Translate

середа, 2 липня 2014 р.

Виставка "Промислова політика України"
Література:

1. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія/[Федулова Л. І. та ін.]; за ред.Л. І. Федулової; НАН України; Ін-т екон.
та прогнозув. - К., 2011. - 656 с.

2. Одотюк І. В. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи
розвитку/І. О. Одотюк; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 304 с.

3. Технологічна модернізація промисловості України/[Л. І. Федулова та ін.]; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". - К.: Четверта хвиля, 2008. - 471 с.
4. Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт.доп./ [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2011. - 112 с.

5. Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення: аналіт. доп./ [О. В. Собкевич [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослілж. - К.: НІСД, 2010. - 48 c.

6. Національна економіка: підруч. для вищ. навч. закл./ [П. В. Круш та ін. ; за ред П. В. Круша] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2011. - 448 с.

7. Інноваційний розвиток промисловості України: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ [О. І. Волков та ін.] ; під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К.: КНТ, 2006. - 648 с.

8. Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства: наук. монографія/ [М. М. Єрмошенко та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенка, С. А. Єрохіна. - К.: Національна академія управління, 2008. - 216 с.

9. Хомяков В. І. Економіка сучасної України: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К.: Кондор, 2009. - 426 с.

10. Імперативи розвитку України в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф.,  12-13 червня 2009: матеріали/ Черніг. облдержадмін. [та ін.]; [редкол.: І. С. Каленюк (голова) та ін.]. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - 310 с.

11. Кошевий М. Формування організаційно-економічних умов розвитку наукоємних
виробництв у промисловості України// Економіст. - 2013. - № 8. - с.58-60

12. Собкевич О. В. Тенденції і чинники розвитку промисловості України у посткризовий період// Проблеми науки. - 2013. - № 4. - с. 34-41

13. Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України// Економіст. - 2013. - № 2. - с. 30-35

14. Кіндзерський Ю. До питання формування стратегії розвитку промисловості, політики та механізмів її реалізації// Економіст. - 2013. - № 8. - с. 8-14.

15. Шандова Н. В. Концепція стійкого розвитку промислових підприємств// Економічний
часопис - ХХІ. - 2013. - № 1-2. - с. 22-25

16. Якубовський М. М. Структурний вектор активізації промислового розвитку// Економіка України. - 2013. - № 12. - с. 22-39

17. Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України// Економіка України. - 2013. - № 5. - с.30-37

18. Микитенко В. В. Інкорпорація інноваційної компоненти промислового зростання України в систему глобалізаційних процесів науково-технічного прогресу/В. В. Микитенко, Л. С. Ладонько// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2012. - № 3. - с. 113-122

19. Черненко О. Л. Державне регулювання структурних змін в економіці// Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - с. 42-47

20. Шкарлет С. М. Формування структури механізму управління конкурентоспроможністю
промислових підприємств/ С. М. Шкарлет, Д. В. Погребняк// Вісник ЧДТУ. Серія Економічні науки. - 2011. - № 4. - с. 24-28

21. Самійленко Г. М. Технопаркові структури як інструмент інтенсифікації промислового розвитку// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія Економіка. - 2011. - № 4. - с. 133-136

22. Войнаренко М. Кластерні об'єднання: міжнародний досвід та українські реалії/ М. Войнаренко, А. Береза// Економіст. - 2013. - № 10. - с. 27-33

23. Дикан М. І. Інтеграція соціально орієнтованого інвестиційного менеджменту в систему управління промисловим підприємством// Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2013. - № 4. - с. 51-56


Немає коментарів:

Опублікувати коментар