Translate

середа, 21 січня 2015 р.

Виставка "Інтеграція суб'єктів підприємницької діяльності у світову економіку"

Література:

1. Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні: аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. А. Я. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 80 с.

2. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні: аналіт. доп. / [Я. В. Бережний та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с.

3. Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні: аналіт. доп. / Д. О. Черніков ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.

4. Крупка Ю. М. Правові основи підприємницької діяльності: навч. посіб. / Ю. М. Крупка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 452 с.

5. Бізнес-планування: навч. посіб. / Т. Г. Васильців [та ін.]. - К.: Знання, 2013. - 207 с.

6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підруч. для вищ. навч. закл. / В. О. Новак [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т ; Нац. ун-т харчових технологій. - К.: Кондор, 2013. - 495 с.

7. Квасницька Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва: навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Львів: "Магнолія 2006", 2013. - 631 с.

8. Дунська А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика: навч. посіб. / А. Р. Дунська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К.: Кондор, 2013. - 688 с.

9. Кавун С. В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект: монографія/ С. В. Кавун. - Харків: ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. - 312 с.

10. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. М. Томашевський [та ін.]. - К. Центр учбової літератури, 2012. - 296 с.

11. Бочко Ю. О. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери: навч. посіб. / Ю. О. Бочко, В. Ф. Проскура. - К.: Кондор, 2012. - 218 с.

12. Ганущак-Єфіменко Л. М. Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу на основі інтеграційної взаємодії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - с. 32-36

13. Луцька Н. І. Інтеграційні процеси у сфері економіки та їх підтримка з боку української держави // Економіка та держава. - 2013. - № 12. - с. 59-61

12. Пивоваров М. Г. Кардинальні зміни ознак малих підприємств у національному господарстві країни та шляхи їх удосконалення // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 6. - с. 262-268

13. Силкіна Ю. О. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю. О. Силкіна, Т. О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 2. - с. 106-110

14. Буряк Л. Д. Удосконалення фінансового механізму формування податку на додану вартість суб'єктів підприємництва / Л. Д. Буряк, Н. Л. Кремпова, М. В. Лесько // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10. - с. 120-125

15. Радзієвська С. О. Євразійська континентальна інтеграція та Україна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8. - с. 42-47

16. Хлівний В. К. Франчайзинг у підприємницькій діяльності: теоретичні засади // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 190-196

17. Притуляк Н. П. Державне фінансове стимулювання розвитку венчурного підприємництва: сучасний стан та шляхи вдосконалення // Економіка та держава. - 2013. - № 8. - с. 28-33

18. Ткачук С. В. Формування інвестиційного портфеля підприємства як інструмента зміцнення іміджу на існуючих та нових сегментах ринку // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - с. 75-80

Немає коментарів:

Дописати коментар