Translate

вівторок, 17 лютого 2015 р.

Виставка "Проблеми формування інвестиційних ресурсів в Україні"


Література:

1. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. для вищ. навч. закл./А. П. Дука. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 432 с.

2. Сазонець І. Л. Інвестування: підручник/ І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.

3. Старченко К.І. Інвестиції: теорія і практика/К. І. Старченко. - Мюнхен, 2011. - 236 с.

4. Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив: аналіт. доп. / [І. В. Клименко та ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 104 с.

5. Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України: аналіт. доп./ [А. П. Павлюк ті ін.]. - К.: НІСД, 2013. - 80 с.

6. Економіка України на шляху до від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2010. - 96 с.

7. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда . - К.: Кондор, 2008. - 340 с.

8. Селіверстов В. В. Інвестування: підруч. для вищ. навч. закл. / В. В. Селіверстов. - Суми: Університетська книга, 2011. - 480 с.

9. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації: аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.]. - К.: НІСД, 2012. - 144 с.

10. Мошенський С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку: монографія / С. З. Мошенський. - Житомир: ЖДТУ, 2008. - 432 с.

11. Польшаков В. І. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. - К.: Кондор, 2009. - 172 с.

12. Фінансово-економічний механізм інноваційно-інвестиційного розвитку України: колективна наукова монографія / [О. А. Кириченко та ін.]. - К.: Національна академія управління, 2008. - 252 с.

13. Нікітчина О. В. Інвестиційна привабливість України та шляхи її підвищення / О. В. Нікітчина, Т. О. Бабіч // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2014. - № 2. - с. 38-40

14. Джаналаева А. Введение в инвестиции: экономико-правовые аспекты // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 4. - с. 23-31

15. Ремньова Л. М. Основні чинники впливу інвестиційної політики на розвиток інвестиційних процесів у будівельній галузі // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія1, Економіка. - 2014. - № 1. - с. 51-57

16. Шарыбар С. В. Формирование рациональной социально-эколого-экономической инвестиционной политики сельскохозяйственной организации //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - с. 270-275

17. Маслій В. В. Методи аналізу територіального розподілу прямих іноземних інвестицій в Україні //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - с. 454-462

18. Блудова Т. В. Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві / Т. В. Блудова, А. Б. Кулик //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 10. - с. 428-436

19. Матвіїв О. В. Кластеризація фармацевтичної галузі як метод зміцнення її фінансово-інвестиційного потенціалу //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 8. - с. 81-89

20. Вахович І. М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / І. М. Вахович, І. В. Олександренко, М. С. Забедюк //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 11. - с. 154-160

21. Селіверстова Л. С. Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 11. - с. 166-172

22. Ковальова О. М. Формування та оцінювання інвестиційного потенціалу венчурних інститутів спільного інвестування //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 11. - с. 283-289

23. Гриценко Л. Л. Обгрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України //  Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 9. - с. 84-91

24. Климович Д. Інноваційне інвестування в системі макроекономічних факторів економічного розвитку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2013. - № 2. - с. 16

25. Затонацька Т. Г. Деякі аспекти імплементації інвестиційної політики нового покоління в Україні // Фінанси України. - 2013. - № 12. - с. 78-88

26. Артемов С. Г. Економічна модель оцінки забезпечення інвестиційних проектів // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1, Економіка і управління. - 2013. - № 1. - с. 38-42

27. Савченко В. Ф. Проблеми венчурного інвестування в Україні // Науковий вісник ЧДЕУ. Серія 1, Економіка. - 2013. - № 2. - с. 7-13

Немає коментарів:

Дописати коментар