Translate

понеділок, 7 березня 2016 р.

Виставка "Інноваційна активність малого та середнього підприємництва"Література:

1. Зелена книга малого бизнесу України - 2012 / [Д. В. Ляпін та ін.] ; Міжнар. фонд "Відродження", Ін-т власності і свободи. - Київ : Інститут власності і свободи, 2011-2012. - 123 с.

2. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні: аналіт. доп. / [Бережний Я. В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2013. - 77 с.

3. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : Фенікс, 2010. - 70 с.

4. Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія / Мікловда В. П. [та ін.]  ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава : Техсервіс, 2012. - 199 с.

5. Бережний, Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : [б. в.], 2014. - 78 с.

6. Основи підприємництва: навч. посіб. / за заг. ред.: П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка ; [авт. кол.: В. І. Депутат та ін.]. - Київ : КНТ, 2009. - 57 с.

7. Карлін, М. І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. І. Карлін, А. В. Носалюк ; Волин. ін-т економіки та менеджменту, Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Київ : Кондор, 2008. - 355 с.

8. Степанов, О. П. Інноваційний бізнес : [кредит.-модул. система навчання] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. П. Степанов, Н. П. Гончарова, Г. О. Андрощук. - Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2007. - 415 с.

9. Варналій, З. С. Мале підприємство : основи теорії і практики / З. С. Варналій. - 4-те вид., стер. - Київ : Знання, 2008. - 302 с.

10. Романовський, О. О. Мистецтво і секрети підприємницької діяльності : практ. поради підприємцям-початківцям / О. О. Романовський, Ю. Ю. Романовська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Деміур, 2002. - 219 с.11. Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 284 с.

12. Равлик, Наталія. Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства / Наталія Равлик // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. -  С. 215-219

13. Буряк, Л. Д. Венчурне інвестування як інструмент фінансування інноваційного розвитку суб'єктів малого підприємництва / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 4. -  С. 57-61

14. Кузьменко, Сергій. Фінансові аспекти становлення аграрного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій / Сергій Кузьменко, Михайло Бєляк // Економіст. - 2015. - № 10. -  С. 36-38

15. Бутенко А. Потенціал малого підприємництва як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможних галузей: регіональний аспект / А. Бутенко, Л. Гришина // Економіст. - 2015. - № 6. - с. 20-23

16. Кунденко А. В. Політика і стратегічні напрями підтримки малого та середнього підприємництва в Чернігівській області в умовах трансформації суспільно-економічних відносин / А. В. Кунденко, О. В. Пономаренко // Науковий вісник ЧДІЕУ. - Серія 1, Економіка. - 2014. - № 4. - с. 60-65

Немає коментарів:

Дописати коментар