Translate

середа, 14 вересня 2016 р.

Виставка "Розвиток готельно-ресторанного бізнесу"
Література:

1. Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства  [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. В. Архіпов. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 279 с. : ілюстр., табл.
  2. Бакеренко, Н. П. Податкове стимулювання розвитку готельних підприємств [Текст] / Н. П. Бакеренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. -  С. 139-145 : табл. - Бібліогр.: с. 144-145
  3. Безродна, С. М. Впровадження стратегічно орієнтованого підходу до управління якістю продукції на підприємствах ресторанного господарства України [Текст] / С. М. Безродна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. -  С. 114-119 : табл. - Бібліогр.: с. 119
  4. Беляева, А. М. Энциклопедия ресторанного бизнеса [Текст] / А. М. Беляева. - Донецк : БАО, 2009. - 543, [8] л. ил. с. : ил. - Библиогр.: с. 537
  5. Бовш, Л. А. Макроекономічна нестабільність та її вплив на діяльність підприємств готельного господарства України [Текст] / Л. А. Бовш // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 11. -  С. 172-180 : форм., рис., табл. - Бібліогр.: 28 назв
  6. Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм [Текст] : учеб. пособие для сред. проф. образования / Д. Г. Брашнов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 222 с. : табл. - (ПРОФИль). - Библиогр.: с. 218-220
  7. Діденко, Є. О. Види конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства та особливості управління ними [Текст] / Є. О. Діденко, О. А. Дідух // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 12. -  С. 107-111. - Бібліогр.: с. 111
  8. Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 307 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 185-186
  9. Іванова, Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. О. Іванова, О. М. Музика ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. - Львів : Магнолія 2006, 2012. - 226 с. : ілюстр., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 218-220
  10. Кіктенко, З. П. Особливості регулювання розвитку готельного господарства в Україні [Текст] / З. П. Кіктенко, І. В. Купа // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2015. - № 3. -  С. 50-56 : рис., табл. - Бібліогр.: с. 55
  11. Круль, Г. Я. Основи готельної справи [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. Я. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 367 с. : табл. - Бібліогр.: с. 287-289

  12. Кучеренко Е. Обучение и управление персоналом в индустрии гостеприимства / Елена Кучеренко // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - №4. - С. 22-28.
  13. Мальська, М. П. Готельний бізнес [Текст] : теорія та практика / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 470 с. - Бібліогр.: с. 375-380.
  14. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу [Текст] : посіб. для вищ. навч. закл. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; за ред. М. М. Поплавського, О. О. Гаца. - Київ : Кондор, 2008. - 458 с. - Бібліогр.: с. 448-458.
  15. Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти [Текст] : навч. посіб. / [Х. Й. Роглєв та ін.] ; під заг. ред. Георгія Благоєвича Муніна ; Мукачів. держ. ун-т. - Київ : Кондор, 2011. - 442 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 437-441.
  16. Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2011. - 386 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 366-367.
  17. Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 343 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.
  18. Організація готельного господарства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за ред. О. М. Головко ; Мукачів. держ. ун-т. - Київ : Кондор, 2011. - 408 с. - Бібліогр.: с. 401-405.
  19. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник / [авт. кол.: А. А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Кондор, 2012. - 556 с. : іл. - Бібліогр.: с. 551-556.
  20. Погодин, К. Ресторан выездного обслуживания (кейтеринг) [Текст] : с чего начать, советы владельцам и управляющим, как преуспеть / Кирилл Погодин. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 217 с. [16].
  21. Присвяч. 50-тій річниці трудової діяльн. в сфері туризму акад. "Академії туризму України" Христо Йосиповича Роглєва.
  22. П'ятницька, Галина Тезіївна. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії [Текст] : навч. посіб. / Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька. - Київ : Кондор, 2013. - 248 с. : іл. - Бібліогр.: с. 196-206.
  23. Тимохина, Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов [Текст] : учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. - Изд. 3-е., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 351 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 348.
  24. Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. за напрямом "Готельно-ресторанна справа" / В. Г. Топольник ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресторан. госп-ва. - Донецьк : [б. в.], 2011. - 391 с.
  25. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; авт. кол.: Г. Б. Мунін [та ін.] ; за ред. Л. С. Трофименко, О. О. Гаца. - Київ : Кондор, 2008. - 368 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр.: с. 345-350.
  26. Черняк Г. Сколько стоит профессионализм / Георгий Черняк // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 2. - С. 12-13.

Немає коментарів:

Дописати коментар