Translate

вівторок, 28 жовтня 2014 р.

Виставка "Актуальні тенденції та перспективи розвитку автомобільного транспорту"


Література:

1. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період: аналіт. допов. / [Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич, О. Ю. Ємельянова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К.: НІСД, 2012. - 112 с.

2. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті / [упоряд. Д. М. Лівшиц]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 182 с.

3. Основи економіки транспорту: підручник / Нац. авіац. ун-т ; [авт. кол.: В. І. Щелкунов та ін.] ; під ред.: В. І. Щелкунова, Ю. Ф. Кулаєва. - К.: Кондор, 2011. - 391 с.

4.  Виробничі системи на транспорті: теорія і практика / М. Н. Бідняк, В. В. Блінченко ; Вінниц.нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2006. - 176 с.

5. Транспортне право України: навч. посіб. / [Е. Ф. Демський та ін.] ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2008. - 290 с.

6. Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения в вопросах и ответах. Экзаменуют ГАИ и дорога: учеб. пособие / А. А. Тимовский, В. Б. Нестеренко. - 2-е изд., изм и доп. - К.: Арий, 2009. - 139 с.

7.  Україна. Атлас автомобільних шляхів / Держ. служба геодезії, картограф. та кадастру, Держ. наук.-вироб. п-во "Картографія" ; [відп. ред. Г. М. Курченко]. - 1 : 500000. - К.: Миклухо-Маклай, 2009. - 1 атл. (200 с.) с.

8. Сокур І. М. Транспортна логістика: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 220 с.

9. Савенко В. Я. Транспорт і шляхи сполучення: [підруч. для вищ. навч. закл.] / В. Я. Савенко, В. А. Гайдукевич ; Нац. трансп. ун-т, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - 2-ге вид. - К.: Арістей, 2007. - 252 с.

10. Тимовський О. А. Основи безпечного керування дорожніми транспортними засобами: навч. посіб. / О. А. Тимовський, З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький. - К.: Арій, 2008. - 158 с.

11. Говорун А. Г. Вплив стану дорожнього покриття на витрату палива /  А.Г. Говорун, П.В. Куций // Автошляховик України. - 2014. - № 1. - с. 14 -16,  (прочитати статтю онлайн можна тут:  http://www.insat.org.ua )

12. Тарасенко Р. І. Сертифікація дорожніх транспортних засобів і глобалізація: Досвід досліджень автомобільного виробництва на прикладі шведських, французьких та японських компаній / Р. І. Тарасенко, Ю. О. Матвієнко, Ю. В. Риндін // Автошляховик України. - 2014. - № 2. - с. 5-7 (прочитати статтю онлайн можна тут: http://www.insat.org.ua )

13. Кравчук П. М. Нормування гальмівних властивостей колісних транспортних засобів України / П. М. Кравчук, Р. Ю. Нілов, Ю В. Бабін // Автошляховик України. - 2014. - № 2. - с. 8-10
(прочитати статтю онлайн можна тут: http://www.insat.org.ua )

14. Розширення паливної бази автомобільного транспорту використанням біогазу як моторного палива / С. І. Шиманський, Р. В. Симоненко, М. Б. Назаренко, А. Г. Говорун // Автошляховик України. - 2013. - № 3. - с. 2-5

15. Пушкар Т. А. Актуальні тенденції та перспективи розвитку автомобільного транспорту східних регіонів України / Т. А. Пушкар, Г. А. Жовтяк // Економіка та держава. - 2013. - № 8. - с. 56-59

16. Форнальчик Є. Ю. Оцінювання впливу температури гальм на довжину гальмівного шляху / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, О. С. Міхоцький // Автошляховик України. - 2013. - № 2. - с. 2-5

17. Борщевський О. О. Тверді часточки як забруднювачі довкілля та джерела їх утворення в автомобілі  /  О. О. Борщевський, О. Л. Добровольський// Автошляховик України. - 2013. - № 4. - с. 10-15

Немає коментарів:

Дописати коментар