Translate

середа, 4 вересня 2013 р.

Виставка "Особливості розвитку підприємництва в Україні"Література:

1.Брітченко І.Г. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах
економіки національного господарства: монографія/ І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В.
Г. Саєнко.- Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 639 с.

2.Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія/
Мікловда В. П. [та ін.]. - Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 199 с.

3.Палеха Ю. І.  Документування в підприємницькій сфері: навч. посібник / Ю. І. Палеха. - К.: Ліра-К, 2010. - 497 с.

4.Крупка Ю. М.  Правові основи підприємницької діяльності: навч. посібник/ Ю. М.
Крупка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 480 с.

5.Селезнев В. В. Юридический справочник предпринимателя Украины/В. В. Селезнев. - Х.: Одиссей, 2008. - 656 с.

6. Луць В. В. Контракти в підприємницькій діяльності: навч. посібник. - 2-ге вид.,
перероб. і доп./ В. В. Луць. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 576 с.

7. Козаченко С. В. Діагностика та оцінка кризового стану суб'єктів підприємницької
діяльності: навч. посібник/ С. В. Козаченко, С. М. Шкарлет, Т. О.
Бобришева-Шкарлет. - Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2005. - 264 с.

8. Пиріг О. А. Історія підприємництва України: навч. посібник/ О. А. Пиріг. - К. :
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. - 163 с.

9. Яшкіна Н. В. Оцінка бізнесу: навч. посібник/ Н. В. Яшкіна. - К.: Алерта, 2010. -
440 с.

10. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і
розвитку: монографія/ В. В. Зянько. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 262 с.

11. Справочник частного предпринимателя/ [Мірошниченко В. та ін.]. - Х.: Фактор,
2009. - 400 с.

12. Скотт С. Записная книжка миллионера/ С. Скотт; пер. с англ. П. А. Самсонов. - Минск: ООО "Попурри", 2005. - 352 с.

13. Андерсон Д. Подними свой бизнес!/ Д. Андерсон; пер с англ. В. Дмитриев; под ред. А. Калабина. - Спб.: Питер, 2005. - 256 с.

14. Орлова В. О. Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної
політики// Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - с.18-21

15. Крисак А. О. Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств//
Економіка та держава. - 2013. - № 4. - с. 39-42

16. Пивоваров М. Г. Система управління малими підприємствами регіону: стан,
проблеми та розвиток// Держава та регіони. - 2013. - № 1. - с. 173-180

17. Гончарова М. В. Світовий та національний досвід організаційно-економічного
забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу// Держава та регіони. - 2012. -  № 5. - с. 224-232

18. Пивоваров М. Г. Кардинальні зміни ознак малих підприємств у національному
господарстві країни та шляхи їх удосконалення// Держава та регіони. - 2012. - № 6.
- с. 262-268

19. Воробйова О. І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств// Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - с. 59-64

20. Яковенко О. З. Сутність і функції підприємництва в інтеграції виробництва на
основі кластерів у системі національного господарства// Актуальні проблеми
економіки. - 2013. - № 1. - с. 79-87

21. Боцян Т. В. Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності//
Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - с. 50-53

22. Умєров Р. Є. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні// Актуальні
проблеми економіки. - 2013. - № 10. - с. 64-67

23. Ганущак-Єфіменко Л. М. Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств
малого і середнього бізнесу// Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - с.
70-77

24. Силантьєв С. О. Економічні механізми інноваційно-активних підприємств//
Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - с. 132-140
Немає коментарів:

Дописати коментар