Translate

четвер, 27 листопада 2014 р.

Виставка "Сучасні аспекти підвищення якості продукції"

Література:


1. Салухіна, Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 426 с.

2. Сумець О. М. Товарна інноваційна політика: навч. посіб. для вищ. навч. закл./ О. М. Сумець, Є. М. Ігнатова. - К.: Хай-Тек-Прес, 2010. - 368 с.

3. Назаренко В. О. Формування якості товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. Ч.1 / В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі . - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 386 с.

4. Агєєв Є. Я. Управління якістю: навч. посіб. для самост. роботи по вивч. дисципліни / Є. Я. Агєєв. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 239 с.

5. Управління якістю: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Д. П. Лойко [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 335 с.

6. Тіхосова Г. А. Сертифікація товарів та послуг: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. А. Тіхосова, О. Ф. Богданова, О. О. Горач ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: ОЛДІ-плюс ; Київ: Ліра-К, 2013. - 326 с.

7. Методи визначення фальсифікації товарів: підручник / Дубініна А. А. [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 271 с.

8. Архіпов В. В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг. Теорія та практика: навч.-практ. посіб. / В. В. Архіпов. - К.: ЦУЛ, 2008. - 304 с.

9. Основи експертизи продовольчих товарів: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Д. Малигіна та ін.]. - К: Кондор, 2009. - 295 с.

10. Димань Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. - К.: Академія, 2011. - 517 с.

11. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : підруч. для вищ. навч. закл. / О. І. Момот. - К.: ЦУЛ, 2007. - 366 с.

12. Методика оцінення результативності системи управління якістю / А. Чернявський [и др.] //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2014. - № 2. - С. 66-69.

13. Жицька, Н. Аналіз результатів контролю дотримання вимог стандартів на харчові продукти / Н. Жицька, В. Чиж // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2014. - № 2. - С. 20-25

 14. Шипко, О. Українські підриємства отримують визнання. Результати IV-го конкурсу якості СНД / О. Шипко, О. Мачульський, В. Чайка // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2014. - № 3. - С. 502-52

15. Бойко, Т. Формалізація нормування вимог для потреб оцінювання якості та відповідності продукції  / Т. Бойко, М. Микийчук, Т. Рябкова // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2014. - № 1. - С. 49-55


16. Вибір показників якості й використання різних методів кількісного оцінювання рівня якості / Б. Гриньов,  Н. Гурджян, В. Любинський, Н. Молчанова // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2013. - № 5. - с. 54-59

17. Гуменюк Г. Реформування системи державного контролю і нагляду за якістю та безпечністю харчової та сільськогосподарської продукції // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2013. - № 4. - с. 20-26

18. Бочарова О. Експрес-оцінювання якості антоціанозабарвлених соків та сокових продуктів / О. Бочарова, І. Боброва, Л. Анісімова // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2013. - № 3. - с. 62-65

19. Колівошко С. Харчові добавки - бомба сповільненої дії // Охорона праці. - 2014. - № 5. - с. 68-69

20. Оскольський В. В. Екологічно чисте виробництво: економічні та організаційні аспекти управління якістю продукції // Економіка України. - 2013. - № 11. - с. 4-12

21. Труш Ю. Л. Використання комплексного програмно-цільового підходу в системі управління якістю продукції підприємств хлібопекарської галузі // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - с. 182-186

22. Корнієнко Т. М. Дослідження процесу управління якістю на хлібопекарських підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - с. 77-81

23. Безродна С. М. Впровадження стратегічно орієнтованого підходу до управління якістю продукції на підприємствах ресторанного господарства України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - с. 114-119

24. Безродна С. М. Вплив сучасних систем управління якістю на забезпечення якості та безпеки продукції підприємств ресторанного господарства України // Проблеми науки. - 2013. - № 1. - с. 24-30


Немає коментарів:

Дописати коментар