Translate

середа, 14 січня 2015 р.

Виставка "Високотехнологічні виробництва - основа розвитку інноваційної системи"

Література:

1. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2014. - 154 с.

2. Маркетинг технічних інновацій: навч. посіб. / М. К. Сукач [та ін.] ; за ред. М. К. Сукача. - К.: Ліра, 2013. - 414 с.

3. Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвиткку: наук.-аналіт. доп. / [Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2012. - 132 с.

4. Сумець О. М. Товарна інноваційна політика: навч. посіб. / О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. - К.: Хай-Тек-Прес, 2010. - 368 с.

5. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т. О. Скрипко. - К.: Знання, 2011. - 423 с.

6. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

7. Жадан О. В. Управління надійністю технологічних систем: підручник / О. В. Жадан, А. В. Кретова. - Львів: "Магнолія 2006", 2012. - 142 с.

8. Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2011. - 112 с.

9. Бондаренко С. Г. Організація технологічних ресурсів: навч. плсіб. для вищ. навч. закл. - К.: Кондор, 2012. - 244 с.

10. Наноматериалы и нанотехнологии: учебник / В. А. Богуслаев [и др.] ; под общ. ред. В. А. Богуслаева. - Запорожье : Мотор Сич, 2014. - 208 с.

11. Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Костюк [та ін.] ; за ред. А. І. Соколенка. – К. : Кондор, 2013. – 402 с.

12. Напрями творчого проектування та його техніко-економічне обгрунтування: навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Книга 1 / А. Я. Жук [та ін.]. - К.: Кондор, 2012. - 540 с.

13. Сучасні технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. - Вип. 4./ [редкол.: В. О. Федорович та ін.]. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 312 с.

14. Металлография металлов, порошковых материалов и покрытий, полученных электроискровыми способами: монография / В. Н. Гадалов [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 468 с.

15. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, М. М. Мисик. - Львів: "Магнолія 2006", 2012. - 278 с.

16. Мікаелян С. Г. Високотехнологічні виробництва - основа розвитку інноваційної системи // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - с. 84-87

17. Кваша Т. К. Інноваційна діяльність промислових підприємств України за технологічними секторами / Т. К. Кваша, Г. В. Карлюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 5. - с. 115-123

18. Кіндзерський Ю. В. До засад стратегії та політики розвитку промисловості // Економіка України. - 2013. - № 4. - с. 24-43

19. Литвинова В. В. Аналіз процесу створення і використання передових виробничих технологій в Україні / В. В. Литвинова, В. М. Волинець, Б. О. Грабовський // Науково-технічна інформація. - 2013. - № 2. - с. 24-32

20. Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації // Наука та інновації. - 2014. - № 5. - с. 61-68

21. Мосін О. О. Інноватизація економіки через комплексне впровадження інновацій // Економіка та держава. - 2013. - № 6. - с. 71-73

22. Ковтун О. І. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств: принципи та методи генерації та вибору альтернатив // Економіка та держава. - 2013. - № 3. - с. 27-31

23. Савченко В. Ф. Стан інноваційного розвитку промислових підприємств на державному та регіональному рівнях / В. Ф. Савченко, С. Д. Гривко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. - 2013. - № 1 (17). - с. 58-63

24. Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України // Економіка України. - 2013. - № 4. - с. 30-37

25. Ковтун О. І. Стратегічні альтернативи інноваційної поведінки для вітчизняних підприємству контексті забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації та рецесії національної економіки // Економіка та держава. - 2013. - № 2. - с. 14-19

26. Сидоренко Д. О. Аналіз тенденцій розвитку внутрішнього ринку високотехнологічних товарів України // Проблеми науки. - 2012. - № 10. - с. 22-27

Немає коментарів:

Дописати коментар