментарів:

Дописати коментар