Translate

понеділок, 7 липня 2014 р.

Виставка "Податкова політика України"

Література:

1. Податкова система в законах та нормативних актах/ Держ. податкова адмін. України ; упоряд.: В. Г. Войтенко, Л, В. Трофімова. - К.: Інформаційно-видавничий центр ДПА України, 2009. - 975 с.

2. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посіб./ Мединська Т. В., Власюк Н. І. . - Львів: "Магнолія 2006", 2010. - 275 с.

3. Податкове право України: навч. посіб./ НДІ фінанс. права ; [авт. кол.: Воронкова Л. К. та ін.] ; за заг. ред.: Л. К. Воронкової, М. П. Кучерявенко. - К.: Правова єдність, 2009. - 482 с.

4. Податкова система: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [Лютий І. О. та ін.] ; за ред. І. О. Лютого. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 455 с.

5. Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання : навч. посіб./ [С. В. Буряк та ін.]; за заг. ред. С. В. Буряка ; Держ. податк. адмін. України, Нац ун-т ДПС України. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 796 с.

6. Мельник В. М. Оподаткування підприємницької діяльності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. М. Мельник, І. А. Грицаєнко, О. С. Іванишина. - К.: Кондор, 2009. - 142 с.

7. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посіб./ [Ю. Б. Іванов та ін.] ; Харк. нац. ун-т. - Харків : ІНЖЕК, 2010. - 488 с.

8. Податки: юридична практика. : [у 4 т.] Т. 1 / упоряд.: Л. В. Трофімова [та ін.]. - К.: ІВЦ ДПА України, 2009. - 660 с.

9. Оподаткування населення: навч. посіб для вищ. навч. закл./ А. В. Бодюк [та ін.]. - К.: Кондор, 2009. - с. 201 с.

10. Коцупатрий М. М. Податковий облік і звітність: навч. посіб./ М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, В. В. Мельничук ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2009. - 309 с.

11. Ілляшенко В. А. Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави// Економіка та держава. - 2013. - № 8. - с. 22-24

12. Податковий кодекс України// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 2-3. - с. 1-416

13. Ільяшенко В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - с. 15-20

14. Веремчук Д. В. Стратегія пповедення податкової реформи в Україні// Економіка та держава. - 2013. - № 12. - с. 6-9

15. Єдина база податкових знань// Все про бухгалтерський облік. - 2013. - № 110. - 29 листопада. - с.1-79

16. Виклюк М. І. Концептуальні засади модернізації податкової служби України/ М. І. Виклюк, Ю. Є. Мостіпан// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - с. 62-67

17. Сало Л. К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах// Економіка та держава. - 2013. - № 5. - с. 80-83

18. Баранник Л. Б. Соціалізація податків як принцип ефективного податкового регулювання в ринковій економіці//  Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 9. - с. 15-20

19. Соколовська А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування// Фінанси України. - 2013. - № 9. - с. 28-44

20. Оподаткування-2013: підсумки//Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 47. - с. 12-48

21. Комазов П. В. Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні/П. В. Комазов, О. В. Борт//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2013. - № 6. - с. 104-112

22. Чічкань О. І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні//Економіка та держава. - 2013. - № 10. - с. 44-48

23. Соколовська А. М. Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні/А. М. Соколовська, Я. В. Петраков//Фінанси України. - 2013. - № 11. - с. 23-44

Немає коментарів:

Опублікувати коментар