Translate

пʼятниця, 27 листопада 2015 р.

Виставка "Глобалізація економіки України: європейський інтегрований простір"

Література:

1. Національна економіка: : підруч. для вищ. навч. закл. / [П. В. Круш та ін.] ; за ред. П. В. Круша. - 3-тє вид. - К.: Каравела, 2011. - 448 с.

2. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 172 с.

 3. Сиденко В. Р. Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель: в 2-х т. Т. 2 Европейская интеграция и экономическое развитие / В. Р. Сиденко. - К.: Феникс, 2011. - 448 с.

4. Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. - К.: Хай-Тек-Прес, 2008. - 352 с.

5. Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. - К.: Знання, 2011. - 187 с.

6. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] / - К.: НІСД, 2011. - 80 с.

7. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналіт. доп./[А. П. Павлюк та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 97 с.

8. Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 120 с.

9.  Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні: аналіт. доп. / О. Д. Черніков ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.

10.  Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2012. - 144 с.

11. Національні проекти у стратегії економічної модернізації України: аналіт. доп. / [авт. кол.: Я. А. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2013. - 144 с.

12. Шнипко О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації / О. С. Шнипко ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 456 с.

13. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України / [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К., 2011. - 656 с.

14. Україна: час вибору / Міжнар. фонд "Відродження", Центр Разумкова, Центр НОМОС, Центр політико-правових реформ. - Київ, 2013. - 40 с.

15. Шумська С. С. Глобальні виклики та внутрішні ризики економічного розвитку України // Економіка та держава. - 2015. - № 7. - с. 40-43

16. Інтегрований вибір України: соціальні, економічні, екологічні наслідки (регіональний вибір) // Регіональна економіка. - 2013. - № 3. - с. 7-39

17. Мариніна С. В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 4. - с. 187-191

18. Радзієвська С. О. Євразійська континентальна інтеграція та Україна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8. - с. 42-47

19. Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник, В. Адамик // Журнал європейської економіки. - 2013. - № 1. - с. 57-78

20. Герасименко А. Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки // Економіка та держава. - 2015. - № 8. - с. 6-9

21. Мусієнко С. В. Значення проекту "Східне партнерство" для країн-учасниць // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 12. - с. 120-130

22. Кіндзерський Ю. Стимулювання виробництва та міжрегіональне вирівнювання через спеціальні економічні зони: досвід Польщі в контексті євроінтеграційного курсу України // Економіст. - 2015. - № 6. - с. 46-50

23. Тищенко О. П. Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України // Економічний часопис ХХІ. - 2013. - № 1-2. - с. 8-11


Немає коментарів:

Дописати коментар